archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Siamak KHODARAHIMI Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
'Psychopathic Deviate Tendency and Psychopathology Relationships in an Iranian Adolescents and Youth Sample: Gender Differences and Predictors'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
20 July 2009
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
7 January 2010
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 5 (2010) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
99–111
Section:
Rubrik:
Rovat:
Short Communication
Kurzmitteilung
Rövid közlemény
DOI: 10.1556/EJMH.5.2010.1.6
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
16 June 2010
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Siamak KHODARAHIMI
Islamic Azad University
Eghlid Branch
Eghlid Fars Iran
khodarahimi@yahoo.com
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Psychopathic Deviate Tendency and Psychopathology Relationships in an Iranian Adolescents and Youth Sample: Gender Differences and Predictors: The present study examines psychopathic deviate tendency and psychopathology relationships and the possible gender differences in them in an Iranian adolescents and youth sample. The sample included 106 adolescents (55 females and 51 males) and 94 youth (45 females and 49 males) that were randomly selected from Eghlid city, Fars province, Iran. We speculated a possible linkage between psychopathology and psychopathic deviate tendency among adolescents and youth on the basis of developmental psychopathology and related literature. A demographic questionnaire, the Minnesota Multiphasic Personality Inventory–2, scale–4, and the Symptom Check List 90 Revised were used in this study. Analysis indicated that psychopathic deviate tendency and psychopathology indices were linearly related in adolescents and youth. There are significant positive correlation coefficients between the psychopathic deviate tendency and psychopathology including somatisation, obsessive-compulsive disorder, anxiety, interpersonal sensitivity, aggression, phobia, paranoid ideation, psychosis, atypical factors and SCL–90–R. However, significant correlations between psychopathic deviate tendency, somatisation and phobia are elements that give a new insight into this research. A multivariate analysis of variance conducted by gender, age group and gender-age group interaction as independents and the psychopathic deviate tendency and psychopathology indices as dependents variables that reject their significant effects in both dependents’ variables. Finally, the multiple regressions indicated that paranoid ideations, somatisation and aggression, somatisation, depression, and somatisation predict psychopathic deviate tendency in females, males, adolescence, youth, and total sample respectively.

KEYWORDS
psychopathic, somatisation, obsessive-compulsive, anxiety, interpersonal sensitivity, aggression, phobia, paranoid, psychosis, adolescents, youth

Zusammenhänge zwischen psychopathischer Neigung zu Devianz und Psychopathologie bei einer Stichprobe von iranischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Geschlechtsspezifische Unterschiede und Prädiktoren: Die vorliegende Studie untersucht die Zusammenhänge zwischen psychopathischer Devianz und Psychopathologie und mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede bei einer Stichprobe von iranischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Stichprobe bestand aus 106 in der iranischen Stadt Eghlid in der Provinz Fars zufällig ausgewählten Jugendlichen (55 Mädchen und 51 Jungen) sowie 94 jungen Erwachsenen (45 Frauen und 49 Männer). Aufgrund der Erkenntnisse der Entwicklungspsychopathologie und der einschlägigen Literatur nahmen wir an, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein Zusammenhang zwischen Psychopathologie und der Neigung zu psychopathischer Devianz bestehen könnte. Bei der Untersuchung wurden ein demographischer Fragebogen, die 4. Skala des Persönlichkeitstests Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 (MMPI–2) sowie die Skala des Symptom Check List 90 Revised (SCL–90–R) verwendet. Die Analyse ergab, dass bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein linearer Zusammenhang zwischen Neigung zu psychopathischer Devianz und psychopathologischen Faktoren besteht. Signifikant positive Korrelationskoeffizienten sind zu finden für psychopathische Neigung zu Devianz und psychopathologische Faktoren wie Somatisierung, Zwang, Angst, interpersonale Sensibilität, Aggression, Phobie, Paranoia, Psychose, atypische Faktoren bzw. die gesamte SCL–90–R-Skala. Als neues Ergebnis in diesem Forschungsbereich besonders hervorzuheben ist die Korrelation zwischen Neigung zu psychopathischer Devianz und Somatisierung bzw. Phobie. Bei der multivarianten Varianzanalyse, bei der als unabhängige Variablen das Geschlecht, die Altersgruppe sowie die Interaktion zwischen Geschlecht und Altersgruppe, als abhängige Variablen die Neigung zu psychopathischer Devianz und die psychopathologischen Parameter verwendet wurden, ergab sich eindeutig, dass diese Faktoren keine wesentliche Rolle bezüglich einer der abhängigen Variablen spielten. Des Weiteren zeigte die multiple Regressionsanalyse, dass die Neigung zu psychopathischer Devianz bei den Mädchen anhand paranoider Denkinhalte, bei den Jungen anhand von Somatisierung und Aggression, bei den Jugendlichen anhand von Somatisierung, bei den jungen Erwachsenen anhand von Depression und in der Gesamtstichprobe anhand von Somatisierung vorherzusagen ist.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Psychopathie, Somatisierung, Zwang, Angst, interpersonale Sensibilität, Aggression, Phobie, Psychose, Jugendliche, junge Erwachsene.

Veze između sklonosti prema psihopatskoj devijaciji i psihopatologije, prikazane na uzorku iranskih adolescenata i mladih ljudi: spolne razlike te prediktori: Ova studija istražuje veze, odnosno moguće spolne razlike psihopatske devijacije i psihopatologije na uzorku iranskih adolescenata i mladih ljudi. Uzorak se sastojao od 106 adolescenata (55 djevojčica i 51 dječaka), odnosno 94 mladih (45 žena i 49 muškaraca), slučajno odabranih u gradu Eghlid u iranskoj provinciji Fars. Na osnovu razvojne psihopatologije i literature vezane za ovo pitanje, prêtpostavili smo da postoji veza između psihopatologije i sklonosti prema psihopatskoj devijaciji među adolescentima i mladima. Tijekom istraživanja koristili su se demografski upitnik, 4. skala osobnog testa Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 (MMPI–2), odnosno skala Symptom Check List 90 Revised (SCL–90–R). Prema analizama se pokazuje da postoji linearna veza između sklonosti prema psihopatskoj devijaciji i psihopatoloških pokazatelja kod adolescenata i mladih. Mogu se otkriti signifikantni pozitivni koeficijenti korelacije između, s jedne strane, sklonosti prema psihopatskoj devijaciji i psihopatoloških pokazatelja, kao naprimjer somatizacija, opsesija, tjeskoba, interpersonalna senzibilnost, agresija, fobija, paranoja, psihoza, netipični faktori, a s druge strane cijele SCL–90–R skale. Istodobno, u neku ruku, valja istaknuti signifikantnu korelaciju između sklonosti prema psihopatskoj devijaciji i somatizacije, odnosno fobije, kao novi rezultat u ovoj oblasti istraživanja. Tijekom složene analize varijancije, gdje su neovisne varijable bile spol, dob, odnosno interakcije van svoje starosne dobi, a ovisne varijable su bile sklonost prema psihopatskoj devijaciji i psihopatološki pokazatelji, nedvosmisleno se pokazalo, da ovi čimbenici ne igraju važnu ulogu s gledišta nijedne ovisne varijable. Na kraju, višestruka regresivna analiza je pokazala, da se sklonost prema psihopatskoj devijaciji može pretkazati kod djevojčica na osnovu paranoidnih ideja, kod dječaka na osnovu somatizacije i agresije, na uzorku adolescenata na osnovu somatizacije, na uzorku mladih na osnovu depresije, odnosno na cijelom uzorku na osnovu somatizacije.

KLJUČNE RIJEČI
psihopatija, somatizacija, opsesija, tjeskoba, interpersonalna senzibilnost, agresija, fobija, paranoja, psihoza, adolescenti, mladi

Souvislosti náchylnosti k psychopatické deviaci a psychopatologie ve vzorku dospívající mládeže a mladých lidí z Iránu: pohlavní rozdíly a prediktory: Předložená studie zkoumá souvislosti psychopatické deviace a psychopatologie respektive jejich případné pohlavní odliš- nosti na vzorku íránské mládeže a dospívajících. Vzorek je tvořen 106 náhodně ve městě Eghlid v provincii Fars vybranými dospívajícími (55 děvčat a 51 chlapců), resp. 94 mladými lidmi (45 žen a 49 mužů). Na základě evoluční psychopatologie a související odborné literatury jsme se domnívali, že může existovat souvislost mezi psychopatologií a náchylností k psychopatické deviaci v okruhu dospívajících a mladých lidí. Při výzkumu se používal jeden demografický dotazník, 4. škála osobnostního testu Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 (MMPI-2) respektive škála Symptom Check List 90 Revised (SCL–90–R). Podle vyhodnocení lze prokázat lineární souvislost mezi náchylností k psychopatické deviaci a psychopatologickými ukazateli v případě dospívajících a mladých lidí. Lze rozeznat signifikantní pozitivní korelační součinitele mezi náchylností k psychopatické deviaci a psychopatologickými ukazateli, jako jsou např. somatizace, nutkavost, úzkost, interpersonální citlivost, agrese, fobie, paranoia, psychóza, atypické faktory a dále celá škála SCL–90–R. Současně je třeba zvláště zdůraznit jakožto nový výsledek na poli takového výzkumu signifikantní korelaci mezi náchylností k psychopatické deviaci a somatizací respektive fobií v určitém smyslu. V průběhu variantní analýzy s vícero proměnnými, kde nezávislými proměnnými jsou pohlaví, věková skupina a interakce pohlaví-věk a závislými proměnnými jsou náchylnost k psychopatické deviaci a psychopatologické ukazatele, se jednoznačně prokázalo, že tyto činitele z pohledu závislých proměnných nehrají významnější roli. Nakonec vícenásobná regresivní analýza prokázala, že náchylnost k psychopatické deviaci lze předpovídat u děvčat na základě paranoidních představ, u chlapců na základě somatizace a agrese, u vzorku dospívajících na základě somatizace, u vzorku mladých lidí na základě deprese respektive v celém vzorku na základě somatizace.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
psychopatie, somatizace, nutkavost, úzkost, interpersonální citlivost, agrese, fobie, paranoia, psychóza, dospívající, mladí lidé.

A pszichopatikus devianciára mutatkozó hajlam és a pszichopatológia összefüggései egy iráni serdülőkből és fiatalokból álló mintán: Nemi különbségek és prediktorok: A jelen tanulmány a pszichopatikus deviancia és a pszichopatológia összefüggéseit, valamint lehetséges nemi különbségeit vizsgálja egy iráni serdülőkből és fiatalokból álló mintán. A minta 106, az iráni Fars tartomány Eghlid városában véletlenszerűen kiválasztott serdülőből (55 lány és 51 fiú), illetve 94 fiatalból (45 nő és 49 férfi) állt. A fejlődési pszichopatológia és a kapcsolódó irodalom alapján úgy gondoltuk, összefüggés állhat fenn a pszichopatológia és a pszichopatikus devianciára mutatkozó hajlam között a serdülők és fiatalok körében. A vizsgálat során egy demográfiai kérdőívet, a Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 (MMPI–2) személyiségteszt 4. skáláját, valamint a Symptom Check List 90 Revised (SCL–90–R) skálát használták. Az elemzések szerint a pszichopatikus devianciára mutatkozó hajlam és a pszichopatológiai mutatók között lineáris összefüggés mutatható ki a serdülők és fiatalok esetében. Szignifikáns pozitív korrelációs együtthatók fedezhetők fel a pszichopatikus devianciára mutatkozó hajlam és a pszichopatológiai mutatók, mint például szomatizáció, kényszeresség, szorongás, személyközi érzékenység, agresszió, fóbia, paranoia, pszichózis, atipikus faktorok, illetve a teljes SCL– 90–R skála között. Ugyanakkor a pszichopatikus devianciára mutatkozó haljam és a szomatizáció, illetve fóbia közötti szignifikáns korrelációt bizonyos értelemben érdemes külön kiemelni mint új eredményt ezen a kutatási területen. A többváltozós varianciaanalízis során, ahol a független változók a nem, a korcsoport, valamint a nem-korcsoport interakció, a függő változók pedig a pszichopatikus devianciára mutatkozó hajlam és a pszichopatológiai mutatók voltak, egyértelművé vált, hogy ezek a tényezők nem játszanak jelentős szerepet egyik függő változó szempontjából sem. Végül a többszörös regressziós elemzés azt mutatta, hogy a lányoknál a paranoid képzetek, a fiúknál a szomatizáció és az agresszió, a serdülők mintájában a szomatizá- ció, a fiatalok mintájában a depresszió, illetve a teljes mintában a szomatizáció alapján jósolható meg a pszichopatikus devianciára mutatkozó hajlam.

KULCSSZAVAK
pszichopátia, szomatizáció, kényszeresség, szorongás, személyközi érzékenység, agresszió, fóbia, paranoia, pszichózis, serdülők, fiatalok

Współzależność między skłonnością do psychopatycznej dewiancji a psychopatologią na podstawie badań przeprowadzonych w grupie irańskiej młodzieży w wieku dojrzewania i ludzi młodych: różnice płci i predyktory: Niniejsze studium analizuje współzależność między psychopatyczną dewiancją a psychopatologią, oraz bada przypuszczalne różnice w obrębie płci w grupie irańskiej młodzieży w wieku dojrzewania i ludzi młodych. Losowo wybrana próba w irańskiej prowincji Fars, w mieście Eghlid liczyła 106 osób w wieku dojrzewania (55 dziewcząt i 51 chłopców) oraz 94 osób w młodym wieku (45 kobiet i 49 mężczyzn). W oparciu o literaturę fachową dotyczącą tematyki rozwoju psychopatologii zakładaliśmy, że wśród młodzieży w wieku dojrzewania i u ludzi młodych może istnieć związek między psychopatologią i skłonnością do psychopatycznej dewiancji. Do przeprowadzenia badań wykorzystano ankiety demograficzne, z czwartą skalą testu osobowości Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 (MMPI–2), oraz skalę Symptom Check List 90 Revised (SCL–90–R). Wyniki analizy wskazują na linearną zależność między wskaźnikami skłonności do psychopatycznej dewiancji a wskaźnikami psychopatologicznymi w badanej grupie wiekowej. Zauważalne są sygnifikacyjne współczynniki dodatniej korrelacji między skłonnościami do psychopatycznej dewiancji i wskaźnikami psychopatologicznymi, takimi jak somatyzacja, kompulsywność, niepokój, wrażliwość międzyludzka, agresja, fobia, paranoja, psychoza, atypowe faktory, z pełną skalą SCL–90–R. Warto szczególnie podkreślić, że sygnifikacyjna korrelacja między skłonnością do psychopatycznej dewiancji a somatyzacją oraz fobią jest nowym osiągnięciem w badaniach naukowych tej dziedziny wiedzy. W wyniku wielozmiennej analizy wariancyjnej, gdzie zmienną niezależną była płeć, grupa wiekowa, interakcja płeć-grupa wiekowa, zmienną zależną natomiast skłonność do psychopatologicznej dewiancji i wskaźniki psychopatologiczne, można jednoznacznie stwierdzić, że czynniki te nie nie odgrywają znaczącej roli w żadnej ze zmiennych zależnych. Wyniki wielokrotnej analizy regresyjnej wskazują na to, że przyczynną skłonności do psychopatycznej dewiancji u dziewcząt są paranoidalne urojenia, u chłopców somatyzacja i agresja, w grupie młodzieży w wieku dojrzewania somatyzacja, u ludzi młodych objawy depresji, natomast ogólną przyczynną dla całej badanej grupy jest somatyzacja.

SŁOWA-KLUCZE
psychopatia, somatyzacja, wymuszanie, niepokój, wrażliwość osobowa, agresja, fobia, paranoja, psychoza, osoby w wieku dojrzewania, młodzi ludzie.

Corelaţia dintre predispoziţia spre devianţa de psihopatie şi psihopatologie într-o populaţie de tineri din Iran: diferenţe de gen şi predictori: Prezentul studiu cercetează legătura dintre devianţa de psihopatie şi psihopatologie, cât şi posibilele diferenţe de gen într-o populaţie de adolescenţi iranieni. Populaţia este alcătuită din 106 de adolescenţi (55 fete, 51 băieţi) şi 94 tineri (45 femei şi 49 bărbaţi). Pe baza literaturii de specialitate şi al psihopatologiei de dezvoltare am considerat că există corelaţie între psihopatologie şi devianţa psihopatică în rândul adolescenţilor şi tinerilor. În cadrul cercetării am utilizat un chestionar demografic, scala 4. al testului de personalitate Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 (MMPI–2) şi scala Symptom Check List 90 Revised (SCL–90–R). Pe baza analizelor există o legătură lineară între psihopatologie şi devianţa psihopatică în rândul adolescenţilor şi tinerilor. Am descoperit corelaţii semnificative pozitive între predispoziţa de devianţă psihopatică şi indicatorii ca somatizarea, anxietatea, sensibilitatea interpersonală, agresivitatea, fobia, paranoia, psihoza, factori atipici şi scala SCL–90–R. Corelaţia semnificativă între predispoziţia spre devianţa psihopatică, somatizare şi fobie trebuie subliniată, ca un rezultat nou în acest domeniu de cercetare. În analiza de varianţă multifactorială, unde variabilele independente sunt genul, categoria de vârstă şi interacţiunea dintre gen şi categoria de vârstă, variabilele dependente sunt predispoziţia spre devianţa psihopatică şi indicele de psihopatologie, s-a adeverit faptul că aceşti factori nu joacă un rol important din perspectiva variabilelor dependente. Analiza de regresie a confirmat faptul că în cazul fetelor reprezentările paranoide, în cazul băieţilor somatizarea şi agresivitatea, în populaţia de adolescenţi somatizarea, în populaţia tinerilor depresia şi în întreaga populaţie somatizarea sunt factorii pe baza cărora putem prezice predispoziţia spre devianţa psihopatică.

CUVINTE CHEIE
psihopatie, somatizare, anxietate, sensibilitate interpersonală, agresivitate, fobie, paranoia, psihoză, adolescenţă, tineri.

Связь предрасположенности к психопатической девианции и психопатологии на примере иранских подростков и молодых людей: половые различия и предикторы: Настоящий труд анализирует связь психопатической девианции и психопаталогии, а также возможные половые различия на примере иранских подростков и молодых людей. Для образца взяли выбранных наугад 106 подростков (55 девочек и 51 мальчик) в иранской провинции Fars, в городе Eghlid, а также 94 молодых человека (45 девушек и 49 юношей). На основе литературы, связанной с психопаталогией развития мы думали, что возможна связь между психопаталогией и предрасположенностью к психопатической девианции в подростковых и молодёжных кругах. В процессе исследования были использованы демографический опросный лист, 4-я шкала персонального теста Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 (MMPI–2), а также шкала Symptom Check List 90 Revised (SCL–90–R). Согласно анализу, между предрасположенностью к психопатической девианции и психопатологическими показателями проявляется прямая связь в случае с подростками и молодыми людьми. Обнаруживаются сигнификантные позитивные корреляционные коэффициенты между предрасположенностью к психопатической девианции и психопатологическими показателями, такими как соматизация, внутреннее принуждение, страхи, межличностная чувствительность, агрессия, фобия, паранойя, психоз, атипичные факторы и вся шкала SCL–90–R. Следует отдельно выделить сигнификационную корреляцию между предрасположенностью к психопатической девианции и соматизацией, а также фобией, как новое достижение в этой исследовательской области. В течение вариантного анализа многих переменных, где независимыми переменными являлись пол, возрастная группа, а также интеракция пола-возрастной группы, а зависимыми переменными были: предрасположенность к психопатической девианции и психопатологические показатели, стало однозначно, что эти показатели не играют значительной роли с точки зрения ни одной из зависимых переменных. В заключении неоднократный регрессивный анализ показал, что у девушек параноические представления, у юношей соматизация и агрессия, в случае с подростками соматизация, в случае с молодыми людьми депрессия, и во всех случаях на основе соматизации можно прогнозировать предрасположенность к психопатической девианции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
психопатия, соматизация, внутреннее принуждение, страхи, межличностная чувствительность, агрессия, фобия, паранойя, психоз, подростки, молодые люди.

Súvislosť sklonu k psychopatickej deviácii a psychopatológie na základe vzorky iránskych dospievajúcich a mladých: pohlavné rozdiely a prediktory: Táto štúdia skúma súvislosti psychopatickej deviácie a psychopatológie a prípadnú signifikanciu pohlavných rozdielov na základe vzorky iránskych dospievajúcich a mladých. Táto vzorka zahŕňala 106 dospievajúcich (55 dievčat a 51 chlapec) a 94 mladých ľudí (45 žien a 49 mužov) z mesta Eghlid provincie Fars v Iráne. Na základe vývojovej psychopatológie a súvisiacej literatúry sa podľa nášho názoru predpokladá možná súvislosť medzi psychopatológiou a sklonom k psychopatickej deviácii v kruhu dospievajúcich mladých. Pre tento výskum boli používané: demografický dotazník, 4. škála osobnostného testu Minnesotského multifázového osobnostného inventáru č. 2 (MMPI– 2) a rozšírená sebaposudzovacia škála „Symptom Checklist 90 Revised“ (SCL–90–R). Na základe analýz bola zistená lineárna súvislosť medzi ukazovateľmi sklonu k psychopatickej deviácii a psychopatológie v kruhu dospievajúcich mladých. Prejavujú sa signifikantné kladné korelačné koeficienty medzi ukazovateľmi sklonu k psychopatickej deviácii a psychopatológie vrátane somatizácie, obsedantno-kompulzívnej poruchy, úzkosti, interpersonálnej senzitivity, agresie, fóbie, paranoje, psychózy a netypických faktorov a celou škálou SCL–90–R. Môžeme však zdôrazniť signifikantnú koreláciu medzi psychopatiou, sklonom k psychopatickej deviácii, somatizáciou a fóbiou ako nový výsledok tejto výskumnej oblasti. Počas multivariačnej analýzy rozptylu, v ktorej boli pohlavie, veková skupina a interakcia pohlavia a vekovej skupiny nezávislými premennými a ukazovatele sklonu k psychopatickej deviácii a psychopatológie boli závislými premennými, bola zistená jednoznačná skutočnosť, že tieto faktory nemajú významnú funkciu z hľadiska žiadnej závislej premennej. Viacnásobná regresná analýza konečne poukázala, že sa sklon k psychopatickej deviácii môže predpokladať na základe paranoických predstáv u dievčat, somatizácie a agresie u chlapcov, somatizácie vo vzorke dospievajúcich, depresie vo vzorke mladých a somatizácie v celej vzorke.

KĽÚČOVÉ POJMY
psychopatia, somatizácia, obsedantno-kompulzívna porucha, úzkosť, interpersonálna senzitivita, agresia, fóbia, paranoja, psychóza, dospievajúci, mladí