archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Eugene JOSEPH Contact / Kontakt / Kapcsolat
Jozef CORVELEYN
Patrick LUYTEN
Hans DE WITTE
Title:
Titel:
Cím:
'Does Commitment to Celibacy Lead to Burnout or Enhance Engagement? A study among the Indian Catholic Clergy'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
16 December 2009
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
17 February 2010
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 5 (2010) 2
Pages:
Seiten:
Oldal:
187–204
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.1556/EJMH.5.2010.2.2
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
20 December 2010
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Eugene JOSEPH
St. Peter’s Pontificial Seminary
61 8th Main
18th Cross
Malleswaram West Post
Bangalore 560 055
Karnataka
South India
uginjoe@hotmail.com
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Does Commitment to Celibacy Lead to Burnout or Enhance Engagement? A Study among the Indian Catholic Clergy: Burnout and engagement in general are thought to be associated mostly with work related factors and sometimes with personal factors as well. Over the past three decades a number of studies among clergy have identified various causes for priests’ susceptibility to burnout and have linked various independent variables in the study of burnout among clergy. However, a study on the association between commitment to celibacy, burnout and engagement among clergy has not been attempted. Is celibacy psychologically a possible way of life? In the Catholic Church (Latin Rite), the sacrament of Holy Orders for the presbyterate is normally conferred only on candidates who are ready to freely embrace and publicly manifest their intention of staying celibate for the love of God’s kingdom and the service of human beings. This study among Indian Catholic clergy contributes to the literature of burnout and engagement by studying the association of commitment towards priestly celibacy with clergy burnout and engagement – a new venture in the field of burnout and engagement. In addition, for the first time the construct of engagement has been used among clergy. Hierarchical regression analyses in the sample of 511 Catholic diocesan priests from South India confirmed that commitment to celibacy was negatively associated with burnout (that is it had a negative association with emotional exhaustion and depersonalisation and a positive association with personal accomplishment), and on the other hand, it was positively associated with engagement.

KEYWORDS
clergy burnout, clergy engagement, commitment to celibacy, diocesan priests, Catholic Church

Führt das Zölibatsgebot zum Burn-out oder steigert es im Gegenteil das Engagement? Eine Untersuchung beim katholischen Klerus in Indien: Burn-out und Engagement assoziiert man gewöhnlich mit beruflichen Faktoren, manchmal aber auch mit Faktoren, die mit dem Privatleben zusammenhängen. Die in den vergangenen drei Jahrzehnten beim Klerus durchgeführten Studien haben unterschiedliche Erklärungen dafür geliefert, warum bei Priestern ein Burn-outRisiko besteht; bei der Untersuchung von Burn-out-Syndromen beim Klerus wurden unterschiedliche unabhängige Variablen miteinander korreliert. Allerdings wurde noch nie versucht, den Zusammenhang zwischen Zölibatsgebot und Burn-out bzw. Engagement bei Klerikern zu untersuchen. Ist der Zölibat eine aus psychologischer Sicht akzeptable Lebensweise? In der römisch-katholischen Kirche können traditionell nur diejenigen Kandidaten das Sakrament des Priestertums erlangen, die bereit sind – geleitet von der Liebe zum Reich Gottes und dem Dienst am Menschen – sich freiwillig dafür zu entscheiden, zölibatär zu leben, und diese Absicht öffentlich zu bekräftigen. Diese beim katholischen Klerus in Indien durchgeführte Untersuchung leistet einen Beitrag zur Fachliteratur über Burn-out und Engagement, indem sie den Zusammenhang zwischen Zölibatsgebot und im Klerus auftretenden Burn-out und Engagement untersucht – ein neuartiges Vorhaben im Bereich der Forschung zu Burn-out und Engagement. Des Weiteren wird hier zum ersten Mal das Engagement-Modell beim Klerus angewandt. Die für eine Stichprobe von 511 Priestern in der katholischen Diözese Südindien durchgeführten hierarchischen Regressionsanalysen haben bestätigt, dass zwischen Zölibatsgebot und Burnout eine negative Korrelation besteht (negative Korrelation wurde gefunden für emotionale Erschöpfung und Depersonalisation, positive für individuelle Leistung), gleichzeitig wurde eine positive Korrelation mit Engagement gezeigt.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Burn-out im Klerus, Engagement beim Klerus, Zölibatsgebot, Diözesanpriester, katholische Kirche

Vodi li ka sagorijevanju, ili nasuprot, uveličava predanost svećeničkoj službi izbor za celibat? Istraživanje sprovedeno u redovima katoličkog klera u Indiji: Pojam sagorijevanja odnosno predanosti najčešće, karakteristično se vezuju za činjenice svezane s poslom, ponekad s privatnim životom. Tijekom posljednja tri desetljeća razne studije, sprovedene u redovima klera, dale su različita objašnjenja, zašto su svećenici izloženi sindromu sagorijevanja, odnosno u procesu istraživanja o sagorijevanju kod klera povezali su razne neovisne varijable. Istodobno, do sada nije bilo pokušaja da se istražuju uzajamne veze između prihvaćanja celibata, odnosno sagorijevanja, koje se događa s klerom, te predanosti službi. Da li je celibat sa psihološkog gledišta prihvatljiv način života? U (latinskoj, rimo-) katoličkoj crkvi tradicionalno samo takvi kandidati mogu biti zaređeni za svećenika, koji su spremni slobodno prihvatiti te javno potvrditi svoje rješenje da zbog ljubavi prema kraljevstvu božjem i rukovodeći principima slu- ženja ljudima, prihvataju celibat. Ova studija, koja je bila sprovedena u redovima katoličkog klera u Indiji, doprinosi stručnoj literaturi o sagorijevanju odnosno predanosti na taj način, što proučava sveze između prihvaćanja svećeničkog celibata, sagorijevanja, koje se događa s klerom te predanosti službi – a to se može smatrati novom inicijativom u oblasti proučavanja sagorijevanja i predanosti. Pored toga prvi put se koristi model predanosti kod klera. Hijerarhijska regresivna analiza, koja je obuhvatila 511 dijecezanskih svećenika u južnoj Indiji, potvrdila je da prihvaćanje celibata u obrnutoj je proporciji s sagorijevanjem (našli su obrnutu vezu između emocionalne iscrpljenosti i depersonalizacije, a pozitivnu vezu s osobnim učinkom), istovremeno su pokazali pozitivnu povezanost s predanosti.

KLJUČNE RIJEČI
pojava sagorijavanja u kleru, predanost u kleru, prihvaćanje celibata, dijecezanski svećenici, katolička crkva

Vede přijetí celibátu k vyhoření nebo právě naopak ke zvýšené oddanosti? Studie provedená v okruhu indického katolického kléru: Je charakteristické, že pojmy vyhoření respektive oddanosti se nejčastěji spojují s faktory, souvisejícími s prací nebo občas se soukromým životem. Různé studie, provedené v posledních třech desetiletích v okruhu kléru, podávaly různorodé odpovědi na otázku, proč jsou kněží vystavováni syndromu vyhoření, a dále spojovaly různé nezávislé proměnné při výzkumu vyhoření, ke kterému dochází uvnitř kléru. Zároveň doposud nebyl učiněn pokus o výzkum souvislostí mezi přijetím celibátu a vyhořením uvnitř kléru respektive mezi oddaností. Je z psychologického hlediska celibát přijatelnou životní formou? V katolické církvi (latinského ritu, římské) se tradičně na kněžském svěcení mohou podílet pouze ti kandidáti, kteří jsou připraveni na to, aby svobodně přijali a veřejně potvrdili svou vůli, podle níž vedeni láskou ke království Božímu a službou vůči lidem přijímají celibát. Tato studie, realizovaná v okruhu indického katolického kléru, přispívá do odborné literatury pojmů vyhoření a oddanosti tím, že zkoumá souvislosti mezi přijetím celibátu a vyhořením mezi klérem respektive mezi oddaností – a to lze na poli odborného výzkumu vyhoření a oddanosti považovat za novátorský počin. Navíc poprvé nyní dochází k aplikaci modelu oddanosti na příslušníky kléru. Hierarchické regresivní analýzy, zahrnující 511 jihoindických katolických diecézních kněží potvrdily, že přijetí celibátu je v nepřímé úměře k vyhoření (obrácená vazba byla zjištěna s citovým vyčerpáním a depersonalizací, pozitivní souvislost s osobním úspěchem), zároveň byla prokázána pozitivní souvislost s oddaností.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
vyhoření kléru, oddanost kléru, přijetí celibátu, diecézní kněží, katolická církev

Kiégéshez vezet, vagy éppen ellenkezőleg, az elköteleződést fokozza a cölibátus vállalása? Az indiai katolikus klérus körében végzett tanulmány: A kiégés, illetve az elköteleződés fogalmát jellemzően a munkával, néha a magánélettel kapcsolatos tényezőkkel szokták leginkább összekapcsolni. A legutóbbi három évtized során a klérus körében végzett különböző tanulmányok többféle magyarázatot adtak arra, miért vannak kitéve a papok a kiégési szindrómának, továbbá a klérusban bekövetkező kiégés vizsgálata során különféle független változókat kapcsoltak ösz- sze. Ugyanakkor eddig nem történt kísérlet a cölibátus vállalása, valamint a klérusban bekövetkező kiégés, illetve elköteleződés közötti összefüggések vizsgálatára. Elfogadható életforma pszichológiai szempontból a cölibátus? A (latin rítusú, római) katolikus egyházban hagyomá- nyosan csak olyan jelöltek részesülhetnek a papság szentségében, akik készek arra, hogy szabadon vállalják és nyilvánosan megerősítsék akaratukat, miszerint az Isten országa iránti szeretet és az emberek iránti szolgálat által vezérelve cölibátust fogadnak. Ez az indiai katolikus klérus körében végzett tanulmány azzal járul hozzá a kiégés, illetve elköteleződés szakirodalmához, hogy a papi cölibátus vállalása, valamint a klérusban bekövetkező kiégés és elköteleződés közötti összefüggéseket vizsgálja – ez pedig új kezdeményezésnek számít a kiégés és elköteleződés szakterületén. Emellett első ízben kerül sor az elköteleződés modelljének alkalmazására a klérus körében. Az 511 dél-indiai katolikus egyházmegyés papra kiterjedő hierarchikus regressziós elemzések megerősítették, hogy a cölibátus vállalása fordított arányban áll a kiégéssel (fordított összefüggést találtak az érzelmi kimerüléssel és deperszonalizációval, pozitív öszszefüggést az egyéni teljesítménnyel), ugyanakkor pozitív összefüggést mutattak ki az elköteleződéssel.

KULCSSZAVAK
kiégés a klérusban, elköteleződés a klérusban, a cölibátus vállalása, egyházmegyés papok, katolikus egyház

Czy życie w celibacie prowadzi do wypalenia zawodowego, czy wręcz przeciwnie umacnia zaangażowanie? Badanie przeprowadzone wśród indyjskiego kleru katolickiego: O zjawisku wypalenia zawodowego, jak również pojęciu zobowiązania mówi się najczęściej w odniesieniu do czynników związanych z pracą, sporadycznie z życiem prywatnym. Wyniki różnych badań przeprowadzonych w środowisku kleru na przestrzeni minionych trzydziestu lat przedstawiły wiele przyczyn wyjaśniających dlaczego księża narażeni są na ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego. Podczas badania wypalenia zawodowego wśród księży łączono różne zmienne niezależne. Do tej pory jednak nie podjęto próby badania współzależności występującej między życiem w celibacie a wypaleniem zawodowym wśród księży. Czy celibat jest formą do przyjęcia z psychologicznego punktu widzenia? Według tradycji przyjętych w kościele rzymskokatolickim (obrzędu łacińskiego) tylko tym kandydatom można udzielić sakramentu kapłaństwa, którzy gotowi są do dobrowolnego podjęcia i publicznego potwierdzenia zobowiązania życia w celibacie, w imię umiłowania Królestwa Bożego i służenia bliźnim. Badanie przeprowadzone wśród indyjskiego kleru katolickiego przyczyniło się do wzbogacenia warsztatu literatury specjalistycznej o analizę współzależności między życiem w celibacie a wypaleniem zawodowym księży – co jest nowatorską inicjatywą w tej dziedzinie wiedzy. Ponadto po raz pierwszy zastosowano model zaangażowania w środowisku duchowieństwa. Wyniki hierarchicznej, regresyjnej analizy przeprowadzonej wśród 511 kapłanów diecezjalnych w południowych Indiach potwierdziły, że zobowiązanie celibatu jest odwrotnie proporcjonalne do wypalenia zawodowego (znaleziono odwrotną współzależność między wyczerpaniem emocjonalnym a depersonalizacją oraz pozytywny związek z indywidalnymi osiągnięciami), jednocześnie wykazano pozytywną współzależność z zaangażowaniem.

SŁOWA-KLUCZE
wypalenie w środowisku kleru, zobowiązanie w środowisku kleru, podjęcie celibatu, księża diecezji, kościół katolicki

Asumarea celibatului conduce la burn-out sau contrar, la angajament? Studiu asupra clerului catolic din India: Conceptul burn-out cât şi angajamentului este deseori legat de factorii muncii sau de viaţă personală. Studiile efectuate în ultimele trei decenii în rândul clerului catolic oferă mai multe explicaţii despre riscul de expunere a preoţilor spre sindromul burnout, introducând mai multe variabile independente în cadrul studiilor asupra clerului. Până în momentul de faţă nu s-au făcut studii despre relaţia dintre asumarea celibatului şi al angajamentului şi al burn-out-ului în cadrul celibatului. Se pune întrebarea dacă din punct de vedere psihologic celibatul este un mod de viaţă acceptat? În cadrul bisericii catolice latine (ritual latin, roman) numai acei preoţi pot fi hirotonisiţi care sunt gata să accepte celibatul, exprimându- şi public această voinţă, determinată de dragostea faţă de Dumnezeu şi de slujirea oamenilor. Acest studiu efectuat în cadrul clerului catolic aduce contribuţiea la bibliografia burn-out-ului prin faptul că cercetează relaţia dintre asumarea celibatului, burn-out-ul din cadrul clerului şi angajamentul preoţilor, ceea ce este considerat o iniţiativă nouă în cadrul literaturii de specialitate. Pe lângă acest lucru s-a aplicat modelul de angajament în cadrul clerului. Analizele ierarhice regresive efecuate aupra 511 preoţi catolici din India de Sud, au subliniat faptul că asumarea celibatului este invers proporţional cu sindromul burn-out (s-a găsit corelaţie negativă cu epuizarea emoţională şi depersonalizarea şi corelaţie pozitivă cu performanţa individuală). Asumarea celibatului corelează pozitiv cu angajamentul.

CUVINTE CHEIE
burn-out în cadrul clerului, angajament, asumarea celibatului, preoţi din cadrul eparhiei, biserica catolică

Принятие целибата ведёт к выгоранию или, напротив, усиливает чувство долга? Исследование, проведённое среди индийского католического духовенства: Понятия выгорания и чувства долга обычно чаще всего связывают с факторами, относящимися к работе, иногда к личной жизни. В течение последних трёх десятилетий различные исследования, проведённые в кругу духовенства, дали разнообразные объяснения тому, почему священники находятся под угрозой синдрома выгорания, а также, в течение рассмотрения случаев выгорания в духовенстве, связали различные независимые переменные. Однако, до сих пор не было попыток рассмотреть связь между принятием целибата и случаями выгорания или чувством долга в среде духовенства. Приемлем ли целибат как образ жизни с точки зрения психологии? В католической церкви (латинского обряда, римской) традиционно только те могут быть посвящены в таинство священства, кто готов добровольно принять и публично подтвердить свою волю, согласно которой, руководящиеся любовью к Божьему Царству и служением людям, они принимают на себя обет безбрачия. Данное исследование, проведённое в среде индийского католического духовенства, дополняет специальную литературу о выгорании и чувстве долга тем, что анализирует связь между принятием целибата и случаями выгорания или чувством долга в среде духовенства, а это можно рассматривать как новое начинание в области изучения выгорания и чувства долга. При этом, впервые применяется модель чувства долга в среде духовенства. Иерархический регрессионный анализ, охватывший 511 священников из южно-индийских католических епархий, подтвердил, что принятие целибата находится в отношении обратной пропорциональности с выгоранием (обнаружена обратная связь с эмоциональным истощением и деперсонализацией, положительная связь с личными достижениями), вместе с тем обнаружена положительная связь с чувством долга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
выгорание в среде духовенства, чувство долга в среде духовенства, принятие целибата, епархиальные священники, католическая церковь

Vedie prijatie celibátu k vyhoreniu alebo naopak k väčšiemu zápalu? Štúdia realizovaná medzi indickým katolíckym klérom: pojmy vyhorenie a zápal (alebo angažovanosť) sa bežne spájajú predovšetkým s faktormi týkajúcimi sa práce, niekedy aj súkromného života. Rôzne štúdie vykonané medzi kňazmi počas posledných troch desaťročí podali rôznorodé odpovede na otázku, prečo sú kňazi vystavení syndrómu vyhorenia. Okrem toho tieto štúdie spájali pri výskume syndrómu vyhorenia, ku ktorému dochádza medzi klérom, súvislosti rôznych nezávislých premenných. Doteraz však nebola skúmaná súvislosť medzi prijatím celibátu, vyhorením kňazov a angažovanosťou. Je celibát z psychologického hľadiska prijateľnou životnou formou? Sviatosť kňazstva sa tradične udeľuje v Rímsko-katolíckej cirkvi (latinského obradu) iba tým kandidátom, ktorí sú pripravení na to, že slobodne prijmú a verejne potvrdia svoje rozhodnutie prijať celibát, a to vedení láskou k Božiemu kráľovstvu a túžbou slúžiť ľuďom. Táto štú- dia realizovaná medzi indickými katolíckymi kňazmi je prínosom do odbornej literatúry na témy vyhorenia a angažovanosti tým, že skúma súvislosti medzi vernosťou kňazskému celibátu, vyhorením kňazov a angažovanosťou – a to možno v odbornom výskume v oblasti vyhorenia a angažovanosti považovať za nový krok. Navyše, v tejto štúdii bol po prvýkrát aplikovaný model angažovanosti na klérus. Hierarchické regresívne analýzy realizované v skupine 511 juhoindických katolíckych diecéznych kňazov potvrdili, že prijatie celibátu je v nepriamej úmere k vyhoreniu (to vidno z toho, že prijatie celibátu je v nepriamej úmere k emocionálnemu vyčerpaniu a strate identity a v priamej úmere k osobnému úspechu). Na druhej strane bola zistená kladná súvislosť s angažovanosťou.

KĽÚČOVÉ POJMY
vyhorenie kléru, angažovanosť kléru, prijatie celibátu, diecézni kňazi, Katolícka cirkev