archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Roger CSÁKY-PALLAVICINI
Attila PILINSZKI Contact / Kontakt / Kapcsolat
Teodóra TOMCSÁNYI
Title:
Titel:
Cím:
'Die Herausforderungen der Wende – Lösungsansätze und Konsequenzen: Familienhilfe, das Modell der HÍD-Familienhilfe, kirchliche Rollenübernahme und Spiritualität in Ungarn'
Language:
Sprache:
Nyelv:
German
Deutsch
Német
Received:
Erhalten:
Érkezett:
15. November 2010
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
9. März 2011
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 6 (2011) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
26–55
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.5708/EJMH.6.2011.1.2
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
15. Juni 2011
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Attila PILINSZKI
Institut für Mentalhygiene
Semmelweis-Universität
Nagyvárad tér 4. 19.em.
H-1089 Budapest
Ungarn
pilinszki@mental.usn.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Challenges Posed by the Fall of Communism – Answers and Conclusions: Family Support, the HÍD Family Support Model, the Role of the Church and Spirituality in Hungary: In the years immediately before and following the fall of communism, in a new social climate, several psychosocial issues requiring attention and solutions surfaced in Hungary. The study outlines the challenges faced at the end of the 80s and the beginning of the 90s, and also provides a glimpse of the answers developed in this social situation. The concept of the HÍD family support service, an integral part of and best practice for the nationwide family support network, is presented, in which the district council (later ‘the local government’) and the Church joined forces in order to solve psychosocial issues. The possibilities and tools of mental hygiene oriented psychosocial spiritual work are presented through a case study. Finally, conclusions are drawn.

KEYWORDS

social work, family support, local government, mental hygiene, spirituality, dialogue, case study, model value, exemplary character

Die Herausforderungen der Wende – Lösungsansätze und Konsequenzen: Famlienhilfe, das Modell der HÍD-Familienhilfe, kirchliche Rollenübernahme und Spiritualität in Ungarn: In den Jahren unmittelbar vor und nach der Wende traten in der neuen gesellschaftlichen Situation in Ungarn zahlreiche psychosoziale Probleme auf, die nach einer Lösung und einem Umgang mit der Situation drängten. In unserer Studie skizzieren wir die Herausforderungen, mit denen wir uns zum Ende der 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre auseinandersetzen mussten, und geben des Weiteren einen Einblick in die Lösungsansätze, die in dieser gesellschaftlichen Situation entstanden. Wir stellen die Konzeption der HÍD- (auf Deutsch BRÜCKE) Familienhilfe vor, das Teil des ungarischen Netz der Familienhilfe ist. Dieses Modellprojekt entstand aus einer Kooperation zwischen Bezirksrat (später: „kommunale Selbstverwaltung“) und Kirche beim Umgang mit psychosozialen Problemen. Anhand eines Falles stellen wir die Möglichkeiten und Mittel der mentalhygienisch orientierten psychosozial-spirituellen Arbeit vor. Zum Schluss formulieren wir die gezogenen Konsequenzen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE

soziale Arbeit, Familienhilfe, Selbstverwaltung, Mentalhygiene, Spiritualität, Dialog, Fallstudie, Modellcharakter

Izazovi demokratskih promjena – odgovori i pouke: Skrb za obitelj, model mosta skrbi za obitelj, doprinos crkve i spiritualnost u Mađarskoj: U godinama neposredno prije i poslije demokratskih promjena, u novom društvenom stanju pojavili su se brojni psihosocijalni problemi u Mađarskoj koji su zahtijevali rješenja i liječenje stanja. U našoj studiji bavit ćemo se izazovima s kojima smo se morali suočiti krajem 80-ih, početkom 90-tih godina; kao i dati uvid u odgovore koji su se izrodili u okviru takvog društvenog stanja. Prikazat ćemo koncepciju Centra za skrb MOST, koji služi kao model, ugrađen u državnu mrežu skrbništva, u okviru kojega je ostvarena suradnja općinskih vijeća („kasnije samouprava“) i crkve, za liječenje psihosiocijalnih problema. Uz pomoć jednog slučaja prikazat ćemo mogućnosti i sustav instrumenata psihosocijalnog- spiritualnog rada s mentalnohigijenskim pogledom. Na kraju ćemo dati osvrt i izvući pouke.

KLJUČNE RIJEČI

socijalni rad, skrb za obitelj, samouprava, mentalna higijena, spiritualnost, dijalog, studija slučaja, obilježje modela

Výzvy převratu – odpovědi a ponaučení: Podpora rodin, model most pro podporu rodin, úlohy církve a spiritualita na Maďarsku: V letech těsně po a před převratem se v nové společnosti v Maďarsku objevily mnohé psychosociální problémy, které vyžadovaly východiska a řešení situace. V této studii naznačíme výzvy, s nimiž jsme se setkávali na konci 80. a na začátku 90. let a nahlédneme do odpovědí, které vznikly v této společenské situaci. Seznámíme vás s koncepcí MOST, podporující rodinu (HÍD Családsegítő), která patří do vnitrostátní sítě pro podporu rodin a v níž se vytvořilo sdružení okresního zastupitelství (později „místní samosprávy”) a církve k řešení psychosociálních problémů. Pomocí jednoho případu vám představíme možnosti a nástroje práce v oblasti mentální hygieny, psychosociální a spirituální práce. Nakonec podáváme ponaučení.

KLÍČOVÉ VÝRAZY

sociální práce, podpora rodin, samospráva, mentální hygiena, spiritualita, dialog, případové studie, modelový charakter

A rendszerváltás kihívásai – válaszok és tanulságok: Családsegítés, HÍD családsegítő modell, egyházi szerepvállalás és spiritualitás Magyarországon: A rendszerváltást közvetlenül megelőző és követő években az új társadalmi helyzetben számos olyan pszichoszociális probléma jelent meg Magyarországon, amely megoldásokat és a helyzet kezelését követelte. Tanulmányunkban felvázoljuk a kihívásokat, amelyekkel szembe kellett néznünk a 80-as évek végén, 90- es évek elején; valamint betekintést adunk azokba a válaszokba, amelyek e társadalmi helyzetben születtek. Ismertetjük az országos családsegítő hálózatba beépülő, modellként szolgáló HÍD Családsegítő koncepcióját, melyben megvalósult a kerületi tanács (később „önkormányzat”) és egyház összefogása a pszichoszociális problémák kezelésére. Egy eset segítségével mutatjuk be a mentálhigiénés szemléletű, pszichoszociális-spirituális munka lehetőségeit és eszközrendszerét. Végül visszatekintve tanulságokat fogalmazunk meg.

KULCSSZAVAK

szociális munka, családsegítés, önkormányzat, mentálhigiéné, spiritualitás, dialógus, esettanulmány, modelljelleg

Wyzwania okresu postkomunistycznej transformacji ustrojowej – węgierskie reakcje i doświadczenia: Pomoc społeczna, mostowy model opieki rodzinnej, rola kościoła i spirytualizm: W latach przemian ustrojowych nowa sytuacja społeczna na Węgrzech przyniosła ze sobą wiele problemów psychosocjalnych, które wymagały rozwiązania i podjęcia działań. W publikacji przedstawiamy trudności nowych warunków życia z którymi zmagaliśmy się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, opisujemy próby reakcji społeczeństwa. W strukturze krajowej pomocy społecznej zajmujemy się przede wszystkim koncepcją mostowego modelu opieki rodzinnej o nazwie HÍD, która polega na zjednoczeniu działań i ścisłej współpracy organów władzy (dawniej „rady, obecnie samorządy”) z Kościołem w zwalczaniu problemów psychosocjalnych. W badaniach prezentujemy z punktu widzenia higieny mentalnej, możliwości i zespół narzędzi prac psychosocjalnych i spirytualnych. W podsumowaniu przekazujemy uzyskane doświadczenia i wnioski z prac badawczych tego okresu.

SŁOWA-KLUCZE

praca socjalna, pomoc społeczna, samorząd, higiena mentalna, spirytualizm, dialog, studium badawcze, model opieki

Provocările din schimbarea de regim – răspunsuri şi concluzii: Suport pentru familii, modelul podului privitor la suportul pentru familii, acceptarea rolului bisericesc şi spiritualitate în Ungaria: În contextul noii situaţii sociale create în urma schimbării regimului au apărut numeroase probleme psihosociale în Ungaria, care necesitau soluţii specifice de la caz la caz. În acest studiu prezentăm provocările cu care ne-am confruntat spre sfârşitul anilor ’80, şi începutul anilor ’90; şi de asemenea oferim şansa spectivă asupra răspunsurilor, care s-au născut în această situaţie socială. Prezentăm modelul podului privitor la suportul pentru familii utilizat în reţeaua naţională de sprijin familial, în care se manifestă colaborarea dintre consiliul local şi biserică pentru a rezolva aceste probleme psihosociale. Cu ajutorul unui studiu de caz prezentăm posibilităţile şi ansamblul de mijloace folosite ale muncii spirituale-psihosociale din perspectiva igienei mentale. La sfârşit tragem concluziile pe plan moral.

CUVINTE CHEIE

muncă socială, suport pentru familii, administraţie locală, igienă mentală, spiritualitate, dialog, studii de caz, caracter model.

Трудности в период смены режима – ответы на вопросы и выводы: Поддержка се- мьи, «HÍD» («Мост») – модель предоставления помощи семьям, участие церкви и спиритуализм в Венгрии: В годы, непосредственно до и после смены режима, в новой общественной ситуации в Венгрии возникло большое количество психосоциальных про- блем, которые требовали принятия решений и оздоровления ситуации. В своём исследова- нии мы отмечаем трудности, с которыми нам пришлось столкнуться в конце 80-х - начале 90-х годов, а также знакомим с теми ответами, которые давались в данной общественной ситуации. Мы рассказываем о концепции организации предоставления помощи семьям «HÍD» («Мост»), которая служит моделью и входит в систему помощи семьям в масштабе страны, и в которой осуществилась консолидация местных советов (позднее „муниципа- литетов”) и церкви для решения психосоциальных проблем. На примере одного случая мы показываем возможности и систему средств психосоциального спиритуального труда, в основе которого лежат принципы ментальной гигиены. В заключение, бросая ретро- спективный взгляд, формулируем выводы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

социальный труд, предоставление помощи семьям, муниципалитет, на принципах ментальной гигиены, спиритуализм, диалог, рассматривание одного случая, характер модели

Výzvy prevratu – odpovede a ponaučenia: Podpora rodín, model most pre podporu rodín, úlohy cirkvi a spiritualita v Maďarsku: V rokoch tesne po a pred prevratom sa v novej spoločnosti v Maďarsku objavili mnohé psychosociálne problémy, ktoré vyžadovali východiská a riešenie situácie. V tejto štúdii naznačíme výzvy, s ktorými sme sa stretávali na konci 80. a na začiatku 90. rokov a nahliadneme do odpovedí, ktoré vznikli v tejto spoločenskej situácii. Oboznámime vás s koncepciou MOST, podporujúcou rodinu (HÍD Családsegítő), ktorá patrí do vnútroštátnej siete pre podporu rodín a v ktorej sa vytvorilo združenie okresného zastupiteľstva (neskôr „miestnej samosprávy”) a cirkvi na riešenie psychosociálnych problémov. Pomocou jedného prípadu vám predstavíme možnosti a nástroje práce v oblasti mentálnej hygieny, psychosociálnej a spirituálnej práce. Nakoniec podáme ponaučenia.

KĽÚČOVÉ POJMY

sociálna práca, podpora rodín, samospráva, mentálna hygiena, spiritualita, dialóg, prípadové štúdie, modelový charakter