archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Lidia BERSZÁN Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
'Chances of Coping with Having Disabled Children for Families in Rumania'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
29 February 2008
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
19 November 2008
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 4 (2009) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
27–39
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.1556/EJMH.4.2009.1.2
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
26 June 2009
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Lidia BERSZÁN
Babeş-Bolyai University
Social Work Department
B.-ul 21 Decembrie 1989 nr. 128–130
R-400604 Cluj-Napoca
Rumania
lberszan@yahoo.com
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Chances of Coping with Having Disabled Children for Families in Rumania: Most studies deal with the way of how the hardships and stress aroused by the deficiency affect the family, the family relations and roles. However, some families having children with disabilities can face their situation due to their personality resources, their environment or with the help of social services. The article presents the results of a research on the coping strategies of parents with disabled children. The sample consists of 400 Rumanian families who brought up a disabled person aged 0 to 23. The primary intention of the research was to provide as much information as possible about the families having disabled children, based on which it can be explored how they fight against the situation of life changed by the deficiency. The other aim of the research was to explore the situation of the families living with deficiency through examining the risk and resiliency factors, and to investigate how those families can find those supportive possibilities in their immediate circumstances, in the supplies provided by the supplysystem and in their own personalities which make it possible for them to stay balanced in spite of the problems. This paper is looking for protective factors and solutions, which are helpful for parents in finding successful coping strategies. It also examines risk factors, which usually lead to a lack of balance in the family life and makes coping difficult.

KEYWORDS
adaptation approach, coping strategies, risk and resiliency factors, criteria of successful coping, the coping profile

Eine rumänische Untersuchung über die Chancen für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit Behinderung: In der Mehrzahl der Studien geht es darum, wie sich die Probleme und der Stress, die sich aus einer Behinderung ergeben, auf die Familie, auf familiäre Beziehungen und Rollen auswirken. Ein Teil der Familien, die ein behindertes Kind erziehen, kann sich auf die durch die Behinderung entstandene Situation einlassen und dabei die Unterstützungsmöglichkeiten nutzen, die ihnen personelle Ressourcen, die unmittelbare Umgebung und vom Versorgungssystem bereitgestellte Dienstleistungen bieten. Die Studie stellt die Ergebnisse einer in Rumänien durchgeführten Untersuchung über die Auseinandersetzung mit Behinderung vor. Die Stichprobe besteht aus 400 Familien, die ein behindertes Kind im Alter zwischen 0 und 23 Jahren haben. Vorrangiges Ziel der Untersuchung ist es, möglichst viele Informationen über diese Familien bereitzustellen, aufgrund deren deutlich wird, wie die Familien sich mit der durch die Behinderung veränderten Lebenssituation auseinander setzen. Ein weiteres Ziel der Studie ist die Erforschung der Situation und der Lebensführung dieser Familien mit Hilfe der Untersuchung der Risiken und der Resilienzfaktoren. Die Studie sucht nach den unterstützenden Faktoren und Bewältigungsstrategien, die den Familien am besten bei der Auseinandersetzung helfen, und versucht Risikofaktoren aufzudecken, die mit hoher Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit zu einer Destabilisierung des Gleichgewichts führen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Adaptation, Auseinandersetzung-Strategien, Risiko, Resilienz, Kriterien einer erfolgreichen Auseinandersetzung, Auseinandersetzungs-Profil

Rumunjsko istraživanje o šansama uspješnog savlađivanja teškoća vezanih za hendikepiranost: Većina studija se bavi istraživanjem toga, kako teškoća i stres, koji slijede iz hendikepiranosti, utječu na obitelj, obiteljske veze u uloge unutar nje. Dio obitelji koji odgaja hendikepirano dijete, može se suočiti sa stanjem, koje izaziva hendikepiranost, iskorištavajući potporne mogućnosti koje se kriju u vlastitim izvorima snage, neposrednom okruženju te uslugama sistema socijalne skrbi. Studij prikazuje rezultate jednog rumunjskog istraživanja o savlađivanju teškoća vezanih za hendikepiranost. Kao obrazac za istraživanje uzeto je 400 obitelji, koje imaju handikepirano dijete starosne dobi od 0 do 23 godine. Primarni je cilj istraživanja pružiti što više informacija o ovim obiteljima, na osnovu čega se može razjasniti kako se oni bore s promijenjenim životnim stanjem, koje je uzrokovala hendikepiranost. Drugi cilj istraživanja je proučavanje položaja i životnih tijekova ovih obitelji, putem razmatranja rizika i faktora rezilijencije. Istraživanje traži te pomoćne faktore i načine rješavanja, koji u najvećoj mjeri pomažu u savlađivanju teškoća, odnosno pokušava otkriti te faktore rizika, koji s najvećom vjerojatnošću i najčešće uzrokuju gubljenje ravnoteže.

KLJUČNE RIJEČI
adaptiranje, savlađivanje teškoća, strategije, rizik, rezilijencija, kriterij uspješnog savlađivanja teškoća, profil savlađivanja teškoća

Průzkum možností úspěšného zvládnutí postižení v Rumunsku: Většina příslušných studií zkoumává, jak ovlivňují těžkosti a stres, vyplývající z postižení, rodinu, rodinné vztahy a role. Část rodin vychovávajících postižené dítě dokáže čelit situaci dané postižením a využívá přitom podpůrných příležitostí, skrytých ve vlastní osobnostní výbavě, ve svém bezprostředním okolí a ve službách poskytovaných systémem péče. Studie představuje výsledky jednoho výzkumu, zaměřeného na otázky zvládnutí boje s postižením a realizovaného na území Rumunska. Výzkumný vzorek představovalo 400 takových rodin, v nichž bylo pečováno o postižené dítě ve věku 0 až 23 let. Primárním cílem výzkumu je získání co nejvíce informací o těchto rodinách, na jejichž základě by bylo možné zjistit, jak zvládají životní situaci změněnou v důsledku postižení. Dalším cílem výzkumu je poznání situace a životního stylu těchto rodin pomocí zkoumání rizikových a resilientních faktorů. Studie hledá ty podpůrné faktory a způsoby řešení, které nejvíc napomáhají zvládnutí situace, resp. se snaží odkrýt rizikové faktory, které s největší pravděpodobností a nejčastěji způsobují narušení rovnováhy.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
adaptace, zvládnutí, strategie, riziko, resilience, kritéria úspěšného zvládnutí, profil zvládnutí

Romániai kutatás a fogyatékossággal való sikeres megküzdés esélyeiről: A tanulmányok többsége azt kutatja, hogy a fogyatékosságból adódó nehézségek és stressz hogyan hatnak a családra, a családi kapcsolatokra és szerepekre. A fogyatékos gyermeket nevelő családok egy része szembe tud nézni a fogyatékosság okozta helyzettel, felhasználva a saját személyiségi erőforrásaiban, a közvetlen környezetében és az ellátórendszer nyújtotta szolgáltatásokban rejlő támogató lehetőségeket. A tanulmány bemutatja egy romániai kutatás eredményeit a fogyatékossággal való megküzdésről. A kutatási minta 400 olyan családból áll, akiknek 0 és 23 év közötti fogyatékos gyermekük van. A kutatás elsődleges célja, hogy minél több információt nyújtson e családokról, melyek alapján felderíthető, hogyan küzdenek meg a fogyaték okozta megváltozott élethelyzettel. A kutatás másik célja ezen családok helyzetének, életvezetésének a tanulmányozása a kockázat és rezilienciafaktorok vizsgálatával. A tanulmány azokat a támogató faktorokat és megoldásmódokat keresi, amelyek leginkább segítenek a megküzdésben, illetve azokat a kockázati tényezőket igyekszik feltárni, amelyek legnagyobb valószínűséggel és leggyakrabban okozzák az egyensúly felbomlását.

KULCSSZAVAK
adaptáció, megküzdés, stratégiák, kockázat, reziliencia, a sikeres megküzdés kritériumai, megküzdési profil

Rumuńskie prace badawcze szans skuteczności zmagań z niepełnosprawnością: Większość studium bada wpływ stresu i trudności związanych z niepełnosprawnością na całą rodzinę, odgrywane w niej role i kontakty. Pewna część rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne potrafi stawić czoło trudnej sytuacji wykorzystując przy tym możliwości, których źródłem jest własna osobowość, bezpośrednie środowisko i świadczenia systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Studium przedstawia wyniki rumuńskich badań na temat pokonywania trudności związanych z sytuacją niepełnosprawności. Badania przeprowadziliśmy wśród 400 rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne w wieku 0-23 lat. Pierwotnym celem badań było uzyskanie jak największej ilości informacji o rodzinach, na podstawie których można stwierdzić w jaki sposób pokonują trudności zmienionej przez niepełnosprawność sytuacji życiowej. Drugim celem przeprowadzonych badań jest analiza sytuacji tych rodzin i sposobu kierowania życiem przy pomocy badania ryzyka i faktorów rezyliencji. Studium poszukuje rozwiązań i faktorów wspierających, najbardziej pomocnych w pokonywaniu trudności, jak również stara się ujawnić czynniki ryzyka, które z największym prawdopodobieństwem i najczęściej są przyczyną zachwiania równowagi.

SŁOWA-KLUCZE
adaptacja, zmaganie, strategie, ryzyko, rezyliencja, kryteria skuteczności zmagań, profil zmagań

Cercetare despre şansa de confruntare pozitivă cu dizabilităţi în România: Cele mai multe studii cercetează calitatea vieţii şi problemele familiilor care cresc şi îngrijesc copii cu dizabilităţi. Influenţa handicapului asupra relaţiilor familiale, capacitatea părinţilor de confruntare şi acceptare (coping strategies), şansele de integrare ale persoanei cu dizabilităţi sunt mai dificile de operaţionalizat. Totuşi, o parte dintre familii îşi găsesc modalitatea de confruntare pozitivă, îşi găsesc în sistemul de protecţie, în mediul lor şi în propria personalitate acele factori de sprijin, care le ajută să rămână în echilibru. Articolul prezintă rezultatele unei cercetări privind confruntarea familiilor cu handicapul copilului. Eşantionul cercetării constă în 400 de familii din România, care au copii cu dizabilităţi între 0 şi 23 de ani. Intenţia iniţială a cercetării a fost de a furniza cât mai multe informaţii despre familiile care au un copil cu dizabilitate, pe baza căreia se poate descoperi cum se confruntă cu situaţia schimbată cauzată de faptul handicapului. Un alt obiectiv al cercetării este de a găsi acei factori de risc şi rezilenţă care au cel mai important impact în procesul de confruntare. Rezultatele cercetării prezintă factorii de sprijin şi acele soluţii care se dovedesc a fi cele mai bune în privinţa confruntării pozitive, precum şi acei factori de risc care cauzează cel mai des răsturnarea echilibrului.

CUVINTE CHEIE
proces de adaptare, strategie de confruntare, risc şi rezilienţă, criteriile succesului în confruntare, profil de confruntare

Шансы успешного преодоления трудностей в семьях с неполноценными детьми в Румынии: Большинство исследований занимается изучением того, как стресс и тяжелые испытания, выпавшие на долю семей, где воспитывается неполноценный ребенок, влияют на эти семьи, на семейные отношения и роли в семье. Тем не менее некоторые семьи, имеющие нетрудоспособных детей, умеют смотреть в лицо этой ситуации без страха благодаря ресурсам их собственной индивидуальности, их непосредственному окружению или с помощью социальных структур. Данная статья представляет результаты румынского исследования о стратегии поведения родителей неполноценных детей. За образец было взято 400 румынских семей, воспитывающих неполноценных детей в возрасте от 0 до 23 лет. Первоначальной целью авторы поставили задачу представить как можно больше информации об этих семьях, на основании которой потом можно изучать, каким образом эти семьи преодолевают трудности новой жизненной ситуации, изменённой появлением в семье больного ребёнка. Другая задача этого исследования заключается в анализе образа жизни таких семей через изучение факторов риска и способности быстро восстанавливать физические и духовные силы, а также в исследовании того, как эти семьи могут найти поддержку у окружения в этих сложных обстоятельствах, помощь от служб снабжения и в резервах их собственной индивидуальности, что делает возможным для них сохранять баланс несмотря на проблемы. Этот труд ищет те защитные факторы и решения, которые в наибольшей степени помогают в выборе стратегий успешного преодоления, а также изучает факторы риска, которые с наибольшей вероятностью ведут к потере баланса в семье.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
адаптация, преодоление, стратегии, риск, способность быстро восстанавливать физические и духовные силы, критерии успешного преодоления, профиль преодоления

Prieskum možností úspešného vyrovnania sa s postihnutím v Rumunsku: Väčšina štúdií skúma, aké vplyvy majú stres a ťažkosti vyplývajúce z postihnutia na rodiny, rodinné vzťahy a roly. Časť rodín vychovajúcich postihnuté deti môže čeliť tejto situácii využívaním podporných možností pochádzajúcich zo zdrojov svojej vlastnej osobnosti, bezprostredného okolia a sociálnych služieb. Štúdia predstavuje výsledky prieskumu vykonaného v Rumunsku o vyrovnávaní sa so situáciou postihnutia. Prieskumná vzorka zahŕňa 400 rodín, ktoré majú postihnuté deti vo veku 0 – 23 rokov. Prvotným cieľom prieskumu je získať čím viac informácií o týchto rodinách, na základe ktorých sa môže skúmať, akým spôsobom riešia problémy životnej situácie zmenenej kvôli postihnutiu. Druhým cieľom je študovať situáciu a životný štýl týchto rodín prostredníctvom skúmania rizikových faktorov a faktorov osobnej odolnosti. Štúdia hľadá podporujúce faktory a spôsoby riešenia, ktoré v najväčšej miere pomáhajú pri zvládaní situácie, resp. sa snaží odhaliť rizikové faktory, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou a najčastejšie pôsobia narušenie rovnováhy.

KĽÚČOVÉ POJMY
adaptácia, zvládnutie, stratégie, riziko, osobná odolnosť (resiliencia), kritériá úspešného prekonávania, profil prekonávania