archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Hanneke MEULINK-KORF Contact / Kontakt / Kapcsolat
Wim NOORLANDER
Title:
Titel:
Cím:
'Resourcing Trust in a Fragmenting World: The Social-Economic Dimension and Relational Ethics in the Track of Boszormenyi-Nagy'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
30 August 2011
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
5 October 2011
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 7 (2012) 2
Pages:
Seiten:
Oldal:
157-183
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.5708/EJMH.7.2012.2.1
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
15 December 2012
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Hanneke MEULINK-KORF
Protestant Theological University
Plantage Kerklaan 199
NL-1018 CX
Amsterdam
Netherlands
jnmeulink@gmail.com
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Resursi povjerenja u jednom raspadajućem svijetu: Društveno-gospodarska dimenzija i etika povezivanja tragom Boszormenyija-Nagya: Sjedinjujući gospodarsko-znanstvenu, odnosno društveno-znanstvenu literaturu, u studiji se induciraju praktične primjene koje se grade na fi lozofskim, te na teološkim iskustvima. Stavljamo primjedbe s obzirom na posljedice fi nancijsko- gospodarske krize, te „slobodnog tržišta” i privatne sfere, koje su se javile u nedavnoj prošlosti. Poput terapeuta moramo ispitati suvremene odnose izvješća koja raspolažu s društvenogospodarskim činjenicama i (inter)personalnim dimenzijama. Što je situacija s ideologijom autonomije i jednakosti prikrivenim uvjetima odgovornosti povezivanja usred postojeće društvene nepravednosti i neizvjesnosti? Usred takvih okolnosti, istražujemo realnu perspektivu nade „kao heuristiku straha”. Snaga etike povezivanja može se učiniti iluzijom ako pretpostavimo da snašanje odgovornosti ovisi o mjeri slobode kojom nas je podarila priroda i kultura. Iako je poznata ova pretpostavka, etika povezivanja ipak je onaj motivacijski sloj koji pruža nadu u svezi uspostavljanja povređene ljudske pravednosti. Čitajući Levinasa možemo bolje razumjeti kako je sve to moguće. Privlačna snaga druge osobe za mene je motivacija. „Njezina zapovjed bez moći” čini me slobodnim. Kontekstualni pristup Boszormenyija-Nagya nudi vrijedne mogućnosti za izgrađivanje odgovorne brige povezivanja.

KLJUČNE RIJEČI
gospodarska kriza, etika povezivanja, resursi povjerenja i pouzdanosti, kontekstualna terapija, uzajamnost

Zdroje důvěry ve fragmentarizujícím se světě: Sociálně-ekonomická dimenze a vztahová etika podle Boszormenyi-Nagye: Ve studii indukujeme praktické zkušenosti a jejich aplikaci na fi lozofi cké a teologické bázi s použitím odborné literatury hospodářských a společenských věd. Ve studii bude diskutovaná nedávná fi nanční a ekonomická krize, volné tržní hospodářství a jejich důsledky v soukromé sféře. Jako terapeuti musíme zkoumat aktuální souvislosti společensko-ekonomických faktů s (inter)personálními rozměry. Jaké jsou podmínky odpovědnosti vztahu v prostředí společenské nespravedlnosti a nejistoty, zahaleny ideologií autonomie a rovnosti? V kontextu „heuristiky strachu“ zkoumáme reální perspektivu naděje. Síla vztahové etiky se může zdát iluzí za předpokladu, že míra odpovědnosti závisí od stupně svobody, která nám byla udělena přírodou a kulturou. Ačkoliv se tento předpoklad zdá být povědomý, vztahová etika má přece jen takovou motivační sílu, která dává naději k obnovení poškozené lidské spravedlnosti. Čtením Levinasa můžeme lépe pochopit, jak je to všechno možné. Přitažlivost druhé osoby motivuje. „Její nenásilný rozkaz” osvobozuje. Kontextuální přístup Boszormenyi-Nagye nabízí prospěšné návrhy k vytvoření zodpovědné péče ve vztahu.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
ekonomická krize, vztahová etika, zdroje důvěry a spolehlivosti, kontextuální terapie, vzájemnost

Resourcing Trust in a Fragmenting World: The Social-Economic Dimension and Relational Ethics in the Track of Boszormenyi-Nagy: In this essay, we combine literature on economics and social sciences, inducing practical experiences and philosophically and theologically inspired praxis. We give our perceptions of the recent fi nancial-economic crisis and the ‘free market’- economy and of some consequences in the private domain. As therapists we have to refl ect on contemporary issues of interrelatedness of social-economic facts and narratives with (inter)personal dimensions. How about the conditions for relational responsibility in the midst of social injustice and instability, hidden behind ideologies of autonomy and equality? Against this background as ‘heuristics of fear’, we search for a realistic perspective of hope. The strength of relational ethics can be seen as an illusion, when we would assume that being responsible is dependent on the extent of freedom which nature and culture give us. Although this assumption is familiar, relational ethics still are the motivational layer in which hope resides for repairing the hurt human justice. Reading Levinas helps us to understand how this is possible. The appeal of another person motivates me. His/her ‘command without force’ makes me free. In the contextual approach of Boszormenyi-Nagy, there still are valuable stepping stones to be found for resourcing the sense of responsible relational caring.

KEYWORDS
economic crisis, relational ethics, resources for trust and trustworthiness, contextual therapy, reciprocity

Vertrauensressourcen in einer auseinanderbrechenden Welt: Die gesellschaftlich-wirtschaftliche Dimension und die Beziehungsethik nach Boszormenyi-Nagy: In diesem Artikel werden auf der Grundlage einer Verknüpfung von wirtschaftswissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Fachliteratur auf einer philosophischen und theologischen Basis beruhende praktische Erfahrungen und Anwendungen hergeleitet. Die jüngste Finanz- und Wirtschaftskrise, die freie Marktwirtschaft und mögliche Konsequenzen für die Privatsphäre werden erörtert. Als Therapeuten haben wir die Aufgabe, aktuelle Zusammenhänge zwischen den gesellschaftlich-wirtschaftlichen Fakten und Berichten mit (inter)personalen Dimensionen zu untersuchen. Wie sieht es in einer Situation gesellschaftlicher Ungerechtigkeit und Unsicherheit – getarnt durch eine Ideologie von Autonomie und Gleichheit – mit den Voraussetzungen für eine Verantwortung in Beziehungen aus? In dieser Situation, verstanden als „Heuristik der Angst“, wird die reale Perspektive der Hoffnung erforscht. Die Kraft der Beziehungsethik scheint vielleicht eine Illusion zu sein, wenn man davon ausgeht, dass das Übernehmen von Verantwortung abhängt von dem Maß an von Natur und Kultur zugestandener Freiheit. Diese Annahme mag uns bekannt vorkommen, doch die Beziehungsethik stellt die Art Motivation dar, die in uns eine gewisse Hoffnung auf Wiederherstellung der verletzten menschlichen Gerechtigkeit weckt. Beim Lesen von Levinas beginnt man zu verstehen, wie dies möglich ist. Die Anziehungskraft der anderen Person schenkt mir Motivation. Ihr „pressionsfreier Befehl“ macht mich frei. Der kontextuelle Ansatz von Boszormenyi-Nagy bietet wertvolle Möglichkeiten zur Gestaltung einer verantwortungsvollen Beziehung.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Wirtschaftskrise, Beziehungsethik, Ressourcen von Vertrauen und Zuverlässigkeit, kontextuelle Therapie, Gegenseitigkeit

Bizalmi erőforrások egy széttöredező világban: A társadalmi-gazdasági dimenzió és a kapcsolati etika Böszörményi-Nagy nyomán: A tanulmányban a gazdaságtudományi, illetve társadalomtudományi szakirodalmat ötvözve gyakorlati tapasztalatokat és filozófiai, valamint teológiai alapokra épülő alkalmazásokat indukálunk. Észrevételeket teszünk a közelmúlt pénzügyi-gazdasági válságát, a „szabad piac”-gazdaságot és a magánszférában jelentkező bizonyos következményeket illetően. Terapeutaként meg kell vizsgálnunk a társadalmi-gazdasági tények, valamint az (inter)perszonális dimenziókkal rendelkező beszámolók jelenkori összefüggéseit. Mi a helyzet az autonómia és egyenlőség ideológiájával leplezett társadalmi igazságtalanság és bizonytalanság közepette létező kapcsolati felelősség feltételeivel? Ilyen körülmények közepette, „a félelem heurisztikájaként” a remény reális perspektíváját kutatjuk. A kapcsolati etika ereje illúziónak tűnhet azt feltételezve, hogy a felelősség viselése a természet és a kultúra által ránk ruházott szabadság mértékétől függ. Habár ismerősnek tűnik ez a feltételezés, a kapcsolati etika mégis az a motivációs réteg, amely reményt nyújt a sérült emberi igazságosság helyreállítását illetően. Levinast olvasva jobban megérthetjük, hogyan is lehetséges mindez. A másik személy vonzereje motivációt ad számomra. „Erő nélküli parancsa” szabaddá tesz. Böszörményi-Nagy kontextuális megközelítésmódja értékes lehetőségeket kínál a felelős kapcsolati törődés kialakítására.

KULCSSZAVAK
gazdasági válság, kapcsolati etika, bizalmi és megbízhatósági erőforrások, kontextuális terápia, kölcsönösség

Zasoby społecznego zaufania w podzielonym świecie: Wymiar społeczno-gospodarczy i etyka relacji międzyludzkich według koncepcji Boszormenyi-Nagya: w oparciu a literaturę specjalistyczną dotyczącą kwestii ekonomicznych i społecznych formułujemy indukcję praktycznych doświadczeń i postaw ugruntowanych na fundamencie fi lozofi i i teologii. Przekazujemy własne spostrzeżenia dotyczące minionego kryzysu fi nansowo-gospodarczego, gospodarki „wolnego rynku” i niektórych ich skutków, pojawiających się w sferze prywatnej. Jako terapeuci musimy badać obecne związki, zachodzące pomiędzy faktami społeczno-gospodarczymi oraz sprawozdaniami posiadającymi wymiar (inter)personalny. Jakie są kryteria odpowiedzialności za istniejące relacje w warunkach społecznej niesprawiedliwości i niepewności, ukrytej pod płaszczem autonomii i ideologii równości? W takich warunkach, niejako w atmosferze „heurystyki strachu”, badamy realną perspektywę nadziei. Siła etyki relacji międzyludzkich może się wydawać iluzją przy założeniu, że ponoszenie odpowiedzialności zależy od zakresu wolności, przekazanego nam przez naturę i kulturę. I choć to przypuszczenie może się wydać znajome, pomimo to etyka relacji międzyludzkich jest sferą motywacyjną, która przynosi nadzieję na odbudowę naruszonej sprawiedliwości i godności ludzkiej. Czytając Levinasa możemy lepiej zrozumieć, jak to wszystko jest możliwe. Sympatia do drugiej osoby daje mi motywację. „Rozkaz bez siły” czyni mnie wolnym. Kontekstualne podejście Boszormenyi-Nagya daje cenne możliwości stworzenia odpowiedzialnej relacji wzajemnej troski.

SŁOWA-KLUCZE
kryzys gospodarczy, etyka relacji międzyludzkich, zasoby społecznego zaufania i rzetelności, terapia kontekstualna, wzajemność

Resurse sigure într-o lume sfărâmată: Dimensiunea economico-socială şi etica relaţională din perspectiva lui Boszormenyi-Nagy: În acest studiu, îmbinând literatura de specialitate din domeniul ştiinţelor economice respectiv al ştiinţelor sociale, prezentăm câteva experienţe practice şi aplicaţii clădite pe baze fi lozofi ce, respectiv teologice. Facem observaţii referitoare la recenta criză economico-fi nanciară, la economia de „piaţă liberă” şi la consecinţele lor în sfera privată. În calitate de terapeuţi, trebuie să examinăm care este în prezent corelaţia dintre datele socio-economice, respectiv rapoartele cu dimensiuni (inter)personale. Acum, când nedreptatea şi nesiguranţa socială sunt mascate prin ideologia autonomiei şi a egalităţii, care este situaţia condiţiilor responsabilităţii relaţionale? În astfel de condiţii, ca o „euristică a spaimei”, căutăm perspectiva reală a speranţei. Puterea eticii relaţionale poate părea o iluzie dacă considerăm că, asumarea responsabilităţii depinde de cuantumul libertăţii cu care suntem înzestraţi prin natură şi cultură. Deşi această ipoteză pare a fi cunoscută, totuşi etica relaţională este acel strat motivaţional, care poate da speranţă în restabilirea dreptăţii umane lezate. Citind scrierea lui Levinas, vom putea înţelege mai bine, cum sunt posibile toate acestea. Atracţia faţă de o altă persoană îmi dă o motivaţie. „Porunca ei fără forţă” mă face liber. Modul de abordare contextuală al lui Boszormenyi-Nagy oferă oportunităţi valoroase în vederea modelării unei preocupări de responsabilitate relaţională.

CUVINTE CHEIE
criză economică, etică relaţională, resurse sigure şi de încredere, terapie contextuală, reciprocitate

Ресурсы доверия в разрывающемся мире: Общественно-экономическое пространство и этика контактов по Бузормени-Надю: Сплетая экономическую и общественную литературу, статья индуцирует практический опыт и применения, опирающиеся на философскую и теологическую основу. Делаются также замечания о финансово-экономическом кризисе недавнего прошлого, об экономике «свободного рынка» и о некоторых последствиях, возникающих в личной сфере. В качестве терапевта, нам необходимо исследовать нынешнюю взаимосвязь общественно-экономических фактов и докладов, имеющих (интер)персональные димензии. Как обстоит дело с условиями ответственности в контактах, существующей при общественной несправедливости, завуалированной идеологиями самостоятельности и равенства. В таких условиях, мы исследуем «эвристику страха» как реальную перспективу надежды. Сила этики контактов может показаться иллюзорной при предположении о том, что несение ответствености зависит от меры свободы, возложенной на нас природой и культурой. Несмотря на то, что такое предположение кажется знакомым, этика контактов всё-таки является тем мотивирующим слоем, который даёт нам надежду на восстановление повреждённой человеческой справедливости. Читая Левинаса, нам проще понять, как всё это возможно. Привлекательная сила другого человека даёт мне мотивацию. Его «приказ без силы» делает меня свободным. Контекстуальный подход Бузормени-Надя предоставляет нам ценную возможность для создания ответственной заботливости в контактах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
экономический кризис, этика контактов, ресурсы доверия и надёжности, контекстуальная терапия, взаимность

Pramene dôvery vo fragmentarizujúcom sa svete: Socio-ekonomická dimenzia a vzťahová etika podľa Boszormenyi-Nagya: V štúdii indukujeme praktické skúsenosti a ich aplikáciu na fi lozofi ckej a teologickej báze s použitím odbornej literatúry hospodárskych a spoločenských vied. V štúdii bude diskutovaná nedávna fi nančná a hospodárska kríza, voľné trhové hospodárstvo a ich možné vplyvy na osobnú dimenziu. Ako terapeuti musíme skúmať aktuálne súvislosti medzi spoločensko- ekonomickými faktami a (inter)personálnou dimenziou. Čo znamená zodpovednosť v prostredí sociálnej nespravodlivosti a nestability, skrývajúcimi sa za ideológiu autonómnosti a rovnosti? V kontexte „heuristiky strachu” hľadáme reálnu perspektívu nádeje. Sila vzťahovej etiky sa môže zdať iluzórnou, ak vychádzame z predpokladu, že miera zodpovednosti je daná stupňom slobody, ktorá nám bola udelená prírodou a kultúrou. Hoci sa zdá byť tento predpoklad pomerne bežný, predsa má vzťahová etika takú motivačnú silu, že dáva nádej na obnovenie narušenej ľudskej spravodlivosti. Čítaním Levinasa môžeme lepšie pochopiť, ako je to všetko možné. Príťažlivosť druhej osoby ma motivuje. „Jej nenásilný rozkaz” oslobodzuje. Kontextuálny prístup Boszormenyi- Nagya ponúka užitočné námety na budovanie zodpovedných a starostlivých vzťahov.

KĽÚČOVÉ POJMY
hospodárska kríza, vzťahová etika, zdroje dôvery a spoľahlivosti, kontextuálna terapia, vzájomnosť