archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
György CSEPELI & Richárd NAGYFI Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
'Facebook Diagnostics: Detection of Mental Health Problems Based on Online Traces'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
6 May 2013
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
19 February 2014
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 9 (2014) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
220-230
Section:
Rubrik:
Rovat:
Short Communication
Kurzmitteilung
Rövid közelmény
DOI: 10.5708/EJMH.9.2014.2.5
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
15 December 2014.
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
György CSEPELI
Interdiscplinary Doctoral Program at the Faculty of Social Sciences of Eötvös Loránd University, Pázmány Péter sétány 1/a, H-1117 Budapest, Hungary
csepeli.gyorgy@gmail.com
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Facebook-dijagnostika: Otkrivanje mentalno-higijenskih problema putem online tragova: Korisnici platforma društvenih medija mogu biti u vezi 24 sata dnevno. Nazočnost na Facebooku i nehotično ostavlja tragove. Članak izvješćuje o jednom pokusu, tijekom kojega se prema odstupanju raspodjele potencije ovih tragova aktiviteta otvara mogućnost dobivanja uvida u duševno stanje Facebook-korisnika. U posjedovanju ovih znanstvenih rezultata može postati moguća automatika, online dijagnostika mentalno-higijenskih problema korisnika koji se služe društvenim stranicama.

KLJUČNE RIJEČI

društveni mediji, Facebook, raspodjela potencije, mentalno-higijenski poremećaji, HCSM (healthcare social media), depresija, Big Data

Facebooková diagnostika: Odhalení problémů duševního zdraví na základě on-line stop: Uživatelé sociálních médií mohou být navzájem propojeni 24 hodin denně. Člověk svou přítomností na Facebooku i nevědomky zanechává stopy. Článek podává zprávu o experimentu, ve kterém je díky odchylkám distribučních vzorů těchto stop možné nahlídnout do duševního stavu uživatelů Facebooku. Tyto výsledky výzkumu nám mohou umožnit vyvinutí inovativní, automatizované, on-line diagnostiky s psychických problémů mezi uživateli sociálních sítí.

KLÍČOVÉ VÝRAZY

sociální média, Facebook, mocninné rozdělení, poruchy duševního zdraví, HCSM (healthcare social media), deprese, Big Data

Facebook-Diagnostics: Detection of Mental Health Problems Based on Online Traces: Users of the social media network communicate with each other 24 hours a day. Their presence on Facebook leaves traces. Based on the analysis of the distribution patterns of the traces users had left, this paper aims to explore how mental states can be detected among Facebook users. Results of the analysis raise the possibility of the development of innovative methods for screening persons with mental problems among consumers and producers of online social media.

KEYWORDS

social media, Facebook, scale-free distribution, mental health problems, HCSM (healthcare social media), depression, Big Data

Facebook-Diagnostik: Erschließung von mentalhygienischen Problemen mithilfe von Spuren im Internet: Die Benutzer der Plattformen sozialer Netzwerke können rund um die Uhr miteinander in Kontakt bleiben. Bei der Nutzung von Facebook hinterlässt man allerdings auch unwillkürlich Spuren. Die Studie berichtet über ein Experiment, bei dem aufgrund von Abweichungen dieser Aktivitätsspuren von der Potenzverteilung ein Einblick in den psychischen Zustand der Facebook-Benutzer gewonnen werden konnte. Diese Forschungsergebnisse könnten es ermöglichen, die mentalhygienischen Probleme der aktiven Benutzer sozialer Netzwerke automatisiert, online zu diagnostizieren.

SCHLÜSSELBEGRIFFE

soziale Netzwerke, Facebook, Potenzverteilung, mentalhygienische Störungen, HCSM (healthcare social media), Depression, Big Data

Facebook-diagnosztika: Mentálhigiénés problémák feltárása online nyomok alapján: A közösségi média platformjainak felhasználói a nap 24 órájában kapcsolatban lehetnek egymással. A Facebookon való jelenlét pedig akaratlanul is nyomokat hagy. A cikk egy kísérletről számol be, melynek során ezen aktivitási nyomok hatványeloszlástól való eltérései alapján lehetőség nyílik arra, hogy betekintsünk a Facebook-felhasználók lelki állapotába. Ezen kutatási eredmények birtokában lehetővé válhat a közösségi oldalakon fenn lévő felhasználók mentálhigiénés problémáinak automatizált, online diagnosztikája.

KULCSSZAVAK

közösségi média, Facebook, hatványeloszlás, mentálhigiénés zavarok, HCSM (healthcare social media), depresszió, Big Data

Diagnostyka Facebooka: Ujawnianie problemów zdrowia psychicznego na podstawie analizy śladów aktywności online: Użytkownicy portali społecznościowych mogą utrzymywać ze sobą kontakt przez 24 godziny na dobę. Ich obecność na Facebooku łączy się z bezwiednym pozostawianiem śladów aktywności. Artykuł jest sprawozdaniem z eksperymentu, w którym na podstawie rozbieżności w rozkładzie potęgowym śladów aktywności można było uzyskać wgląd do stanu psychicznemego użytkowników Facebooka. Na bazie wyników tych badań może zaistnieć możliwość przeprowadzania automatycznej, online diagnostyki problemów zdrowia psychicznego użytkowników portali społecznościowych.

SŁOWA-KLUCZE

media społecznościowe, Facebook, rozbieżności w rozkładzie potęgowym, zaburzenia zdrowia psychicznego, HCSM (healthcare social media), depresja, Big Data

Diagnosticul-Facebook: Explorarea problemelor de sănătate mintală pe baza urmelor on-line: Utilizatorii platformelor mass mediei sociale pot fi conectaţi între ei în cele 24 de ore ale zilei. Iar prezența pe Facebook, fără să se vrea, lasă urme. Articolul prezintă o cercetare, pe parcursul căreia poate fi identificată starea de spirit a utilizatorilor Facebook, în baza devierilor de la distribuţia puterii acestor urme de activitate. Cunoașterea acestor rezultate poate duce la diagnostizarea automatizată, on-line a problemelor de sănătate mintală a utilizatorilor conectaţi la reţelele sociale.

CUVINTE CHEIE

mass-media socială, Facebook, distribuția puterii, tulburări de sănătate mintală, HCSM (healthcare social media), depresie, Big Data

Фейсбук-диагностика: Обнаружение проблем психического здоровья по он-лайн следам: Пользователи площадок социальных сетей могут быть в контакте друг с другом 24 часа в сутки. А присутствие в Фейсбуке оставляет следы даже нежеланно. В статье сообщается об эксперименте, в ходе которого открывается возможность взглянуть в душевное состояние пользователей Фейсбука на основе отклонения названных выше следов деятельности от степенного распределения. В свете результатов данного исследования может стать возможным автоматизированная, он-лайн диагностика проблем психического здоровья находящихся на страницах социальных сетей пользователей

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

социальные сети, Фейсбук, степенное распределение, расстройства психического здоровья, HCSM (healthcare social media), депрессия, Big Data

Facebooková diagnostika: Odhalenie problémov duševného zdravia na základe on-line stôp: Užívatelia sociálnych médií môžu byť navzájom prepojení 24 hodín denne. Človek svojou prítomnosťou na Facebooku i nevedomky zanechává stopy. Článok podáva správu o experimente, v ktorom je na základe odchýlok distribučných vzorov týchto stôp možné nahliadnuť do duševného stavu užívateľov Facebooku. Tieto výsledky výskumu umožňujú vyvinutie inovatívnej automatizovanej on-line diagnostiky psychických problémov užívateľov sociálnych sietí.

KĽÚČOVÉ POJMY

sociálne médiá, Facebook, mocninové rozdelenie, poruchy duševného zdravia, HCSM (healthcare social media), depresia, Big Data