archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Jürgen MATZAT Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
'Zum Stand der Selbsthilfe in Deutschland – unter besonderer Berücksichtigung der Sucht-Selbsthilfe'
Language:
Sprache:
Nyelv:
German
Deutsch
Német
Received:
Erhalten:
Érkezett:
25. April 2008
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
19. November 2008
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 4 (2009) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
101–114
Section:
Rubrik:
Rovat:
Short Communication
Kurzmitteilung
Rövid közlemény
DOI: 10.1556/EJMH.4.2009.1.6
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
26. Juni 2009
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Jürgen MATZAT
Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V.
Friedrichstr. 33
D-35392 Gießen
Deutschland
Juergen.Matzat@psycho.med.uni-giessen.de
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

The Present State of Self-Help in Germany – with Special Regard to Addiction Self-Help: This article presents the self-help scenery in Germany, which is unique in Europe. It deals with the dissemination of self-help groups and organisations, their various ways of proceedings, and their political influence. Different types of self-help groupings are described (12-steps-groups, psychologico-therapeutic talking-groups, and self-help organisations of chronically ill and handicapped persons). Special attention is given to self-help groups of addicted persons. In Germany only a small part of them are Alcoholics Anonymous. Beyond that a variety of other self-help groups devoted to abstinence of their members exist, in many cases attached to welfare organisations of the Catholic or Protestant Church. A specific factor in self-help groups for addicted persons is the possible recovery from the disease, which is not the case in self-help groups of chronically ill and handicapped persons. Finally the article presents some ideas about possible causes for the self-help movement, which developed over the last two or three decades, particularly in highly industrialised countries of Central, Western and Northern Europe. Some milestones along the German way to self-help are mentioned: the important role of research(ers), the support by state’s legislation, and finally the obligation of Germany’s statutory health insurance to support self-help financially.

KEYWORDS
self-help group, self-help organisation, self-help clearinghouse, addiction, volunteerism, research, legislation

Zum Stand der Selbsthilfe in Deutschland – unter besonderer Berücksichtigung der SuchtSelbsthilfe: In diesem Beitrag wird die in Europa einmalige Situation der Selbsthilfe in Deutschland dargestellt. Dabei geht es um deren Verbreitung, deren Arbeitsweise und deren politische Einflussnahme. Verschiedene Typen von Selbsthilfegruppen werden unterschieden (12-Schritte-Gruppen, psychologisch-therapeutische Gesprächs-Selbsthilfegruppen und Selbsthilfe-Organisationen von chronisch kranken und behinderten Menschen). Die jeweilige Arbeitsweise dieser Zusammenschlüsse wird dargestellt. Besondere Berücksichtigung findet die SuchtSelbsthilfe, die sich in Deutschland nur teilweise auf die Anonymen Alkoholiker stützt, darüber hinaus auf eine Vielzahl anderer Selbsthilfegruppen mit dem Ziel der Abstinenz ihrer Mitglieder, vielfach im Umfeld kirchlicher Wohlfahrtsverbände. Die Besonderheit der Sucht-Selbsthilfe, die – anders als bei körperlichen Erkrankungen – ein möglicher Weg zur Genesung sein kann, wird betont. Der Beitrag endet mit Überlegungen zu möglichen Ursachen der Selbsthilfe-Bewegung, die sich vor allen Dingen in den hochindustrialisierten Staaten Mittel-, West- und Nordeuropas in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten entwickelt hat. Einige Meilensteine, die den deutschen Weg markieren, werden geschildert: die Rolle der Forschung, die Unterstützung durch staatliche Gesetzgebung und schließlich die Verpflichtung der gesetzlichen Krankenversicherung zur finanziellen Förderung der Selbsthilfe.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Selbsthilfegruppe, Selbsthilfe-Organisation, Selbsthilfe-Kontaktstelle, SuchtSelbsthilfe, Laienhilfe, ehrenamtliches/bürgerschaftliches Engagement, Forschung, Gesetzgebung

Stanje samopomoći u Njemačkoj s posebnim osvrtom na samopomoć u svezi s ovisnosti: Ovaj članak prikazuje stanje samopomoći u Njemačkoj, koje je jedinstveno u Europi, njezino širenje, način rada te politički utjecaj. Možemo razlikovati razne samopomoćne grupe (grupe 12 koraka, grupe psihološko-terapijskih razgovora, odnosno samopomoćne organizacije kroničnih bolesnika, ljudi s hendikepima i invalida). Studij prikazuje radne metode pojedinih udruženja. Posebna pozornost se posvećuje samopomoći u svezi s ovisnosti, koja se samo djelimično gradi na anonimne alkoholičare, ali se naslanja i na mnoge druge samopomoćne grupe, čiji su članovi postavili za cilj apstinenciju, često u okviru crkvenih humanitarnih organizacija. Ističe se ta osobenost samopomoći u svezi s ovisnosti da – nasuprot slučaja tjelesnih bolesti – ona može dovesti do ozdravljenja. Na kraju, članak istražuje moguće uzroke izgrađivanja samopomoćnih pokreta, prvenstveno u zadnja dva-tri desetljeća u razvijenim industrijskim zemljama Srednje, Zapadne i Sjeverne Europe. Čitatelj se može upoznati s karakterističnim etapama njemačkoga puta: ulogom istraživanja, pomoći zakonodavne vlasti, i na kraju obavezom zavoda za zdravstveno osiguranje u financiranju samopomoći.

KLJUČNE RIJEČI

Současny stav svépomoci v Německu – se zvláštním zřetelem na svépomoc související se závislostmi: Předložená studie představuje stav svépomoci v Německu, který je v evropském kontextu unikátní, mapuje její rozšíření, způsoby fungování a politický vliv. Rozlišujeme několik druhů svépomocných skupin (skupiny dvanácti kroků, psychologicko-terapeutické diskusní skupiny, resp. organizace svépomoci chronicky nemocných, postižených a invalidních lidí). Studie představuje pracovní metody jednotlivých sdružení. Zvláštní zřetel je věnován svépomoci související se závislostmi, která se jen zčásti opírá o anonymní alkoholiky, a zahrnuje též početné další svépomocné skupiny, často ukotvené v prostředí církevních dobročinných organizací, jejichž členové si za cíl vytkli abstinenci. Do popředí se dostává specifikum svépomoci související se závislostí, a tudíž, že – na rozdíl od případů tělesných onemocnění – může často vést k uzdravení. Článek nakonec zkoumá možné důvody vzniku svépomocných hnutí – především ve vyspělých průmyslových zemích střední, západní a severní Evropy v posledních dvou-třech desetiletích. Čtenáře obeznámí s některými charakteristickými milníky německé cesty: význam výzkumu, podpora ze strany státního zákonodárství, a nakonec povinnost finanční podpory svépomoci ze strany zákonem předepsaného zdravotního pojištění.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
svépomocná skupina, svépomocná organizace, kontaktní místa svépomoci, svépomoc v případě závislosti, laická pomoc, dobrovolný závazek, výzkum, zákonodárství

A németországi önsegítés helyzete – különös tekintettel a függőséggel kapcsolatos önsegítésre: Jelen cikk a németországi önsegítés Európában egyedülálló helyzetét mutatja be, terjedését, működési módját és politikai befolyását ismertetve. Különféle önsegítő csoportokat különböztetünk meg (12-lépés-csoportok, pszichológiai-terápiás beszélgető csoportok és krónikus beteg, valamint fogyatékos, rokkant emberek önsegítő szervezetei). A tanulmány bemutatja az egyes tömörülések munkamódjait. Különös figyelmet kap a függőséggel kapcsolatos önsegítés, amely csak részben épül az anonim alkoholistákra, ezen túlmenően sok más olyan önsegítő csoportra is támaszkodik, amelyek tagjai az absztinenciát tűzték ki célul, gyakran egyházi jótékonysági szervezetek környezetében. Előtérbe kerül a függőséggel kapcsolatos önsegítésnek az a sajátossága, hogy – a testi betegségek esetétől eltérően – elvezethet a gyógyuláshoz. A cikk végezetül az önsegítő mozgalmak – elsősorban az utóbbi két-három évtizedben, Közép-, Nyugat- és Észak-Európa fejlett ipari országaiban történt – kialakulásának lehetséges okait vizsgálja. Az olvasó megismerheti a német út néhány jellemző mérföldkövét: a kutatás szerepét, az állami törvényhozástól kapott támogatást és végül a törvényben előírt betegbiztosításnak az önsegítés pénzügyi támogatására vonatkozó kötelezettségét.

KULCSSZAVAK
önsegítő csoport, önsegítő szervezet, önsegítő kapcsolatfelvevő hely, függőségi önsegítés, laikus segítés, önkéntes kötelezettségvállalás, kutatás, törvényhozás

Sytuacja samowsparcia w Niemczech – ze szczególnym uwzględnieniem samowsparcia przy uzależnieniu: Niniejsza praca przedstawia warunki samowsparcia w Niemczech uznane za wyjątkowe w Europie, opisuje jej rozpowszechnianie, sposób funkcjonowania i oddziaływanie polityczne. Wyodrębniliśmy różne grupy samowsparcia (grupy-12-kroków, grupy dyskusyjne terapii psychologicznej, a także organizacje samowspomagające chorych klinicznie, osoby niepełnosprawe i inwalidów). Studium przedstawia sposób funkcjonowania zrzeszeń. Ze szczególną uwagą traktuje samowsparcie przy uzależnieniach, które częściowo bazuje na anonimowych alkoholikach oraz opiera się o działalność grup, które za wiodący cel obrały abstynencję, często w środowisku charytatywnych organizacji kościelnych. Na pierwszy plan wysuwa się charakterystyczna cecha samowsparcia związanego z uzależnieniem, to znaczy stwierdzenie, że – w przeciwieństwie do chorób cielesnych – może doprowadzić do całkowitego wyleczenia. W zakończeniu studium analizuje możliwe przyczyny powstania stowarzysteń na przestrzeni minionych dwóch-trzech dziesięcioleci, w państwach rozwiniętych przemysłowo Europy Środkowej, Zachodniej i Północnej. Czytelnik może poznać kilka charakterystycznych kamieni milowych niemieckiej drogi rozwoju: rolę nauki, wsparcie państwowego ustawodawstwa oraz zobowiązanie ubezpieczenia zdrowotnego na mocy ustawy dotyczącej pomocy finansowej samowsparcia.

SŁOWA-KLUCZE
grupa samowsparcia, organizacja samowsparcia, miejsce kontaktu samowsparcia, samowsparcie przy uzależnieniu, laiczna pomoc, dobrowolne podjęcie zobowiązania, badanie, ustawodawstwo

Situaţia auto-ajutorării din Germania – îndeosebi cu privire la auto-ajutorarea legată de dependenţă: Articolul prezintă situaţia unică din Europa al auto-ajutorării germane, prezentând răspândirea, modul de funcţionare şi influenţa politică al acestuia. Putem diferenţia diferite grupuri de auto-ajutorare (grupul de 12 paşi, grupuri psihologice-terapeutice de discuţie, grupul bolnavilor cronici şi organizaţia persoanelor invalizi sau cu handicap). Studiul ne prezintă modalitatea muncii acestora. O atenţie deosebită va primi auto-ajutorarea legată de dependenţă, care se bazează numai parţial pe alcoolicii anonimi, şi pe alte grupuri de auto-ajutorare, membrii căreia şi- au propus ca şi scop abstinenţa, deseori în mediul organizaţiilor caritative bisericeşti. Articolul pune accentul pe aceea caracteristică al auto-ajutorării legate de dependenţă, care – în afara îmbolnăvirilor fizice –, conduce la însănătoşire. În final, articolul ne prezintă1 posibilele cauze ale formării mişcării de auto-ajutorare din ţările industriale ale Central-, Vest-, Nord-Europene, din ultimele două-trei decenii. Cititorul poate cunoaşte câteva puncte de referinţă ale drumului german: rolul cercetării, sprijinul primit din partea legislaţiei de stat şi în sfârşit, sprijinul oferit de asigurarea de sănătătate şi obligaţiile referitoare la sprijinul material al auto-ajutorării.

CUVINTE CHEIE
grupuri de auto-ajutorare, organizaţii de auto-ajutorare, loc pentru stabilirea relaţiei, auto-ajutorarea în cazul dependenţei, ajutorare laică, acceptarea benevolă a obligaţiilor, cercetare, legislaţie.

Ситуация с самопомощью в настоящее время в Германии – с особым вниманием к самопомощи людей с пагубными привычками: Эта статья описывает картину самопомощи в являющейся уникальной в Европе Германии, показывая распространение групп и организаций самопомощи, их способ работы и политическое влияние. Описаны различные типы групп самопомощи (группа 12 шагов, психолого-терапевтические разговорные группы и организации самопомощи, занимающиеся хроническими больными и инвалидами). Особое внимание уделено группам самопомощи людей с пагубной зависимостью, из которых только часть является Анонимными Алкоголиками. Помимо этого существуют разнообразные группы самопомощи, посвятившие себя достижению их членами полного или почти полного отказа от спиртных напитков и других пагубных привычек. Многие из этих групп связаны с благотворительными организациями Католической или Протестантской Церкви. Специфическим фактором в группах самопомощи людей с пагубной зависимостью является их возможное полное выздоровление, в отличие от групп самопомощи хронических больных и инвалидов. В заключение, статья представляет некоторые соображения о возможных причинах возникновения движения самопомощи, которое в особенной степени развилось в течение последних двух-трех десятилетий в экономически-развитых странах Центральной, Западной и Северной Европы. Также представляется несколько отправных точек в развитии самопомощи в Германии: важная роль исследований, поддержка со стороны государственного законодательства и, конечно, обязательство установленного законом социального страхования финансировать самопомощь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
группа самоопомощи, организация самопомощи, место встреч групп самопомощи, самопомощь при пагубной зависимости, помощь неспециалиста, добровольное обязательство, исследование, законодательство

Situácia svojpomoci v Nemecku – so zvláštnym dôrazom na svojpomoc týkajúcu sa závislosti: Tento článok predstavuje situáciu svojpomoci v Nemecku, ktorá je jediná v Európe. Zaoberá sa rozšírením svojpomocných skupín a organizácií, rôznymi spôsobmi ich operácií a ich politickými vplyvmi. Rozdeľujú sa rôzne typy svojpomocných skupín (skupiny 12-krokového programu, psychologicko-terapeutické diskusné skupiny, svojpomocné organizácie chronicky chorých a postihnutých osôb). Zvláštny dôraz sa kladie na svojpomoc týkajúcu sa závislosti, ktorá sa čiastočne zakladá na anonymných alkoholikoch, ale je založená na rôznych svojpomocných skupinách, ktorých členovia si vytýčili cieľ abstinencie v mnoho prípadoch na vplyv charitatívnych cirkevných organizácií. Zdôrazňuje sa špeciálny charakter svojpomoci týkajúcej sa závislosti, že môže odlišne od prípadov fyzických chorôb vedieť k uzdraveniu. Záverečná časť článku skúma možné dôvody vytvorenia sa svojpomocných hnutí predovšetkým v posledných troch desaťročí vo vyspelých priemyselných krajinách strednej, západnej a východnej Európy. Spomenie sa niekoľko charakteristických nemeckých míľnikov: rola výskumu, podpora od štátnej legislatívy a, konečne, zákonná povinnosť nemeckého zdravotného poistenia vzťahujúca sa na finančnú podporu svojpomoci.

KĽÚČOVÉ POJMY
svojpomocná skupina, svojpomocné organizácie, styčné miesto svojpomoci, svojpomoc týkajúca sa závislosti, laická pomoc, dobrovoľné prijímanie záväzkov, výskum, legislatíva