archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Virág KAPUVÁRI Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
'Psychological Effects of Economic Recession and Unemployment'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
14 January 2010
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
14 June 2010
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 6 (2011) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
83–93
Section:
Rubrik:
Rovat:
Short Communications
Kurzmitteilungen
Rövid közlemények
DOI: 10.5708/EJMH.6.2011.1.4
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
15 June 2011
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Virág KAPUVÁRI
Doctoral School for Human Sciences
University of Debrecen
H-4010 Debrecen
Egyetem tér 1.
Hungary
kapuvirag@hotmail.com
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Psychological Effects of Economic Recession and Unemployment: The aim of this study is to explore research projects to demonstrate some of the problems connected with health consequences of unemployment. There is a growing body of evidence that unemployment can influence physical and mental health. This review essay focuses on health consequences of economic recession and unemployment. The author explores some important Hungarian events which serve as a historical context of the whole topic to later analyse the mental effects of unemployment. Concerning the mental consequences of this phenomenon, anxiety, depression, and low self-esteem often occur among unemployed people. Learned helplessness is well known in the literature as well. The author makes an attempt to interpret the topics above and the stages unemployed people undergo. Numerous psychological theories of unemployment are known such as frustration theory, life-span developmental theory, deprivation theory, agency restriction theory, and the vitamin model, which try to explain the importance of work in people’s life. In this paper the author tries to emphasise a possibility of the crisis originating in the economic recession and affecting not only individual life but also the whole society.

KEYWORDS

unemployment, economic recession, mental health, contextual effects, theories of unemployment

Psychologische Folgen von wirtschaftlicher Rezession und Arbeitslosigkeit: Die vorliegende Studie will Forschungsprojekte vorstellen, die sich mit den Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die Gesundheit befassen. Es erweist sich immer deutlicher, dass sich Arbeitslosigkeit auf die körperliche und seelische Gesundheit auswirkt. Auch die vorliegende Studie untersucht den Themenbereich von wirtschaftlicher Rezession und Arbeitslosigkeit. Die Autorin behandelt einige wichtige Ereignisse in Ungarn, die den historischen Kontext des Themas darstellen, und kommt dann zu den psychischen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit. Bei arbeitslosen Menschen finden sich häufig Ängste, Depressionen und ein niedriges Selbstwertgefühl. Die für diese Menschen typische, gelernte Hilflosigkeit ist aus der Literatur wohlbekannt. Die Verfasserin stellt die oben genannten Themen vor und behandelt die Phasen, die der arbeitslose Mensch durchläuft. Es gibt zahlreiche psychologische Theorien über die Arbeitslosigkeit, welche die Bedeutung der Arbeit im Leben bestätigen. Hierzu gehören die Hypothese der Frustrationsaggression, die Theorie von der lebenslangen Entwicklung, die Deprivationstheorie, die Theorie der Begrenztheit des Handelns und das Vitamin-Modell. Ziel der Studie ist es, auf die Möglichkeit des Auftretens einer durch wirtschaftliche Rezession verursachten Krise aufmerksam zu machen, die sich auf individueller und gesellschaftlicher Ebene manifestieren kann.

SCHLÜSSELBEGRIFFE

Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, seelische Gesundheit, kontextuale Auswirkungen, Theorien zur Arbeitslosigkeit

Psihološke posljedice gospodarske krize i nezaposlenosti: Cilj ovoga rada je prikazivanje takvih istraživanja, koja se odnose na utjecaj nezaposlenosti na zdravlje. Postoji sve više takvih dokaza koji potkrepljuju činjenicu da nezaposlenost utječe na tjelesno i duševno zdravlje. I ova analitička studija u središte stavlja tematski krug gospodarske recesije i nezaposlenosti. Autor prikazuje nekoliko važnih događaja u Mađarskoj koji čine povijesni kontekst ove teme, nakon čega prelazi na duševne posljedice pojave. S obzirom na duševne posljedice nezaposlenosti, strah, depresija i nisko samopoštovanje često se javljaju u krugu nezaposlenih osoba. Njima svojstvena naučena bespomoćnost također je dobro poznata pojava u literaturi. Autor prikazuje gore navedene teme, kao što je riječ i o onim razdobljima, kroz koje prolazi nezaposlena osoba. Postoji velik broj psiholoških teorija koje objašnjavaju nezaposlenost, koje potkrepljuju njezinu ulogu u životu rada. Ovdje se može ubrojati hipoteza frustracije-agresije, teorija razvoja koja traje tijekom cijeloga života, teorija deprivacije, teorija djelatne ograničenosti, kao i vitamin model. Cilj je ove studije da skrene pozornost na mogućnost krize, ispoljene na pojedinačnoj i društvenoj razini, koja je uzrokovana gospodarskom recesijom.

KLJUČNE RIJEČI

gospodarska kriza, nezaposlenost, duševno zdravlje, kontekstualni utjecaji, teorije koje objašnjavaju nezaposlenost

Psychologické důsledky ekonomické krize a nezaměstnanosti: Tato rozprava je určena k objasnění výzkumů zaměřených na zdravotní důsledky nezaměstnanosti. Existuje stále více důkazů, které podepírají vliv nezaměstnanosti na fyzické a duševní zdraví. Středobodem této rozpravy je přehled tématu hospodářské recese a nezaměstnanosti. Autor uvádí několik důležitých maďarských událostí, které představují historický kontext témata a pak přejde na jejich duševní důsledky. Psychologické důsledky nezaměstnanosti, jako úzkost, deprese, nízké sebehodnocení, se často objevují mezi nezaměstnanými. Z literárních děl známá naučená bezmocnost je pro ně také charakteristická. Autor popisuje výše uvedené oblasti a mluví také o fázích, kterými nezaměstnaná osoba prochází. Existuje mnoho psychologických teorií, které popisují nezaměstnanost a dokládají roli práce. Mezi ně patří hypotéza frustrace a agrese, teorie celoživotního vývoje, teorie deprivace, teorie omezení činnosti a model vitamin. Cílem této rozpravy je, aby upozornila na možné projevy krize na individuální i společenské úrovni, které způsobila ekonomická recese.

KLÍČOVÉ VÝRAZY

ekonomická krize, nezaměstnanost, duševní zdraví, kontextualizované efekty, teorie vysvětlující nezaměstnanost

A gazdasági válság és a munkanélküliség lélektani következményei: Jelen munka célja olyan kutatások ismertetése, amelyek a munkanélküliség egészségre gyakorolt hatásaira vonatkoznak. Egyre több olyan bizonyíték létezik, amelyek alátámasztják a munkanélküliség testi és lelki egészségre gyakorolt hatását. Ez az áttekintő tanulmány is a gazdasági recesszió és a munkanélküliség témakörét helyezi középpontjába. A szerző bemutat néhány fontos magyarországi eseményt, amelyek a téma történelmi kontextusát képezik, majd rátér a jelenség lelki következményeire. Az állástalanság lelki következményeit tekintve a szorongás, a depresszió és az alacsony önértékelés gyakran jelentkezik a munkanélküli személyek körében. A rájuk jellemző tanult tehetetlenség szintén jól ismert jelenség az irodalomból. A szerző bemutatja a fenti témákat, valamint szól azokról a szakaszokról is, amelyeken a munkanélküli személy keresztülmegy. Számos olyan munkanélküliséget magyarázó pszichológiai elmélet létezik, amelyek a munka életben betöltött szerepét támasztják alá. Ide sorolható a frusztáció-agresszió hipotézis, az egész életen át tartó fejlődés elmélete, a deprivációs teória, a cselekvési korlátozottság elmélete, valamint a vitamin modell. Ennek a tanulmánynak célja, hogy felhívja a figyelmet egy gazdasági recesszió okozta, egyéni és társadalmi szinten megnyilvánuló krízis lehetőségére.

KULCSSZAVAK

gazdasági válság, munkanélküliség, lelki egészség, kontextuális hatások, munkanélküliséget magyarázó elméletek

Kryzys gospodarczy i psychiczne konsekwencje bezrobocia: Celem pracy jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu bezrobocia na stan zdrowia. Coraz więcej badaczy udowadnia wpływ statusu bezrobotnego na stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Recesja ekonomiczna i bezrobocie stanowią główny temat powyższych rozważań. Autor zapoznaje nas w kontekście historycznym z kilkoma ważnymi wydarzeniami na Węgrzech i na ich tle opisuje psychiczne konsekwencje bezrobocia. Osoby pozbawione pracy charakteryzuje w większości przypadków niepokój, lęk, depresja oraz niski stopień samooceny. Często występuje u nich, dobrze znana w literaturze fachowej wyuczona bezradność. Autor poprzez analizę tych zjawisk opisuje etapy reakcji, przez jakie przechodzi bezrobotny. Teorie psychologiczne, zajmujące się zjawiskiem bezrobocia, podkreślają życiową rolę pracy. Należą do nich hipoteza frustracji-agresji, pogląd rozwoju psychospołecznego, teoria deprywacji zachowania, teoria bariery działań, jak również model witaminowy. Celem niniejszej publikacji jest zwrócenie uwagi na potencjalne zagrożenia w życiu jednostek i społeczeństwa związane z kryzysem ekonomicznym.

SŁOWA-KLUCZE

kryzys gospodarczy, bezrobocie, samopoczucie psychiczne, kontekst historyczny, poglądy na bezrobocie

Consecinţele psihologice ale şomajului şi recesiunii economice: Intenţia acestui studiu este de a prezenta cercetările care se referă la efectele şomajului asupra sănătăţii. Există tot mai multe dovezi, care susţin efectele şomajului asupra sănătăţii fizice şi psihice. Subiectul recesiunii economice şi şomajul este pus în centrul acestui studiu sinoptic. Autorul prezintă câteva evenimente importante din Ungaria, care constituie contextul istoric al subiectului, şi apoi continuă cu consecinţele psihologice ale fenomenului. Având în vedere consecinţele psihologice ale şomajului, anxietatea, depresia, auto-evaluarea scăzută, sunt frecvente în rândul şomerilor. O determinare bine-cunoscută din literatura de specialitate este incapacitatea care îi caracterizează. Autorul prezintă subiectele de mai sus şi vorbeşte despre secţiunile prin care trece şomerul. Există o serie de teorii psihologice explicative ale şomajului, care susţin rolul activităţii în viaţă. Aici pot fi enumerate ipoteza frustrare-agresiune, teoria de dezvoltare pe tot parcursul vieţii, teoria deprivării, teoria limitării acţiunii, modelul vitamină. Scopul acestui studiu este să atragă atenţia asupra posibilităţii unei crize manifestate la nivel individual şi social cauzată de recesiunea economică.

CUVINTE CHEIE

criză economică, şomajul, sănătate psihică, efecte contextuale, teoriile explicative ale şomajului.

Психологические последствия экономического кризиса и безработицы: Цель данной работы – ознакомление с исследованиями, касающимися воздействий, которые оказывает безработность на здоровье. Существует всё больше доказательств, которые подтверждают наличие воздействия, оказываемого безработностью на физическое и душевное здоровье. Это обзорное исследование фокусируется на экономической рецессии и безработице. Ав- тор представляет ряд событий в Венгрии, являющихся историческим контекстом темы, а затем переходит к душевным последствиям явления. При рассмотрении душевных послед- ствий безработности, среди безработных часто обнаруживаются страх, депрессия и низкая самооценка. Характерная для них заученная беспомощность – это также хорошо известное явление в литературе. Автор раскрывает вышеупомянутые темы, а также говорит о тех эта- пах, через которые проходит безработный человек. Существует множество психологиче- ских теорий, разъясняющих безработность, которые подтверждают роль работы в жизни. Сюда относится гипотеза «фрустрация-агрессия», теория развития личности в течение всей жизни, теория депривации, теория ограниченности действий и «витаминная модель». Цель этого исследования – привлечь внимание к возможности возникновения крисиза, вызванно- го экономической рецессией и выраженного на общественном и индивидуальном уровне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

экономический кризис, безработица, душевное здоровье, контексту- альное влияние, теории, разъясняющие безработность

Psychologické dôsledky ekonomickej krízy a nezamestnanosti: Táto štúdia je určená na objasnenie výskumov zameraných na zdravotné dôsledky nezamestnanosti. Existuje stále viac dôkazov, ktoré dokladajú vplyv nezamestnanosti na fyzické a duševné zdravie. Stredobodom tejto rozpravy je prehľad v téme hospodárskej recesie a nezamestnanosti. Autor uvádza niekoľko dôležitých maďarských udalostí, ktoré predstavujú historický kontext témy a potom prejde na ich duševné dôsledky. Psychologické dôsledky nezamestnanosti, ako úzkosť, depresia, nízke sebahodnotenie, sa často objavujú medzi nezamestnanými. Z literárnych diel známa naučená bezmocnosť je pre nich tiež charakteristická. Autor popisuje vyššie uvedené oblasti a hovorí tiež o fázach, ktorými nezamestnaná osoba prechádza. Existuje mnoho psychologických teórií, ktoré popisujú nezamestnanosť a poukazujú na úlohu práce. Medzi ne patrí hypotéza frustrácie a agresie, teória celoživotného vývoja, teória deprivácie, teória obmedzenia činnosti a model vitamín. Cieľom tejto rozpravy je, aby upozornila na možné prejavy krízy na individuálnej i spoločenskej úrovni, ktoré spôsobila ekonomická recesia.

KĽÚČOVÉ POJMY

ekonomická kríza, nezamestnanosť, duševné zdravie, kontextualizované efekty, teórie vysvetľujúce nezamestnanosť