archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Željko BURCAR Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
'The Role of the Principal in Croatian Education: Manager, Leader or Administrator'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
20 December 2012
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
20 February 2013
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 9 (2014) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
87-96
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.5708/EJMH.9.2014.1.6
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
15 June 2014.
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Željko BURCAR
ES F.K. Frankopana, Zagreb (Croatia)
Ivanićgradska 24.
HR-10000, Zagreb
zeljko.burcar@ zg.t-com.hr
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Uloga ravnatelja u hrvatskom obrazovnom sustavu: Menadžer, lider ili administrator: Temeljna je svrha ovog rada istražiti startnu poziciju za buduće studije i istraživanja u području obrazovnog menadžmenta i liderstva u Republici Hrvatskoj, a isto tako i u području instrukcijskog liderstva. Ovaj rad istražuje ulogu školskog ravnatelja u kontekstu suvremenog i turbulentnog obrazovnog okruženja, rastućim ravnateljevim odgovornostima i pretrpanog rasporeda rada. Sukladno rezultatima možemo objasniti osam različitih uloga koje ravnatelji izvode u hrvatskom obrazovnom sustavu: a) uloga sakupljača i djelitelja informacija, b) uloga komunikatora, c) uloga strateškog planera, d) uloga izvršnog menadžera, e) uloga obrazovnog lidera i edukatora, f) uloga evaluatora, g) uloga studenta i h) uloga povezivača sa zajednicom. Uloge ravnatelja orijentirane su prema: a) ljudima, b) zadaćama/ciljevima, c) školi kao organizaciji i d) procesima koji se odvijaju unutar škole. Poslovi koji se naslanjanju na ovu orijentaciju pripadaju idealnom administrativnom procesu: planiranje, donošenje odluka, organiziranje, koordinacija, komuniciranje, utjecaj i vrednovanje što je efikasno u pet zadaća školskog menadžmenta: školski programi, učenici, zaposleni, odnosi sa zajednicom, fizički preduvjeti i menadžment.

KLJUČNE RIJEČI
Školski menadžment, obrazovno liderstvo, instrukcijsko liderstvo, obrazovni menadžment, suvremeno školstvo, odgovornosti ravnatelja

Role ředitele školy v Chorvatsku: Manažer vzdělávání, lídr nebo správce: Studie zkoumá ty otázky vztahující se k řízení vzdělávání a školských institucí v Chorvatsku, které mohou sloužit jako východisko dalších výzkumů a bádání. Studie analyzuje roli ředitele školy v bouřlivém prostředí současného vzdělávání při vzrůstající odpovědnosti a přetíženém pracovním rozvrhu. Podle získaných údajů ředitelé škol v Chorvatsku se prokazují v osmi různých rolích: a) sběratel a zprostředkovatel informací, b) komunikátor, c) stratég a plánovač, d) vedoucí, správce a plánovač organizace, e) vedoucí vzdělávání a vyučující, f) hodnotící, g) student a h) spojka s kolektivem. Zaměřenost rolí ředitele: a) lidé, b) úkoly/cíle, c) škola jako organizace d) procesy v rámci školy. Úkoly vyplývající z tohoto zaměření jsou součástí ideálního administrativního procesu: plánování, rozhodování, organizace, koordinace, komunikace, ovlivňování a hodnocení na pěti úsecích řízení školy: studijní program, studenti, zaměstnanci, vztahy s komunitou, fyzické podmínky a vedení.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
škola, manažment, vzdělávání, vedení, úkoly ředitele

The Role of the Principal in Croatian Education: Manager, Leader or Administrator: The purpose of this study is to examine problems in the fields of educational management and instructional leadership in Croatia that could serve as possible starting points for future studies or research. This study examines the role of the school principal within the context of modern-day schooling in turbulent surroundings, growing responsibility and overloaded schedule. According to findings we can explain eight different roles principals perform in Croatian education: a) information collector and disseminator, b) communicator, c) strategist and planner, d) executive manager, administrator and organiser, e) educational leader and educator, f) evaluator, g) student and h) community liaison. The principal’s roles are oriented toward: a) people, b) tasks/goals, c) school as organisation, and d) processes inside the school. Tasks generated from such orientation belong to an ideal administrative process: planning, decision-making, organising, coordination, communication, influence and evaluation effective in five tasks of school management: school program, pupils, staff, and relations with community, physical preconditions, and management.

KEYWORDS
school, management, education, leadership, instruction, principal’s responsibilities

Rollen von Schulleitern in Kroatien: Bildungsmanager, Geschäftsführer oder Büroangestellter: Die Studie untersucht Fragen in den Bereichen Bildungsmanagement und Leitung von Bildungsinstitutionen in Kroatien, die als Ausgangspunkt für weitere Forschungen und Untersuchungen dienen können. Die Studie analysiert die Rolle des Schulleiters unter heutigen schulischen Rahmenbedingungen, zu denen ein turbulentes Umfeld, wachsende Verantwortung und ein übervoller Terminkalender gehören. Den erhobenen Daten zufolge müssen sich Schulleiter in Kroatien in acht unterschiedlichen Rollenbereichen behaupten: a) Sammlung und Weiterleitung von Informationen, b) Kommunikation, c) Strategie und Planung, d) Leitung der Organisation, administrative Aufgaben und Organisation, e) Leitung der Bildungsinstitution und Unterricht, f) Evaluation, g) Lernen und h) Kontakte zum Gemeinwesen. Die Rollenbereiche des Schulleiters richten sich an: a) Menschen, b) Aufgaben/Ziele, c) Schule als Organisation und d) Prozesse innerhalb der Schule. Von den Rollenbereichen lassen sich folgende Aufgaben für den idealen administrativen Prozess ableiten: Planung, Entscheidungsfindung, Organisation, Koordination, Kommunikation, Beeinflussung und Evaluation, und zwar in fünf Teilbereichen der Schulleitung: Schulprogramm, Schüler, Personal, Kontakte zum Gemeinwesen, physische Voraussetzungen und Management.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Schule, Management, Bildung, Leitung, Bildungsmanagement, Aufgaben des Schulleiters

Az iskolaigazgató szerepe Horvátországban: Oktatási menedzser, vezető vagy adminisztrátor: A tanulmány azokat az oktatásirányításra, illetve az oktatási intézmények vezetésére vonatkozó kérdéseket vizsgálja Horvátországban, amelyek további kutatások és vizsgálatok kiinduló pontjául szolgálhatnak. A tanulmány az iskolaigazgató szerepét elemzi napjaink oktatásában, viharos környezetben, növekvő felelősség és túlterhelt időbeosztás mellett. A kapott adatok szerint Horvátországban az iskolaigazgatóknak nyolc különféle szerepkörben kell helytállniuk: a) információgyűjtő és -terjesztő, b) kommunikátor, c) stratéga és tervező, d) szervezeti vezető, adminisztrátor és szervező, e) oktatási vezető és oktató, f) értékelő, g) diák és h) összekötő a közösség felé. Az igazgatói szerepkörök irányultsága: a) emberek, b) feladatok/célok, c) az iskola, mint szervezet és d) az iskolán belüli folyamatok. Az ebből az irányultságból következő feladatok az ideális adminisztratív folyamat részei: tervezés, döntéshozás, szervezés, koordinálás, kommunikálás, befolyásolás és értékelés, az iskolavezetés öt területén: képzési program, diákok, dolgozók, közösségi kapcsolatok, fizikai feltételek és vezetés.

KULCSSZAVAK
iskola, menedzsment, oktatásügy, vezetés, oktatásirányítás, igazgatói feladatok

Rola dyrektora szkoły w Chorwacji: Menadżer oświaty, kierownik czy administrator: Praca poświęcona jest zagadnieniom dotyczącym zarządzania edukacją i placówkami oświaty w Chorwacji, które mogą służyć za punkt wyjściowy do dalszych badań i analiz. Praca analizuje role dyrektora szkoły w dzisiejszych warunkach edukacji, w burzliwym środowisku, przy rosnącej odpowiedzialności i napiętym harmonogramie zajęć. Według udostępnionych danych w Chorwacji dyrektor szkoły musi występować w ośmiu różnych rolach, jako: a) zbierający dane i przekazujący informacje, b) komunikujący, c) strateg i twórca projektów, d) zarządzający organizacją, administrator i organizator, e) kierujący edukacją i nauczający, f) oceniający, g) pogłębiający wiedzę, h) łącznik ze społecznością. Kierunki działania dyrektora w poszczególnych rolach: a) ludzie, b) zadania/cele, c) szkoła jako organizacja, d) procesy zachodzące w szkole. Zadania wynikające z tego kierunku są częściami modelowego procesu administracyjnego: planowanie, podejmowanie decyzji, organizacja, koordynacja, komunikacja, wpływ i ocena. Zarządzanie szkołą obejmuje pięć płaszczyzn: program kształcenia, uczniowie, pracownicy, więzi społeczne, warunki fizyczne i kierowanie.

SŁOWA-KLUCZE
szkoła, menedżment, oświata, zarządzanie, zarządzanie oświatą, zadania dyrektora

Rolul directorului unei școli în Croația: Manager de învățământ, conducător sau administrator: Studiul cercetează problemele în legătură cu coordonarea învăţământului, respectiv cu conducerea unei instituții de învățământ din Croația, în vederea folosirii acestor date ca şi punct de pornire în alte cercetări ulterioare. Studiul analizează rolul directorului unei școli în învățământul contemporan, în mediu tulburent, cu responsabilităţi tot mai mari şi program supraîncărcat. Pe baza datelor furnizate, în Croaţia directorii de şcoală trebuie să facă față în opt categorii de sarcini: a) culegere și distribuire de informații, b) comunicare, c) strategie și planificare, d) conducător organizațional, administrator și organizator, e) conducător în învățământ și instructor, f) evaluator, g) persoana de legătură între elevi și h) comunitate. Orientarea activității directoriale: a) oamenii, b) sarcini/scopuri, c) școala, ca organizație, d) activități intrașcolare. Sarcinile care urmează din această orientare sunt parte din procesul administrativ ideal: planificare, luare de decizii, organizare, coordonare, comunicare, influență și evaluare în cadrul celor cinci domenii ale conducerii unei şcoli: program de educație, elevi, angajați, legături comunitare, condiții fizice și conducere.

CUVINTE CHEIE
școală, management, învățământ, conducere, coordonarea învățământului, sarcini directoriale

Роль директора школы в Хорватии: Менеджер по обучению, руководитель или администратор: В статье рассматриваются вопросы управления обучением и руководства учебными заведениями в Хорватии, которые могут служить исходной точкой для дальнейших исследований и анализов. В статье проанализирована роль директора школы в рамках современного образования, при бурных обстоятельствах, при повышающемся уровне ответственности и перегруженном графике рабочего времени. Согласно полученным данным, директорам школ в Хорватии приходится успешно держаться в восьми различных друг от друга ролях: а) собиратель и распространитель информации, б) коммуникатор, в) стратегист и планировщик, г) начальник организации, администратор и организатор, д) руководитель отдела обучения и преподаватель, е) оценивающий эксперт, е) ученик, з) посредник в отношении коллектива. Направленность ролей директора: а) люди, б) задачи/цели, в) школа как организация, г) процессы в школе. Задачи, вытекающие из этой направленности, являются стадиями идеального административного процесса: планирование, принятие решений, организация, координация, общение, воздействие и оценка в пяти областях управления школой: программа обучения, ученики, сотрудники, связи с общественностью, физические условия и управление.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
школа, менеджмент, образование, управление, управление обучением, задачи директора

Rola riaditeľa školy v Chorvátsku: Manažér vzdelávania, líder alebo správca: Štúdia skúma tie otázky vzťahujúce sa na vedenie a manažment vzdelávania a školských inštitúcií v Chorvátsku, ktoré môžu slúžiť ako východisko ďalších výskumov a bádaní. Štúdia analyzuje rolu riaditeľa školy v turbulentnom prostredí súčasného vzdelávania pri vzrastajúcej zodpovednosti a preplnenom pracovnom rozvrhu. Podľa získaných údajov sa riaditelia škôl v Chorvátsku musia osvedčovať v ôsmych rôznych roliach: a) zberateľ a sprostredkovateľ informácií, b) komunikátor, c) stratég a plánovač, d) vedúci, správca a plánovač organizácie, e) vedúci vzdelávania a vyučujúci, f) hodnotiaci, g) študent a h) spojka s kolektívom. Roly riaditeľa sú zamerané na: a) ľudí, b) úlohy/ciele, c) školu ako organizáciu d) procesy v rámci školy. Úlohy vyplývajúce z tohto zamerania sú súčasťou ideálneho administratívneho procesu: plánovanie, rozhodovanie, organizácia, koordinácia, komunikácia, ovplyvňovanie a hodnotenie na piatich úsekoch riadenia školy: študijný program, študenti, zamestnanci, vzťahy s komunitou, fyzické podmienky a vedenie.

KĽÚČOVÉ POJMY
škola, manažment, vzdelávanie, vedenie, úlohy riaditeľa