archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Beatrix KISS-GEOSITS Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
'Untersuchung der Faktoren, die hinsichtlich des Burn-outs von Pädagogen in Westungarn von Bedeutung sind'
Language:
Sprache:
Nyelv:
German
Deutsch
Német
Received:
Erhalten:
Érkezett:
28. Juli 2009
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
21. Oktober 2009
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 5 (2010) 2
Pages:
Seiten:
Oldal:
239–256
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.1556/EJMH.5.2010.2.4
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
20. Dezember 2010
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Beatrix KISS-GEOSITS
Westungarische Universität
Károlyi Gáspár tér 4.
H-9400 Szombathely
Ungarn
geosits.beatrix@mnsk.nyme.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

A Study of Factors Influencing Burnout in Teachers in Western Hungary: It is obvious to professionals employed in teaching and education that over the course of their work they continuously need to face a multitude of emotional reactions from children and adults, and need to address the reasons and effects of such. Thus, it is important for them to be knowledgeable of the factors that render easier or more difficult the education process itself, their work, and the conscious ways of combating these difficulties; this, while staying psychologically and emotionally functional both in their work and in their private life. In their helping profession, their most important tool is obviously their own personality. It is important for them to be able to help others, but it is equally important to be able to take care of themselves, these being the two sides of the same process. A person’s emotional life affects others – therefore it is not simply a private issue – whereas others, their circumstances, and their way of life affect the state of their inner self. This study set the goal of examining the factors influencing burnout in teachers. It therefore focuses on certain elements of choosing a profession, interests, needs, the relationship between the individual and the environment, parental upbringing attitudes, career patterns in the family, and satisfaction about career choice. Through the question of work and mental health, the author examines the degree to which professional, financial, and moral recognition influence burnout, the impact of the relationship with colleagues and the manager on the risk of burnout, and the connection between symptoms of physical health (days off work / sick leave) and mental health. The author further refines the issue studied along factors of sex, years spent in the profession, and manager / employee status.

KEYWORDS
teacher, career choice, interests, motivation, parental upbringing attitude, burnout, risk of burnout, professional, financial and moral recognition

Untersuchung der Faktoren, die hinsichtlich des Burn-outs von westungarischen Pädagogen von Bedeutung sind: Erziehern und Lehrern ist klar, dass sie bei ihrer Arbeit ständig mit vielfältigen emotionalen Reaktionen der Kinder / Erwachsenen konfrontiert werden und sich mit dem Ursprung und den Auswirkungen dieser Reaktionen befassen müssen. Sie müssen die Faktoren kennen, die den erzieherischen Prozess, ihre Arbeit, erleichtern beziehungsweise erschweren, und wissen, wie diese Schwierigkeiten bewusst zu überwinden sind, und zwar so, dass sie selbst dabei sowohl im Beruf als auch im Privatleben seelisch und emotional funktionsfähig bleiben. Ihr wichtigstes Arbeitsmittel bei der helfenden Arbeit ist eindeutig ihre eigene Persönlichkeit. Es ist wichtig, dass sie in der Lage sind, anderen zu helfen, ebenso wichtig ist jedoch, dass sie auch sich selbst instand halten können – denn das sind die zwei Seiten ein und desselben Prozesses. Das Gefühlsleben eines Menschen wirkt sich auch auf andere aus – und ist somit nicht nur Privatsache –, ebenso wird sein innerer Zustand von anderen Menschen, deren Umständen und Lebensführung beeinflusst. In diesem Beitrag werden die Faktoren untersucht, die hinsichtlich des Burn-outs von Pädagogen von Bedeutung sind, wobei einzelne Elemente der Berufswahl, die Interessen, die Bedürfnisse, die Beziehungen des Einzelnen zu seiner Umgebung, die Attitüde der Eltern bei der Erziehung, das berufliche Vorbild in der Familie und die Zufriedenheit mit der Berufswahl im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen der Frage nach dem Zusammenhang zwischen Arbeit und seelischer Gesundheit wird untersucht, inwieweit fachliches Ansehen sowie finanzielle und moralische Anerkennung hinsichtlich des Burn-outs eine Rolle spielen, welche Bedeutung den Beziehungen zu den Kollegen und zum Vorgesetzten hinsichtlich des Burn-out-Risikos zukommt und wie körperliche gesundheitliche Symptome (Arbeitsausfälle, Krankschreibungen) und seelische Gesundheit zusammenhängen. Die Untersuchung differenziert anhand der Variablen des Geschlechts, der Dauer der Tätigkeit in dem jeweiligen Beruf sowie des Vorgesetzten-beziehungsweise Untergebenenstatus.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Pädagoge, Berufswahl, Interessen, Motivation, Attitüde der Eltern bei der Erziehung, Burn-out, Burn-out-Risiko, fachliches Ansehen, finanzielle Anerkennung, moralische Anerkennung

Istraživanje čimbenika koji utječu na sagorijevanje pedagoga u Zapadnoj Mađarskoj: Za stručnjake, koji rade u prosvjeti i obrazovanju, jasno je da se tijekom svoga rada neprekidno moraju suočavati s raznovrsnim emocionalnim reakcijama djece/odraslih, i baviti se porijeklom i učinkom tih reakcija. Trebaju poznavati te čimbenike, koji pomažu ili otežavaju obrazovni proces i njihov rad, a isto tako i način svjesnog prevazilaženja ovih teškoća, a da pri tome mentalno i emocionalno ostanu djelotvorni kako na polju svog rada tako i u privatnom životu. Očigledno da je u pomoćnom zanimanju njihovo najveće radno sredstvo vlastita ličnost. Važno je da mogu pomoći drugima, ali je isto toliko bitno da i sebe mogu održati, pošto su to dva aspekta istog procesa. Emocionalni život čovjeka utječe na druge – znači to nije isključivo privatna stvar – a druge osobe, njihove okolnosti, životna usmjerenja utječu na vlastito unutarnje stanje. Ova studija postavlja za cilj istraživanje faktora, koji utječu na sagorijevanje pedagoga. Koncentrira se na pojedine elemente izbora karijere, interes, potrebe, vezu pojedinca i okoline, roditeljski odgojni stil, obiteljski primjer u izboru karijere, zadovoljstvo u svezi s izborom karijere. Preko problematike rada i mentalnog zdravlja autor proučava, kako priznanje uspješnosti rada, materijalno i moralno priznanje utječu na mjeru sagorijevanja, zatim utjecaj, koji kolegijalni odnosi i odnos s rukovodiocem vrše na pojavu opasnosti od sagorijevanja, te odnos simptoma tjelesnog zdravlja (izostanak s posla – naknada plaće za vrijeme bolovanja) i mentalnog zdravlja. Autor dotjeruje istraživačko pitanje karakteristikom varijabli spola, vremena posvećenog karijeri, statusa rukovodioca odnosno podređenog.

KLJUČNE RIJEČI
pedagog, izbor karijere, interes, motivacija, roditeljski odgojni stil, sagorijevanje, opasnost od sagorijevanja, priznanje uspješnosti rada, materijalno i moralno priznanje

Rozbor faktorů ovlivňujících vyhoření pedagogů v západním Maďarsku: Pro odborníky vychovatele a učitele je zřejmé, že během své práce musejí být neustále konfrontováni s různorodými citovými reakcemi dětí/dospělých, musejí se zabývat příčinami a důsledky těchto reakcí. Je důležité, aby znali ty faktory, které usnadňují nebo naopak ztěžují výchovný proces a jejich práci, resp. musejí znát způsoby, jak vědomě zvládat tyto těžkosti a přitom zůstat pořád duševně a citově funkčním jak v pracovním, tak i v soukromém životě. V pomocné práci je zjevně nejdůležitějším pracovním nástrojem jejich vlastní osobnost. Je důležité, aby dokázali pomáhat jiným, ale stejně tak důležité je i to, aby byli schopni udržovat v dobrém stavu sami sebe, neboť jde o dvě strany téhož procesu. Citový život člověka ovlivňuje i ostatní – a tudíž se nejedná o čistě soukromou záležitost – a jiní, jejich poměry a životní styl ovlivňují jejich vlastní vnitřní stav. Předložená studie si za cíl klade rozbor faktorů, které ovlivňují vyhoření pedagogů. Do centra se přitom kladou jednotlivé prvky volby povolání, zájmy, potřeby, vztah jednotlivce s okolím, výchovné postoje rodičů, rodinné kariérní vzory, spokojenost s volbou povolání. Autor zkoumá skrze otázky práce a duševního zdraví míru vlivu odborného uznání a mravního ocenění na proces vyhoření, dále vliv vztahů s kolegy a s nadřízeními na hrozbu vyhoření a vazbu mezi fyzickými zdravotními příznaky (výpadek v práci-pracovní neschopnost) a duševním zdravím. Zkoumanou otázku autor dokresluje také charakteristikami proměnných ukazatelů pohlaví, délky praxe a pracovního zařazení.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
pedagog, volba povolání, zájem, motivace, výchovné postoje rodičů, vyhoření, hrozba vyhoření, odborné, finanční a mravní uznání

A nyugat-magyarországi pedagógusok kiégését befolyásoló tényezők vizsgálata: A nevelő, oktató szakemberek számára nyilvánvaló, hogy munkájuk során folyamatosan találkozniuk kell a gyerekek / felnőttek sokféle érzelmi reakciójával, foglalkozniuk kell azok eredetével, kihatásaival. Fontos ismerniük azokat a tényezőket, amelyek segítik, ill. nehezítik magát a nevelő folyamatot, munkájukat, valamint annak módját, hogy ezeket a nehézségeket hogyan is lehet leküzdeni tudatosan úgy, hogy közben lelkileg, érzelmileg továbbra is működőképesek tudjanak maradni mind munkájuk, mind magánéletük színterén. A segítő munkában nyilvánvalóan a legfőbb munkaeszköz saját személyiségük. Fontos, hogy tudjanak másokon segíteni, de ugyanilyen fontos, hogy önmagukat is tudják karbantartani – mert ez ugyanannak a folyamatnak a két oldala. Az ember érzelmi élete kihat másokra, – tehát az nem pusztán magánügy –, mások körülményei, életvezetése pedig kihat saját bensőjük állapotára. Jelen tanulmány a pedagó- gusok kiégését befolyásoló tényezők vizsgálatát tűzi célul, a pályaválasztás egyes elemei, az érdeklődés, a szükségletek, az egyén és környezet kapcsolata, a szülői nevelési attitűd, családi pályaminta, a pályaválasztási elégedettség középpontba helyezésével. A munka és lelki egészség kérdésén keresztül vizsgálja a szerző a szakmai elismerés, anyagi, erkölcsi megbecsülés kiégést befolyásoló mértékét, továbbá a munkatársi kapcsolat és a vezetővel való kapcsolat kiégés-veszélyeztetettségre gyakorolt hatását, valamint a testi egészségi tünetek (munkából kiesés, táppénz) és a lelki egészség kapcsolatát. A vizsgálati kérdést a nem, a pályán eltöltött idő, a vezetői, beosztotti státusz változóinak jellemzésével cizellálja a szerző.

KULCSSZAVAK
pedagógus, pályaválasztás, érdeklődés, motiváció, szülői nevelési attitűd, kiégés, kiégés-veszélyeztetettség, szakmai-, anyagi-, erkölcsi elismerés

Analiza czynników wywierających wpływ na wypalenie zawodowe pedagogów z terenu zachodnich Węgier: Nauczyciele i wychowawcy świadomi są tego, że wykonując swój zawód mają stałą styczność z różnorodnymi reakcjami uczuciowymi dzieci/dorosłych, muszą interesować się źródłem ich pochodzenia i oddziaływania. Powinni znać czynniki, które wspomagają, bądź też utrudniają sam proces wychowawczy, pracę pedagoga, oraz formę świadomego zwalczania trudności w ten sposób, by prawidłowo mogli funkcjonować emocjonalnie i psychicznie, zarówno w wykonywaniu zawodu, jak i na płaszczyźnie życia prywatnego. Głównym narzędziem wspierającym pracę pedagoga jest oczywiście jego własna osobowość. Winni pomagać innym, lecz niemniej ważne jest to, by zachowali własny potencjał w niezmienionym stanie – ponieważ są to dwa aspekty tego samego zagadnienia. Życie uczuciowe człowieka wywiera wpływ na innych ludzi, – nie jest to więc zagadnienie o charakterze wyłącznie osobistym – i odwrotnie, warunki bytowania, sposób życia innych ludni oddziaływują na kondycję naszego życia wewnętrznego. Niniejsze studium ma na celu analizę czynników wywierających wpływ na wypalenie zawodowe pedagogów. Autor porusza następujące zagadnienia: decydujące czynniki wyboru zawodu, zainteresowania, potrzeby, relacje osoby ze środowiskiem, pogląd na temat wpojonych przez rodziców zasad wychowania, rodzinny model kariery zawodowej, podkreślając jednocześnie główną rolę satysfakcji z wyboru zawodu. Autor poruszając zagadnienia higieny pracy, zdrowia psychicznego, prestiżu zawodowego, dobrobytu materialnego i autorytetu moralnego bada poziom wypalenia zawodowego. Tematyką analizy jest również wpływ stosunków między pracownikami oraz ich kontaktu z przełożonymi na poziomie zagrożenia wypaleniem zawodowym. Badanie dotyczy również związku między symptomami zdrowia fizycznego (niezdolność do pracy-zasiłek chorobowy) i psychicznego. Analizowane zagadnienie autor precyzuje charakterystyką następujących zmiennych: płeć, lata przepracowane w zawodzie, status kierownika i pracownika.

SŁOWA-KLUCZE
pedagog, wybór zawodu, zainteresowanie, motywacja, pogląd na zasady wychowania rodzicielskiego, wypalenie, zagrożenie wypaleniem, satysfakcja zawodowa, dobrobyt materialny, autorytet moralny

Analiza factorilor care influenţează sindromul burnout al pedagogilor din vestul Ungariei: Pedagogii care se ocupă de instrucţie şi educaţie se întâlnesc în cadrul muncii lor cu diferite reacţii emoţionale, şi este necesar să se ocupe şi cu originea şi efectele acestora. Este foarte important cunoaşterea acelor factori care ajută sau îngreunează procesul educaţional, munca lor şi modul în care se pot lupta cu învingerea acelor greutăţi, cât şi modul în care ar putea să funcţioneze în cadrul muncii şi în viaţa personală. Instrumentul principal în munca de ajutorare este personalitatea. Este foarte important ajutarea altor persoane, dar tot atât de important este şi menţinerea propriei persoane, deoarece acestea sunt două părţi ale aceluiaşi proces. Viaţa emoţională se reflectă asupra celorlalţi – acesta nu este doar o problemă personală – şi ceilalţi la rândul lor, cu circumstanţele şi stilul de viaţă au efecte asupra stărilor noastre proprii. Prezentul studiu analizează factorii care conduc la burnout-ul pedagogilor, ca elemente ale orientării profesionale, relaţia dintre persoană şi mediu, atitudinea educaţională a părinţilor, modelul familial în alegerea profesiei, situarea centrală a satisfacţiei profesionale. Cu ajutorul muncii şi igienei mentale autorul cercetează măsura în care burnout-ul profesional este influenţat de recunoaşterea profesională, materială, morală, efectul relaţiei şef-angajat şi de colegialitate asupra born-out-ului, cât şi relaţia dintre simptomele fizice (concediu de boală) şi igiena mentală. Cercetarea este completată de variabilele de sex, timpul petrecut în domeniul de muncă şi caracterizarea statutului de angajat şi şef.

CUVINTE CHEIE
pedagog, orientare profesională, interes, motivaţie, mod de educaţie parentală, burn-out, pericol de burn-out, recunoaştere profesională, morală şi financiară

Анализ факторов, оказывающих влияние на профессиональное выгорание педагогов в западной Венгрии: Для профессиональных воспитателей, педагогов очевидно, что в процессе их работы им приходится постоянно встречаться с разнообразной эмоциональной реакцией детей/взрослых, заниматься её происхождением, её последствиями. Важно, чтобы они были знакомы с теми факторами, которые помогают или наоборот, осложняют сам воспитательный процесс, собственно их работу, а также её методы; им надо знать, как можно сознательно преодолевать трудности таким образом, чтобы душевно, эмоционально продолжать оставаться дееспособными как на работе, так и в личной жизни. Понятно, что во вспомогательной работе самое главное орудие труда – это их собственная личность. Важно, чтобы они могли помогать другим, но так же важно, чтобы могли сохранить себя, потому что это две стороны одного и того же процесса. Эмоциональная жизнь человека воздействует на других – таким образом это уже не только его личное дело – а другие, их окружение, их образ жизни воздействуют на их собственное внутреннее состояние. Настоящий трактат поставил перед собой цель – исследовать факторы, влияющие на выгорание педагогов. Некоторые элементы при выборе профессии: заинтересованность, потребности, связь индивидуума с окружением, полученная родительским воспитанием установка, модель семьи, с фокусированием на удовлетворении выбранной профессией. Автор, на примере трудового и душевного здоровья, анализирует степень воздействия на выгорание профессионального признания, материальной, нравственной оценки, далее, влияние на возникновение риска выгорания отношений с сотрудниками и руководством, а также связь между симптомами физического состояния здоровья (пропуск работы по болезни) и душевного здоровья. Автор отшлифовывает анализируемый вопрос характеристикой переменных пола, отработанного по профессии времени, руководящего статуса или статуса подчинённого.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
педагог, выбор профессии, заинтересованность, мотивация, получен- ная родительским воспитанием установка, выгорание, риск выгорания, профессиональ- ное, материальное, нравственное признание

Analýza činiteľov ovplyvňujúcich vyhorenie pedagógov v západnom Maďarsku: Vychovávatelia a učitelia sa musia počas svojej práce neustále stretávať s rôznymi citovými reakciami detí a dospelých a zaoberať sa ich príčinami a dôsledkami. Je pre nich dôležité poznať faktory, ktoré napomáhajú či prekážajú výchovnému procesu a ich práci, ako aj spôsoby, prostredníctvom ktorých je možné vedome riešiť tieto ťažkosti tak, aby dokázali zároveň zachovať svoju duševnú a citovú akcieschopnosť tak v oblasti pracovného ako aj súkromného života. V pomocnom povolaní je zjavne najdôležitejším pracovným nástrojom ich vlastná osobnosť. Je dôležité, aby dokázali pomáhať iným, ale je rovnako dôležité, aby dokázali udržiavať v dobrom stave sami seba – lebo to sú dve strany toho istého procesu. Citový život človeka ovplyvňuje ostatných – a práve preto nie je len súkromnou vecou – a ostatní, ich životné podmienky, ich nasmerovanie života ovplyvňujú ich vlastný vnútorný stav. Cieľom tejto štúdie je skúmanie faktorov ovplyvňujúcich vyhorenie pedagógov. Dôraz je kladený na jednotlivé zložky voľby povolania, záujem, potreby, vzťah medzi jednotlivcom a prostredím, výchovný postoj rodičov, rodinný vzor kariérnej dráhy, uspokojenie s voľbou povolania. Autor skúma z hľadiska otázky práce a duševného zdravia mieru vplyvu odborného, finančného a mravného uznania na vyhorenie a vplyv vzťahu so spolupracovníkmi a vzťahu s vedúcim na ohrozenosť vyhorením a zároveň vzťah medzi fyzickými zdravotnými symptómami (absencia v práci, nemocenské dávky) a du- ševným zdravím. Autor doplní otázku skúmania analýzou premenných pohlavia, doby pedagogickej dráhy a vedúcej a podriadenej roly.

KĽÚČOVÉ POJMY
pedagóg, voľba povolania, záujem, motivácia, výchovný postoj rodičov, vyhorenie, ohrozenosť vyhorením, odborné, finančné a mravné uznanie