archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Ferenc KÖTELES Contact / Kontakt / Kapcsolat
Péter SIMOR
Title:
Titel:
Cím:
'Modern Health Worries, Somatosensory Amplification, Health Anxiety and Well-Being: A Cross-Sectional Study'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
5 October 2012
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
20 February 2013
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 9 (2014) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
20-33
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.5708/EJMH.9.2014.1.2
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
15 June 2014.
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Ferenc KÖTELES
Institute for Health Promotion and Sport Sciences,
Eötvös Loránd University,
Bogdánfy Ödön u. 10.
H-1117 Budapest
Hungary
koteles.ferenc@ppk.elte.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Bojazan modernog doba za zdravlje, somatosenzorna amplifikacija, strah za zdravlje i dobrobit: Presječno ispitivanje: Cilj istraživanja je ispitivanje povezanosti između bojazni za zdravlje modernog doba, somatsko-senzorne amplifikacije, straha za zdravlje i psihološkog blagostanja. U presječnom ispitivanju pomoću upitnika sudjelovalo je 180 bolesnika koji posjećuju svoga kućnog liječnika (prosječna dob=48.2 ± 15,76 godina) i 344 studenta (prosječna dob=21.5 ± 2.09 godina), popunivši skalu bojazni za zdravlje modernog doba, skalu somatosenzorne amplifikacije, skraćenu varijantu skale straha za zdravlje, upitnik pozitivnog i negativnog afektiviteta, kao i upitnik WHO-5. Prema rezultatima, somatosenzorna amplifikacija i strah za zdravlje neviosno jedno od drugog povezani su s bojazni za zdravlje modernog doba. Između straha za zdravlje i dobrobiti nadaje se veza obrnutog smjera. Prema rezultatima korelacijske analize strah za zdravlje modernog doba nije korelirao s dobrobiti i stajao je u slaboj pozitivnoj vezi s pozitivnim afektom, a u regresivnom ispitivanju pak pozitivno se vezivao s oba, nakon kontrole socioekonomičnih čimbenika, negativnog afektiviteta i straha za zdravlje. Strah za zdravlje modernog doba obično se smatra maladaptivnom kognitivnom strukturom, ali po sadašnjim rezultatima ovo stajalište se može promisliti.

KLJUČNE RIJEČI
somatosenzorska amplifikacija, strah za zdravljem, dobrobit, opažajna kontrola

Strach o zdraví v moderní době: Somatosenzorické amplifikace, úzkost o zdraví a pohoda: Průřezová studie: Cílem průzkumu byla analýza spojitostí strachu o zdraví v moderní době, somatosenzorické amplifikace, úzkosti o zdraví a psychologické pohody. Dotazníky (Skálu strach o zdraví v moderní době, Skálu somatosenzorické amplifikace, zkrácenou verzi Dotazníku úzkost o zdraví, Dotazník o pozitivní a negativní afektivitě a Dotazník WHO) vyplnilo 5 180 pacientů u praktického lékaře (průměrný věk = 48.2 ± 15.76 let) a 344 vysokoškoláků (průměrný věk = 21.5 ± 2.09 let). Výsledky ukazují, že somatosenzorické amplifikace a úzkost o zdraví jsou nezávisle od sebe spojené se strachem o zdraví v moderní době. Mezi úzkostí o zdraví a pohodou se prokázal inverzní vztah. Výsledky korelační analýzy ukázaly, že strach o zdraví v moderní době nekoreluje s pohodou a má slabý pozitivní vztah k pozitivní afektivitě, v regresním výzkumu však kladně navazoval na obě proměnné po kontrole socioekonomických proměnných, negativní afektivity a úzkosti o zdraví. Strach o zdraví v moderní době se obvykle považuje za maladaptivní kognitivní strukturu, ale na základě těchto výsledků bychom mohli tento postoj zvážit.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
somatosenzorická amplifikace, úzkost o zdraví, pohoda, vnímaná kontrola

Modern Health Worries: Somatosensory Amplification, Health Anxiety and Well-being: a Cross-Sectional Study: The study aims to investigate the relationship among modern health worries (MHWs), somatosensory amplification (SSA), health anxiety, and well-being. Questionnaires (Modern Health Worries Scale, Somatosensory Amplification Scale, Short Health Anxiety Inventory, Positive and Negative Affect Schedule, and WHO-Five Well-being Scale) were completed by 180 patients (mean age = 48.2 ± 15.76 yrs) visiting their general practitioners and by 344 undergraduate students (21.5 ± 2.09 yrs) in a cross-sectional study. According to the results, SSA and health anxiety were independently related to MHWs. Health anxiety was negatively related to indicators of general well-being. MHWs were not associated with well-being and were weakly positively connected to positive affect in the correlation analysis, while positive associations with both constructs were found after controlling for socio-economic variables, negative affect, and health anxiety in the regression analysis. MHWs are usually treated as maladaptive cognitive structures, but in the light of the present results this viewpoint might need reconsideration.

KEYWORDS
somatosensory amplification, health anxiety, well-being, perceived control

Krankheitsangst der Moderne, somatosensorische Amplifikation, Krankheitsphobie und Wohlbefinden: Eine Querschnittsuntersuchung: Die Zielsetzung unserer Studie bestand darin, Zusammenhänge zwischen der Krankheitsangst der Moderne, der somatosensorischen Amplifikation, Krankheitsphobien und psychischem Wohlbefinden zu untersuchen. Für die Querschnittsstudie wurden von 180 Hausarztpatienten (Durchschnittsalter = 48.2 ± 15.76 Jahre) und 344 Studenten in den ersten Studienjahren (Durchschnittsalter = 21.5 ± 2.09 Jahre) mehrere Fragebögen ausgefüllt (Modern Health Worries Scale, Somatosensory Amplification Scale, Short Health Anxiety Inventory, Positive and Negative Affect Schedule und der WHO-5-Fragebogen). Wie die Ergebnisse zeigen, stehen somatosensorische Amplifikation und Krankheitsphobie auch unabhängig voneinander im Zusammenhang mit der Krankheitsangst der Moderne. Zwischen Krankheitsphobie und Wohlbefinden ergab sich ein negativer Zusammenhang. Den Ergebnissen der Korrelationsanalyse zufolge korreliert die Krankheitsangst der Moderne nicht mit dem Wohlbefinden; sie steht in einem schwach positiven Zusammenhang mit positiver Affektivität, in der Regressionsanalyse ergab sich jedoch nach Kontrolle der sozioökonomischen Variablen, der negativen Affektivität und der Krankheitsphobie ein positiver Zusammenhang mit beiden Variablen. Die Krankheitsangst der Moderne gilt gemeinhin als maladaptive kognitive Struktur, es ist aber möglich, dass dies aufgrund o.g. Ergebnisse überdacht werden muss.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
somatosensorische Amplifikation, Krankheitsangst, Wohlbefinden, wahrgenommene Kontrolle

Modernkori egészségféltés, szomatoszenzoros amplifikáció, egészségszorongás és jóllét: Keresztmetszeti vizsgálat: A kutatás célja a modernkori egészségféltés, a szomatoszenzoros amplifikáció, az egészségszorongás és a pszichológiai jóllét közötti kapcsolat vizsgálata volt. A keresztmetszeti kérdőíves vizsgálatban 180 háziorvosát látogató beteg (átlag életkor = 48.2 ± 15.76 év) és 344 alsóéves egyetemista (átlag életkor = 21.5 ± 2.09 év) töltötte ki a Modernkori Egészségféltés Skálát, a Szomatoszenzoros Amplifikációs Skálát, az Egészségszorongás Kérdőív rövidített változatát, a Pozitív és Negatív Affektivitás Kérdőívet, valamint a WHO-5 kérdőívet. Az eredmények alapján a szomatoszenzoros amplifikáció és az egészségszorongás egymástól függetlenül is kapcsolódnak a modernkori egészségféltéshez. Az egészségszorongás és a jóllét között fordított irányú kapcsolat adódott. A korrelációs elemzés eredményei szerint a modernkori egészségféltés nem korrelált a jólléttel és gyenge pozitív kapcsolatban állt a pozitív affektussal, a regressziós vizsgálatban viszont pozitívan kapcsolódott mindkét változóhoz a szocioökonómiai változók, a negatív affektivitás és az egészségszorongás kontrollálása után. A modernkori egészségféltést rendszerint maladaptív kognitív struktúrának tartják, ám jelen eredmények alapján ez az álláspont átgondolandó lehet.

KULCSSZAVAK
szomatoszenzoros amplifikáció, egészségszorongás, jóllét, észlelt kontroll

Obawa o zdrowie, amplifikacja sensorów somatycznych, lęk o stan zdrowia, a stan dobrobytu w życiu współczesnym: Badanie przekrojowe: Celem badania było rozpoznanie związku pomiędzy obawą o zdrowie, amplifikacją sensorów somatycznych, lękiem o stan zdrowia , a stanem dobrobytu w życiu współczesnym. Przekrojowe badanie ankietowe objęło 180 pacjentów pozostających pod opieką lekarza (przeciętna wieku: 48.2 ± 15.76 lat) i 344 studentów z niższych roczników (przeciętna wieku: 21.5 ± 2.09 lat), którzy wypełnili ankiety Skali Obaw o Stan Zdrowia, Skalę Amplifikacji Sensorów Somatycznych, skróconą wersję Kwestionariusza Stanu Lęku o Zdrowie, Kwestionariusz Emocji Pozytywnych i Negatywnych oraz Kwestionariusz WHO-5. Badanie wykazało, że amplifikacja sensorów somatycznych i lęk o stan zdrowia są powiązane ze współczesnymi obawami o zdrowie niezależnie od siebie. Pomiędzy lękiem o stan zdrowia a dobrym samopoczuciem psychicznym istnieje stosunek odwrotnie proporcjonalny. Według wyników analizy korelacyjnej odwieczna obawa o zdrowie nie korelowała z dobrym samopoczuciem i pozostawała w słabej więzi dodatniej z pozytywnym afektem, w badaniu regresyjnym natomiast, po skontrolowaniu z obiema zmiennymi, pozytywnie łączyły się zmienne socjalno-ekonomiczne, afekt negatywny i lęk o stan zdrowia. Odwieczną obawę o zdrowie uważa się z reguły za źle zaadaptowaną (maladaptywną) strukturę kognitywną, ale w świetle obecnych wyników być może należy przemyśleć to stanowisko.

SŁOWA-KLUCZE
amplifikacja sensorów somatycznych, lęk o stan zdrowia, stan dobrobytu, obserwacja kontrolna

Grija sănătății în epoca modernă, amplificație somato-senzorială, anxietate privind sănătatea și bunăstare: Cercetare transversală: Scopul cercetării este examinarea legăturii dintre grija sănătății din epoca modernă, amplificația somato-senzorială, anxietatea privind sănătatea, și bunăstarea psihologică. În cercetarea transversală efectuată pe bază de chestionare, 180 de persoane care își frecventează medicul de familie (vârstă medie = 48.2 ± 15.76) și 344 de studenți din anii inferiori (vârsta medie = 21.5 ± 2.09) au completat Scala de Grija Sănătății din Epoca Modernă, Scala de Amplificație Somato-senzorială, varianta prescurtată a Scalei de Anxietate privind Sănătatea, Chestionarul Afectivității Pozitive și Negative, respectiv chestionarul WHO-5. În urma rezultatelor s-a ajuns la concluzia că amplificația somato-senzorială și anxietatea privind sănătatea se leagă de grija sănătăţii în epoca modernă, independent una de cealaltă. Între anxietatea privind sănătatea și bunăstarea psihică există o legătură inversă. Potrivit rezultatelor analizei de corelaţie, grija de sănătate din epoca modernă nu este în corelație cu bunăstarea psihică, cu afecţiunea pozitivă are o legătură ușor pozitivă, în cercetarea regresivă însă a prezentat o legătură pozitivă cu ambele variabile, după controlul variabililor socioeconomice, afectivităţii negative şi anxietății privind sănătatea. Grija de sănătate al epocii moderne de regulă este considerată structură maladaptiv-cognitivă, dar în baza rezultatelor actuale, poate fi nevoie de regândirea acestui punct de vedere.

CUVINTE CHEIE
amplificație somato-senzorială, anxietate privind sănătatea, bunăstare, control perceput

Опасение за здоровье в наши дни, соматосенсорная амплификация, тревога в отношении здоровья и благополучие: Поперечный анализ: Целью исследования является анализ взаимоотношения между опасением за здоровье, соматосенсорной амплификацией, тревогой в отношении здоровья и психологическим благосостоянием. В анкетном опросе 180 пациентов, посещающих своего врача (средний возраст = 48.2 ± 15.76 лет), и 344 студента младших курсов (средний возраст = 21.5 ± 2.09 лет) заполнили «Шкалу опасения за здоровье» (Modern Health Worries Scale), «Шкалу соматосенсорной амплификации», сокращённую версию «Методики тревоги в отношении здоровья», «Шкалу позитивных и негативных переживаний» а также опросник «WHO-5». Согласно результатам, соматосенсорная амплификация и тревога в отношении здоровья и независимо друг от друга связаны с опасением за здоровье. Между тревогой в отношении здоровья и благосостоянием наблюдается обратная связь. По результатам коррелятивного анализа опасение за здоровье не имеет коррелятивной связи с благосостоянием и имеет слабую положительную связь с позитивными переживаниями, а при регрессионном анализе оно положительно относилось к обеим переменным после контроля социально-экономических переменных, негативных переживаний и тревоги в отношении здоровье. Опасение за здоровье обычно считается маладаптивной когнитивной структурой, однако на основе настоящих данных этот взгляд подлежит продумыванию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
соматосенсорная амплификация, опасение за здоровье, благосостояние, обнаруженный контроль

Strach o zdravie v modernej dobe: Somatosenzorická amplifikácia, úzkosť o zdravie a pohoda: Prierezová štúdia: Cieľom prieskumu bola analýza spojitostí strachu o zdravie v modernej dobe, somatosenzorickej amplifikácie, úzkosti o zdravie a psychologickej pohody. Dotazníky (Škálu strachu o zdravie v modernej dobe, Somatosenzorickú amplifikačnú škálu, skrátenú verziu dotazníka Úzkosti o zdravie, Dotazník o pozitívnej a negatívnej afektivite a Dotazník WHO) vyplnilo 5 180 pacientov u praktického lekára (priemerný vek = 48.2 ± 15.76 rokov) a 344 vysokoškolákov (priemerný vek = 21.5 ± 2.09 rokov). Výsledky ukazujú, že somatosenzorická amplifikácia a úzkosť o zdravie sú nezávisle od seba spojené so strachom o zdravie v modernej dobe. Medzi úzkosťou o zdravie a pohodou sa preukázal inverzný vzťah. Výsledky korelačnej analýzy ukázali, že strach o zdravie v modernej dobe nekoreluje s pohodou a má slabý pozitívny vzťah k pozitívnej afektivite, v regresnom výskume však kladne nadväzoval na obe premenné po kontrole socioekonomických premenných, negatívnej afektivity a úzkosti o zdravie. Strach o zdravie v modernej dobe sa zvyčajne považuje za maladaptívnu kognitívnu štruktúru, ale na základe týchto výsledkov by sme mohli tento postoj zvážiť.

KĽÚČOVÉ POJMY
somatosenzorická amplifikácia, úzkosť o zdravie, pohoda, vnímaná kontrola