archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Elżbieta ADAMIAK Contact / Kontakt / Kapcsolat
Sonia SOBKOWIAK
Title:
Titel:
Cím:
'Gender and Religion in Central and Eastern Europe: Theoretical Approaches'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
12 May 2010
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
15 September 2010
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 6 (2011) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
3–25
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.5708/EJMH.6.2011.1.1
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
15 June 2011
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Elżbieta ADAMIAK
Faculty of Theology
Adam Mickiewicz University
Ul. Wiezowa 2-4
PL-61111 Poznan
Poland
eadamiak@amu.edu.pl
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Gender and Religion in Central and Eastern Europe: Theoretical Approaches: Since 1989, Central and Eastern European countries have experienced political and economic changes which have without doubt influenced social life and forced a new appraisal of the roles of men and women. The awareness of sex/gender difference has been examined on many different levels and has become an important part of academic research. In this article, the authors analyse feminist publications from the last twenty years and ask how the idea of gender has influenced religions and religious communities. They investigate how the notion of gender is understood, on what levels it can be explored and how it is present in religion. The article offers an overview of studieson gender awareness in religious teaching and religious communities (including some of new religious movements) in Central and Eastern European countries. Furthermore, it presents the most recent research into the religious influences on social roles of women and how women perceive their roles in society and the Churches. Finally, the authors ask whether the connection between gender and culture includes religious references, where gender, culture and religion meet, and what problems emerge in that meeting specifically with the example of Poland.

KEYWORDS

gender, sex/gender difference, feminism, religions, religious communities, social roles

Gender und Religion in Mittel- und Osteuropa: Ein Zugang über Theorien: Seit 1989 haben die Länder Mittel- und Osteuropas viele politische und wirtschaftliche Wandlungen erfahren, die zweifellos das gesellschaftliche Leben beeinflusst und eine neue Sicht der Frauen- und Männerrollen erzwungen haben. Das Bewusstsein der Differenz zwischen dem biologischem und kulturellen Geschlecht (engl. sex und gender) ist auf verschiedenen Ebenen analysiert worden und bekam einen wichtigen Anteil an wissenschaftlichen Forschungen. Die Autorinnen analysieren feministische Publikationen der letzten 20 Jahren und fragen, in welcher Art und Weise das Gender-Konzept Religionen und religiöse Gemeinschaften beeinflusst hat. Sie erklären, wie der Begriff „Gender“ verstanden und auf welchen Ebenen er analysiert wird und wie dieses Konzept in verschiedenen Religionen auftritt. Dieser Artikel ermöglicht einen Überblick über den Stand des Genderbewusstseins in den Lehren von Religionen und religiösen Gemeinschaften (einige neue religiöse Bewegungen eingeschlossen) in Ländern Mittel- und Osteuropas. Darüber hinaus stellt er neueste Forschungen zum Einfluss von Religionen auf die gesellschaftlichen Rollen von Frauen vor und wie Frauen selbst ihre eigenen Rollen in Gesellschaft und konfessionellen Gemeinschaften sehen. Abschließend fragen die Autorinnen, ob die Verbindung zwischen Gender und Kultur auch religiöse Anknüpfungspunkte beinhaltet und wenn ja, welches die Berührungspunkte zwischen Gender, Kultur und Religion sind und welche Probleme daraus entstehen. In diesem Teil beziehen sich die Autorinnen beispielhaft auf die Situation in Polen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE

Gender, Geschlechtsdifferenz, Feminismus, Religionen, religiöse Gemeinschaften, gesellschaftliche Rollen

Spol i vjera u Srednjoj i Istočnoj Europi: Teorijski pristupi: od 1989. u srednje i istočnoeuropskim zemljama došlo je do takvih političkih i gospodarskih promjena koje su bez sumnje utjecale na društveni život, i u novom svjetlu prikazale muške i ženske uloge. Na brojnim različitim razinama proučavana je svjesnost spolnih odstupanja, a to je postalo važnim dijelom znanstvenih istraživanja. Autori članka stavljaju pod povećalo feministička izdanja posljednjih dvadeset godina, i traže odgovor na pitanje, kakav je utjecaj imala spolnost na religije i vjerske zajednice. Analiziraju tumačenja spolnosti, uzimaju u obzir moguće razine istraživanja, i osvjetljavaju kakvu ulogu ona dobiva u vjeri. Članak daje pregled o istraživanjima koja se odnose na svjesnost spolnosti (između ostalih u nekim novim vjerskim strujama), koja se u srednje i istočnoeuropskim državama odražava u vjerskom obrazovanju i vjerskim zajednicama. Pored toga prikazuje najnovije smjerove istraživanja u pogledu vjerskog utjecaja na društvenu ulogu žena, kao i na sliku o sebi koja se odnosi na ulogu žena u društvu i crkvi. Konačno pak autorski par istražuje pitanje, postoje li vjerske aluzije između spolnosti i kulture, gdje se nalazi dodirna točka spolnosti, kulture i vjere, te kakve probleme postavlja takav susret, u našem slučaju u Poljskoj.

KLJUČNE RIJEČI

spol, spolna odstupanja, feminizam, religije, vjerske zajednice, društvene uloge

Pohlaví a náboženství ve střední a východní Evropě: Teoretické přístupy: Od r. 1989 se ve střední a východní Evropě odehráli politické a ekonomické změny, které společenský život nepochybně ovlivnily a také změnily pohled na roli muže a ženy. Pro zkoumání rozdílů povědomí odlišnosti pohlaví, což se stalo důležitou součástí vědeckého výzkumu, existuje mnoho různých úrovní. Autoři článku nám dávají přehled feministických publikací posledních dvaceti let a hledají odpovědi na otázku, jaký měla vliv otázka sexuality na náboženství a náboženské komunity. Popisují posouzení sexuality, zvažují možné úrovně analýzy a objasňují její úlohu v náboženství. Článek uvádí přehled výzkumů týkajících se pohlavní identity odrážející se v náboženské výchově a náboženských společenstvích (včetně některých nových náboženských trendů) v zemích střední a východní Evropy. Kromě toho představuje nejnovější směry výzkumu: vliv náboženství na společenskou roli žen, a nakonec společenskou a církevní roli žen z pohledu jejich identity. Konečně se autoři zabývají otázkou, zda se v kontextu sexuality a kultury vyskytují odkazy náboženství, kde jsou styčné body sexuality, kultury a náboženství a jaké problémy vytvářejí taková setkání, v našem případě v Polsku.

KLÍČOVÉ VÝRAZY

pohlaví, odlišnosti pohlaví, feminismus, náboženství, náboženské komunity, sociální role

Nem és vallás Közép- és Kelet-Európában: Elméleti megközelítések: 1989 óta a közép- és kelet-európai országokban olyan politikai és gazdasági változások mentek végbe, amelyek kétség kívül hatással voltak a társadalmi életre, és új megvilágításba helyezték a férfi és női szerepeket. Sok különböző szinten vizsgálták már a nemi eltérések tudatosságát, és ez a tudományos kutatások fontos részévé vált. A szerzők a cikkben az utóbbi húsz év feminista kiadványait veszik górcső alá, és arra a kérdésre keresik a választ, milyen hatással volt a nemiség kérdése a vallásokra és a vallási közösségekre. Körbejárják a nemiség értelmezéseit, számba veszik a vizsgálat lehetséges szintjeit, és rávilágítanak, milyen szerepet kap a vallásban. A cikk áttekintést ad a közép- és kelet-európai országokban a vallási oktatásban és vallási közösségekben (többek között egyes új vallási irányzatokban) tükröződő nemi tudatosságra vonatkozó kutatásokról. Emellett bemutatja a legújabb kutatási irányokat a nők társadalmi szerepét érő vallási hatások, valamint a nők társadalmi és egyházi szerepét illető énképe tekintetében. Végül pedig azt a kérdést vizsgálja a szerzőpáros, tartalmaz-e a nemiség és a kultúra közötti kapcsolat vallási utalásokat, hol található a nemiség, a kultúra és a vallás találkozási pontja, és milyen problémákat vet fel az ilyen találkozás, esetünkben Lengyelországban.

KULCSSZAVAK

nem, nemi eltérések, feminizmus, vallások, vallási közösségek, társadalmi szerepek

Gender a religia w Europie Środkowo a Wschodniej: Podejście teoretyczne: Od 1989 roku kraje Europy Środkowo-Wschodniej doświadczyły wielu politycznych i ekonomicznych zmian, które niewątpliwie wpłynęły na życie społeczne i wyegzekwowały nowe spojrzenie na role kobiet i mężczyzn. Zespół różnych cech przypisywanych odmiennym płciom analizowany jest na wielu płaszczyznach i stał się ważną częścią badań akademickich. Autorki analizują publikacje feministyczne z ostatnich dwudziestu lat i zadają pytanie, w jaki sposób idea gender miała wpływ na religie i wspólnoty religijne. Wyjaśniają, jak rozumiane jest pojęcie gender, na jakich płaszczyznach może być analizowane i jaką rolę odgrywa w religii. Artykuł umożliwia przegląd badań na temat świadomości gender w nauczaniu religijnym i wspólnotach religijnych (włączając niektóre nowe ruchy religijne) w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto przedstawia najnowsze badania dotyczące wpływu religii na role społeczne kobiet oraz w jaki sposób same kobiety zachowują swoje role w społeczeństwie i w omawianych wspólnotach wyznaniowych. Ostatnim przedmiotem zainteresowań autorek jest pytanie, czy związek między gender i kulturą posiada odniesienia religijne, jeżeli tak, to gdzie znajdują się ich punkty styczne i jakie stwarza to problemy w Polsce.

SŁOWA-KLUCZE

gender, różnica płciowa, feminizm, religie, wspólnoty religijne, role społeczne

Gen şi Religie în Europa Centrală şi de Est: Abordări teoretice: Începând din anul 1989 au avut loc schimbări politice şi economice în ţările Europei Centrale şi de Est, care fără îndoială au influenţat viaţa socială, punând rolul femeii şi al bărbatului într-o nouă perspectivă. A fost studiată pe diferite nivele conştiinţa diferenţelor dintre genuri, şi aceste studii au devenit o parte importantă a cercetărilor ştiinţifice. Autorii articolului se bazează pe publicaţiile feministe ale ultimilor douăzeci de ani, căutând un răspuns la întrebarea ce fel de impact a avut rolul sexelor asupra religiilor şi comunităţilor religioase. Autorii analizează interpretările rolurilor, enumeră diversele nivele ale examinărilor şi reflectează asupra funcţiunii lor în religie. Articolul oferă o prezentare generală a cercetărilor despre conştiinţa genurilor în educaţia religioasă şi diversele comunităţi religioase (inclusiv şi în noile curente religioase) a ţărilor din Europa Centrală şi de Est. De asemenea prezintă cele mai noi curente de cercetări despre influenţa religiei asupra vieţii sociale a femeilor, în lumina imaginii de sine a femeii privind rolul acesteia în societate şi în biserică. La sfârşit autorii examinează referinţele religioase în relaţia dintre sexualitate şi cultură, punctul de legătură între sexualitate, cultură şi religie, şi ce fel de probleme pot sugera astfel de întâlniri, în acest caz în Polonia.

CUVINTE CHEIE

gen, diferenţierea genurilor, feminism, religii, comunităţi religioase, roluri în societate.

Пол и религия в Центральной и Восточной Европе: Теоретический подход: с 1989 года в странах центральной и восточной Европы произошли политические и экономиче- ские изменения, которые без сомнения отразились на общественной жизни и дали новое освещение роли мужчины и женщины. Осознанность половых различий изучалась уже на разных уровнях и это стало важной частью научных исследований. Авторы статьи «под увеличительным стеклом» рассматривают феминистские издания, и ищут ответ на сле- дующий вопрос: какое влияние оказал вопрос пола на религию и религиозные сообще- ства. Они перебирают множество толкований сексуальности, учитывают всевозможные уровни исследования и освещают её роль в религии. В статье даётся обзор исследова- ний, касающихся полового самосознания, которое отражается в религиозном обучении и религиозных сообществах (среди них, в некоторых новых религиозных направлениях) центрально- и восточноевропейских стран. При этом, демонстрируются новейшие иссле- довательские направления в отношении религиозных воздействий, затрагивающих роль женщин в обществе, а также в отношении самосознания женщин по поводу их роли в обществе и религии. И в заключение соавторы рассматривают следующий вопрос: содер- жит-ли связь между сексуальностью и культурой ссылки на религию; где обнаруживается точка соприкосновения секскуальности, культуры и религии; какие проблемы возникают при таком соприкосновении, в данном случае в Польше.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

пол, половые различия, феминизм, вероисповедания, религиозные со- общества, роль в обществе

Pohlavie a náboženstvo v strednej a východnej Európe: Teoretické prístupy: Od r.1989 sa v strednej a východnej Európe odohrali politické a hospodárske zmeny, ktoré nepochybne ovplyvnili spoločenský život a zmenili pohľad na rolu muža a ženy. Existuje mnoho rôznych úrovní skúmania rozdielov povedomia odlišnosti pohlaví, čo sa stalo dôležitou súčasťou vedeckého výskumu. Autori článku nám dávajú prehľad feministických publikácií posledných dvadsiatich rokov a hľadajú odpovede na otázku, aký mala vplyv otázka sexuality na náboženstvo a náboženské komunity. Popisujú posúdenie sexuality, zvažujú možné úrovne analýzy a objasňujú jej úlohu v náboženstve. Článok uvádza prehľad výskumov týkajúcich sa pohlavnej identity odrážajúcej sa v náboženskej výchove a náboženských komunitách ( vrátane niektorých nových náboženských trendov) v krajinách strednej a východnej Európy. Okrem toho predstavuje najnovšie smery výskumu: vplyv náboženstva na spoločenskú úlohu žien a nakoniec spoločenskú a cirkevnú rolu žien z pohľadu ich identity. Napokon sa autori zaoberajú otázkou, či sa v kontexte sexuality a kultúry vyskytujú odkazy náboženstva, kde sú styčné body sexuality, kultúry a náboženstva a aké problémy vytvárajú takéto stretnutia, v našom prípade v Poľsku.

KĽÚČOVÉ POJMY

pohlavie, odlišnosti pohlaví, feminizmus, náboženstvo, náboženské komunity, sociálne roly