archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Željko BURCAR Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
'Education as a Strategic Goal in the Croatian Non-Profit Sector after Communism and the War'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
19 September 2007
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
13 February 2008
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 3 (2008) 2
Pages:
Seiten:
Oldal:
243–251
Section:
Rubrik:
Rovat:
Short Communication
Kurzmitteilung
Rövid közlemény
DOI: 10.1556/EJMH.3.2008.2.4
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
2 December 2008
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Željko BURCAR
Catholic Theological Faculty
Management for Nonprofit Organisation and Social Advocacy
University of Zagreb
Kaptol 26
HR-10000 Zagreb
Croatia
zeljko.burcar@zg.t-com.hr
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Education as a Strategic Goal in the Croatian Non-Profit Sector after Communism and the War: In the past fifteen years considerable efforts have been made in Croatian society to increase the quality of leadership in both the non-profit as well as the profit sector. In the nonprofit sector education and training have been realised for leaders in non-governmental, faith and charity organisations as well as in public, educational and social care institutions. As well as many informal additional forms of education (improvement, advanced training, work on oneself) much education has been provided by non-profit organisations, for example the Open Society. Croatia defines education as a strategic goal. Inside the educational system research and experience show the importance of management and leadership in educational institutions as well as in the social care system. We are of the opinion that lack of knowledge and skills adds up to poverty. It makes sense that increasing the quality of leadership in the educational system should be one of the first strategic points for development. An improvement in the quality of management is dependent on the efficiency and the effectiveness of the educational system. Caritas Croatia, through a new mission in cooperation and partnership with Caritas Germany, Deutscher Caritasverband and the German government, has established a formal educational system for leadership in non-profit organisations through postgraduate study: Management for Nonprofit Organisations and Social Advocacy. Education is a part of the non-profit sector described in diagrams. Education basically rests on non-profit governmental institutions (institutions for education, schools), but educational suppliers are both profit and non-profit organisations. Research was conducted in order to find the answers to omit open questions about leaders’ educational needs and the key of quality in the educational system as well as in the whole non-profit sector.

KEYWORDS
non-profit, non-governmental, public sector, civil society, educational institutions, social care institutions, education, quality, educational researches

Bildung als strategisches Ziel im Non-profit-Sektor in Kroatien nach dem Kommunismus und dem Krieg: Die kroatische Gesellschaft hat in den vergangenen 15 Jahren beachtenswerte Anstrengungen unternommen, um die Führungsqualität sowohl im Non-profit- als auch im profitorientierten Sektor zu verbessern. Im Non-profit-Sektor entstanden Bildungs- und Ausbildungsgänge für die Leiter sowohl von kirchlichen und wohltätigen Nicht-Regierungs-Organisationen als auch von öffentlichen Bildungs- und Sozialeinrichtungen. Diese wurden – wie viele andere informelle Weiterbildungsangebote auch – von Non-profit-Organisationen durchgeführt wie z.B. der „Offenen Gesellschaft“. Kroatien hat Bildung zum strategischen Ziel erklärt. Im Bildungswesen zeigen Forschungsergebnisse und Erfahrung die Bedeutung von Leitung und Administration sowohl in Erziehungsinstitutionen als auch im Fürsorgewesen. Auch wir waren der Ansicht, dass das Fehlen von Wissen und mangelnde Ausbildung zur Verelendung führen. Es ist daher vernünftig, eine verbesserte Führungsqualität im Bildungswesen zum strategischen Ziel der Entwicklung zu erklären. Zusammen mit einer verbesserten Führungsqualität hängt diese von der Effektivität und Wirksamkeit des Bildungswesens ab. Der Kroatische Caritasverband hat im Rahmen eines gemeinsam mit dem Deutschen Caritasverband und der deutschen Regierung ins Leben gerufenen neuen Projektes unter dem Namen „Leitung von Non-profit-Organsationen und gesellschaftlichen Interessenvertretungen“ eine formale Ausbildung für die Leitung von Non-profit-Organisationen geschaffen. Bildung ist in Kroatien ein strategisches Ziel. Bildung ist Teil des Non-profit-Sektors, was in Diagrammen dargestellt wird. Bildung geschieht zwar vorrangig innerhalb nicht profitorientierter staatlicher Institutionen (Bildungseinrichtungen und Schulen), doch wird Bildung von profitorientierten und nicht profitorientierten Organisationen gleichermaßen angeboten. Es wurden Forscher beauftragt, die nach einer Antwort auf die Frage nach den Bildungsbedürfnissen von Leitern suchen und den Schlüssel zu einer verbesserten Qualität sowohl im Bildungswesen als auch im Non-profit-Sektor finden sollen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Non-profit, Nicht-Regierungsebene, öffentlicher Sektor, Zivilgesellschaft, Bildungsinstitutionen, soziale Fürsorgeeinrichtungen, Bildung, Qualität, Bildungsforschung

Obrazovanje kao strateški cilj u neprofitnom sektoru u hrvatskoj, poslije komunizma i rata: U proteklih petnaest godina u hrvatskom društvu učinjeni su značajni napori u podizanju kvalitete liderstva u profitnom i neprofitnom sektoru. U neprofitnom sektoru edukacije i treninzi institucionalno su organizirani za lidere u nevladinim, vjerskim i humanitarnim organizacijama kao i u ustanovama obrazovanja i socijalne skrbi. Isto tako mnogo je neformalnih oblika obrazovanja provođeno od strane neprofitnih organizacija, Republika Hrvatska definirala je obrazovanje kao strateški cilj. Istraživanja i iskustvo u obrazovnom sustavu pokazuju važnost menadžmenta i liderstva u obrazovnim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi. Možemo se složiti da nedostatak znanja i vještina dovodi do siromaštva. Čini se razumnim kako je podizanje kvalitete liderstva u obrazovnom sustavu jedan od prvih strateških točaka razvoja. Sukladno tome podizanje razine kvalitete menadžmenta ovisi o efikasnosti i efektivnosti obrazovnog sustava. Obrazovanje je u Republici Hrvatskoj strateški cilj. Obrazovanje je dio neprofitnog sektora. Obrazovanje se temelji na neprofitnim vladinim ustanovama, školama, ali ponuditelji obrazovnih usluga su također i druge profitne i neprofitne organizacije. U svrhu traženja odgovora na otvorena pitanja oko obrazovnih potreba lidera, kvalitete u obrazovnom sustavu kao i u cijelom neprofitnom sektoru, provode se mnoga istraživanja.

KLJUČNE RIJEČI
neprofitni, nevladin, javni sektor, civilno društvo, obrazovne ustanove, ustanove socijalne skrbi, obrazovanje, kvaliteta, obrazovna istraživanja

Vzdělávání jako strategický cíl chorvatského neziskového sektoru po pádu režimu a občanské válce: Chorvatské společenství vynaložilo v posledních 15 letech značné úsilí na zvýšení kvality řízení v ziskovém i neziskovém sektoru. V neziskovém sektoru byl na nevládní úrovni realizován vzdělávací a školící program, který se zaměřoval na vedoucí pracovníky církevních a charitativních organizací a veřejných/civilních školních a sociálních institucí. Neformální, doplňkové školení poskytovaly rovněž neziskové organizace jako např. Otevřené společenství („Open Society“). Chorvatsko určilo školení, výuku a vzdělávání jako celkový strategický cíl. Výsledky výzkumu potvrzují důležitost kvalitního řízení a organizace jak ve vzdělávacích institucích, tak v systému sociálních služeb. Klíčovým argumentem zmíněného cíle je, že nedostateč- né vzdělání je jednou z příčin chudoby, a je tudíž zřejmé, že zajištění jakosti řízení školního/ vzdělávacího systému hraje v rozvojovém programu strategickou roli. Při rozvoji kvality řízení je třeba mít na zřeteli účinnost a efektivnost školního systému. Chorvatská a německá charita společně s německou vládou již zahájily novou misi a rozhodly o podpoře formálního školního systému (v rámci programu tzv. Řízení neziskových organizací a veřejných orgánů), která bude určena na rozvoj školení vedoucích neziskových organizací. Vzdělávání je strategickým cílem Chorvatska. Ze statistického hlediska je vzdělávání součástí neziskového sektoru. Vzdělávání v Chorvatsku je poskytováno státními neziskovými organizacemi (vzdělávací střediska, školy), ovšem odborná školení poskytují jak ziskové, tak neziskové orgány. Odborníci dostali za úkol najít odpovědi na stále otevřené otázky týkající se nutnosti zlepšení kvality vzdělávání vedoucích pracovníků a také klíčové oblasti kvality odborného školního a celého neziskového sektoru.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
neziskový sektor, veřejný sektor, občanská společnost, vzdělávací organizace, organizace sociálních služeb, vzdělávání, kvalitní, výzkum

Az oktatás mint stratégiai cél Horvátország nonprofit szektorában a kommunizmus és a háború után: A horvát társadalom az elmúlt 15 évben figyelemreméltó erőfeszítéseket tett a vezetés minőségének javítására mind a nonprofit, mind pedig a profitorientált szektorban. A nonprofit szektorban oktatás és képzés valósult meg mind a nem kormányszintű, vallási és jótékonysági szervezetek, mind pedig a közszolgálati oktatási és szociális intézmények vezetői számára. Éppúgy, mint sok más informális kiegészítő oktatást is, nem profitorientált szervezetek végezték, mint például a Nyílt Társadalom. Horvátország az oktatást stratégiai célként határozta meg. Az oktatási rendszeren belül kutatások és tapasztalatok mutatják a vezetés és az igazgatás fontosságát a nevelő intézményekben éppúgy, mint a szociális gondoskodási rendszerben. Egyetértettünk abban, hogy a tudás és a képzettség hiánya nyomorhoz vezet. Ésszerű tehát, hogy az oktatási rendszer vezetésének minőségnövelése legyen a fejlődés egyik stratégiai pontja. A vezetésminőség növekedésével összhangban függ ez az oktatási rendszer hatásosságától és hatékonyságától. A Horvát Karitász egy a Német Karitásszal és a német kormánnyal együtt megvalósított új küldetésben Nem profitorientált szervezetek és társadalmi képviseletek irányítása címmel létrehozott egy formális oktatási rendszert a nonprofit szervezetek vezetése számára. Az oktatás horvát stratégiai cél. Az oktatás része a nonprofit szektornak, diagramokkal bemutatva. Az oktatás alapvetően nem profitorientált kormányintézményeken (oktatási intézmények és iskolák) nyugszik, de oktatást profitorientált és nem profitorientált szervezetek egyaránt szolgáltatnak. Kutatók kaptak megbízatást, hogy találjanak választ a vezetők képzési szükségleteinek nyitott kérdéseire, és találják meg a minőség kulcsát az oktatási rendszerben éppúgy, mint az egész nonprofit szektorban.

KULCSSZAVAK
nonprofit, nem kormányszintű, közszektor, civil társadalom, oktatási intézmények, szociális gondoskodó intézmények, oktatás, minőség, oktatáskutatás

Nauczanie jako cel strategiczny w sektorze non-profit w powojennej Chorwacji po okresie komunizmu: W ostatnich15 latach chorwackie społeczeństwo podjęło wszelkie kroki w celu podwyższenia poziomu stylu zarządzania w sektorze non-profitowym i profitowym. W sektorze non-profit w dziedzinach nauczenia i szkolenia udało im się to zrealizować w odniesieniu do kadry kierowniczej organizacji religijnych i charytatywnych, jak również państwowych instytucji oświatowych i socjalnych. W systemie nauczania bardzo często dodatkowe szkolenia są prowadzone przez organizacje niezarobkowe, przykładem może być stowarzyszenie Otwartego Społeczeństwa. Chorwacja wytyczyła dziedzinę nauki i oświaty jako cel strategiczny. Wyniki badań w szkolnictwie wskazują na jednakową rolę zarządzania w instytucjach wychowawczach, jak również w instytucjach opieki socjalnej. Poza tym potwierdzają fakt, że brak wiedzy i wykształcenia prowadzi do zubożenia działalności tych instytucji. Poprawa poziomu stylu kierownictwa w systemie oświaty jest strategicznym punktem jego rozwoju. Od jakości i poziomu stylu zarządzania uzależniona jest skuteczność i efektywność systemu nauczania. Chorwacki Karitas wspólnie z Niemieckim Karitasem i niemieckim rządem stworzył formalny system szkolenia dla kadr kierownictwa organizacji i instytucji niezarobkowych. Nauczanie stało się chorwackim celem strategicznym i jest częścią szektoru non-profit. Obejmuje głównie instytucje państwowe non-profit (instytucje oświaty, szkoły) i zapewnia nauczanie organizacjom zarówno profitowym jak również bez profitu. Naukowcy szukają jednoznacznych rozwiązań w zagadnieniu kształcenia kadry kierowniczej w zależności od zapotrzebowań, jako warunek jakości w systemie oświaty i w całym sektorze non-profit.

SŁOWA-KLUCZE
Non-profit, uniezależniony od rządu, sektor ogólny, społeczeństwo cywilne, instytucje oświatowe, instytucje opieki socjalnej, nauczanie

Educaţia, ca şi scop strategic în sectorul nonprofit al Croaţiei, înainte şi după comunism şi război: În ultimii 15 ani, societatea croată a susţinut eforturi remarcabile pentru îmbunătă- ţirea calităţii conducerii în sectorul non-profit, cât şi în sectorul orientat spre profit. În sectorul nonprofit s-au derulat programe educaţionale şi perfecţionare pentru societăţile nonguvernamentale, religioase şi nonprofit, cât şi pentru leaderii instituţiilor civile şi sociale. Asemănător cu realizarea educaţiei informale complementare, acesta a fost efectuat de către organizaţii nonprofit, ca de ex. Societatea Deschisă. Croaţia defineşte educaţia ca şi un scop strategic. În cadrul sistemului educaţional, cercetările şi experienţele subliniază importanţa conducerii şi coordonării atât în instituţii educaţionale, cât şi în cadrul sistemului social. Putem cădea de acord că lipsa cunoştinţelor şi a calificării conduc la sărăcie. Este raţional, ca punctul strategic al dezvoltării să fie îmbunătăţirea calităţii conducerii din cadrul sistemului educaţional. Acest lucru depinde şi de eficienţa şi eficacitatea sistemului educaţional. Caritas Croaţia, în colaborare cu guvernul german şi Caritas Germania, a iniţiat un sistem de educaţie fomal pentru conducerea organizaţiilor nonprofit, cu titlul: Coordonarea organizaţiilor non-profit şi a reprezentării sociale. Educaţia este un scop strategic croat, fiind partea sectorului nonprofit. Educaţia este bazată pe instituţiile guvernamentale non-profit (instituţii educaţionale şi şcoli), furnizat atât de instituţiile nonprofit cât şi de către instituţiile profitabile. Cercetătorii au însărcinarea de a găsi răspunsuri la întrebările deschise legate de necesităţile de formare al conducătorilor şi de a găsi cheia calităţii în sistemul educaţional, cât şi în întregul sector nonprofit.

CUVINTE CHEIE
nonprofit, nonguvernamental, sector public, societatea civilă, instituţii educa- ţionale, instituţii sociale, educaţia

Обучение, как стратегическая цель в нонпрофитном секторе Хорватии после ком- мунизма и войны: Хорватское общество за последние 15 лет приложило достойные вни- мания усилия для улучшения качества руководства как в нонпрофитной, так и в коммер- ческой (профит-ориентированной) сфере. В нонпрофитном секторе было осуществлено обучение и образование как для руководителей неправительственного уровня, лидеров религиозных и благотворительных организаций, так и для руководителей государствен- ных учебных и социальных учреждений. Также как и многие другие виды неформального допольнительного обучения, эту задачу выполняли нонпрофитные организации, напри- мер Open Society (Открытое Общество). Хорватия определила образование, как стратеги- ческую цель. Исследования, проводимые в образовательной системе и опыт показывают важность руководства и управления в воспитательных учреждениях также, как и в си- стеме социального попечения. Родилось единое мнение о том, что отсутствие знания и образования ведёт к нищете. Поэтому разумно, чтобы одним из стратегических направлений развития стало повышение требований к качеству руководства образователь- ной системы. С ростом качества руководства это зависит также от эффектности и дей- ственности системы образования. Хорватская и немецкая организация Каритас, вместе с немецким правительством создали новую образовательную систему для руководства нонпрофитных организаций под названием «Управление нонпрофитными организациями и общественными представительствами». Образование – это стратегическая цель Хор- ватии. Нонпрофитный сектор, как часть системы образования, показанный в диаграммах. Образование, как правило, основывается на нонпрофитных правительственных учреж- дениях (учебные заведения и школы), но обучением занимаются также профессионально направленные и ненаправленные организации. Перед исследователями была поставлена задача – найти ответы на открытые вопросы о необходимости образования руководите- лей, и выяснить, в чём секрет качества системы образования как в целом, так и в случае с нонпрофитным сектором.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
нонпрофит, неправительственного уровня, общественная сфера, граж- данское общество, образовательные учреждения, учреждения социального попечения, обучение, качество

Vzdelávanie ako strategický cieľ v neziskovom sektore Chorvátska po páde komunizmu a vojne: Počas posledných 15 rokov vyvinula chorvátska spoločnosť značné úsilie na zlepšenie kvality správy v neziskovom i ziskovom sektore. V neziskovom sektore sa uskutočnilo vzdelávanie a školenie pre vedúcich mimovládnych, cirkevných a dobročinných organizácií, ako aj verejných vzdelávacích a sociálnych inštitúcií. Toto, ako aj rôzne iné neformálne doplnkové školenia, bolo realizované neziskovými organizáciami, okrem iných organizáciou „Otvorená spoločnosť “. Chorvátsko určilo vzdelávanie ako strategický cieľ. Výsledky prieskumu v rámci vzdelávacieho systému potvrdzujú dôležitosť riadenia a správy nie iba v prípade pedagogických inštitúcií, ale aj v systéme sociálnej starostlivosti. Kľúčovým argumentom zmieneného cieľa je, že nedostatočné vzdelanie je jednou z príčin chudoby. Z toho je teda zrejmé, že zabezpečenie kvality riadenia vzdelávacieho systému hrá v rozvojovom programe strategickú úlohu. Pri rozvoji kvality riadenia je potrebné mať na zreteli účinnosť a efektívnosť školského systému. To závisí od účinnosti a užitočnosti systému vzdelávania v zhode so zvýšením kvality správy. Chorvátska charita, v rámci novej misie uskutočnenej v spolupráci s Nemeckou charitou a nemeckou vládou, vytvorila formálny vzdelávací systém pre manažmenty neziskových organizácií s názvom „Riadenie neziskových organizácií a verejných orgánov“. Vzdelávanie je strategickým cieľom Chorvátska. Zo štatistického hľadiska je vzdelávanie súčasťou neziskového sektoru. Vzdelávanie je založené predovšetkým na neziskových štátnych inštitúciách (vzdelá- vacie inštitúcie a školy), ale odborné školenia poskytujú tak ziskové ako aj neziskové organizácie. Výskumníci boli poverení tým, aby našli odpovede na otvorené otázky školiacich potrieb vedúcich a našli kľúč ku kvalite vo vzdelávacom systéme, ako aj v celom neziskovom sektore.

KĽÚČOVÉ POJMY
neziskový sektor, mimovládny sektor, verejný sektor, občianska spoločnosť, vzdelávacie inštitúcie, inštitúcie sociálnej starostlivosti, vzdelávanie, kvalita, výskum