archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Anna Maria PENKALLA & Stefan KOHLER Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
'Urbanicity and Mental Health in Europe: A Systematic Review '
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
3 September 2013
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
20 November 2013
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 9 (2014) 2
Pages:
Seiten:
Oldal:
163-177
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.5708/EJMH.9.2014.2.2
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
15 December 2014.
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Stefan KOHLER
Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health Economics, Charité University Medical Center, Luisenstraße 57, D-10117 Berlin, Germany
stefan.kohler@charite.de
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Urbanizacija i duševno zdravlje u Europi: Sistematski pregled: Urbanizacija se opisuje kao jedan od čimbenika psihičkih poremećaja. Rezultati zanstvenih istraživanja razlikuju se od države do države i prema psihijatrijskim posljedicama. Cilj nam je bio da sistematski prikažemo kvantitativne studije o povezanosti europske urbanizacije i čestih psihičkih poremećaja. U bazi podataka EBSCOhost i PubMed pregledali smo ona epidemološka ispitivanja koja su obavljena u krugu europskog stnovništva, koja su između siječnja 2002. i listopada 2012. objelodanjena na engleskom jeziku. Obavili smo sljedeća pretraživanja: (urban* OR environment*) AND (mental health OR mental disorder OR psych*). Studije su na različiti način mjerile urbanizaciju. Vrste najčešće ispitivanih psihičkih poremećaja, na koje smo tijekom pregleda koncentrirali, bili su poremećaji raspoloženja i uznemirenosti, psihoze, te bolestima raznih ovisnosti. Urbanizacija je povezana s duševnim zdravljem. Od devet studija sedam je izvjestilo o većoj mjeri afektivnih i psihoznih poremećaja u urbanim sredinama u odnosu na područja u provinciji. Od tri studije dvije su pokazale veći omjer psihoze u nekoliko jače urbazniziranih područja. Prema četiri studije od šest, ako je mjera urbanizacije veća, češća je zloporaba s drogama. Iste studije nisu našle točku oslonca u pogledu da postoji povezanost između urbanizacije i psihičkih poremećaja. Dakle, ako živimo u jednoj gradskoj sredini Europe, to može biti čimbenikom rizika u pogledu afektivnih i poremećaja uznemirenosti, psihotičnih poremećaja i uporabe droga. Potrebna su daljnja istraživanja za razumijevanje koje osobine gradske sredine uzrokuju psihičke poremećaje.

KLJUČNE RIJEČI

poremećaj uznemirenosti, Europa, psihički poremećaj, duševno zdravlje, afektivni poremećaj, psihoza, uporaba sredstava, sistematski pregled, urbanizacija

Urbanizace a duševní zdraví v Evropě: Systematický přehled: Urbanizace je často popisována jako rizikový faktor mentálních poruch. Výsledky výzkumů se liší v každé zemi a také podle psychiatrických důsledků. Naším cílem bylo vytvořit systematický přehled kvantitativních studií o vztahu psychických poruch a evropské urbanizace. V databázích EBSCOhost a PubMed jsme prozkoumali epidemiologické průzkumy uskutečněné na evropské populaci, které byly zveřejněny mezi lednem 2002 a říjnem 2012 v angličtině. Vyhledávání bylo provedeno s následujícími komplexními klíčovými slovy: (urban* OR environment*) AND (mental health OR mental disorder OR psych*). Studie označovali stupeň urbanizace různými způsoby. Nejčastěji zkoumané typy mentálních poruch, na které jsme se v průběhu výzkumu zaměřili, jsou náladové a úzkostné poruchy, psychózy a závislosti. Urbanizace prokazuje spojitost s duševním zdravím. Sedm z devíti studií informuje o zvýšeném počtu afektivních a úzkostných poruch v některých urbanizovaných oblastech ve srovnání s venkovskými oblastmi. Dvě ze tří studií ukázaly vyšší míru psychózy v některých více urbanizovaných oblastech. Čtyři ze šesti studií říkají, že v případě vyššího stupně urbanizace se častěji vyskytuje užívání drog. Tyto studie nenalezly žádné vodítka ohledně vztahu mezi urbanizací a psychickými poruchami. Život v některém z urbanizovaných prostředí Evropy může tedy znamenat rizikový faktor ve výskytu afektivních a úzkostných poruch, psychotických poruch a užívání drog. K pochopení toho, které vlastnosti městského prostředí způsobují psychické problémy, je ale nutný další výzkum.

KLÍČOVÉ VÝRAZY

úzkostné poruchy, Evropa, mentální porucha, duševní zdraví, afektivní porucha, psychóza, užívání návykových látek, systematický přehled, urbanizace

Urbanicity and Mental Health in Europe: A Systematic Review: Urbanicity has been described as a risk factor for mental disorders. Findings differ across countries and psychiatric outcomes. Our aim was to systematically review quantitative studies of the relationship between urbanicity and prevalent mental disorders in Europe. EBSCOhost and PubMed databases were searched for epidemiological studies of European populations, published in English between January 2002 and October 2012, using the combination of keywords (urban* OR environment*) AND (mental health OR mental disorder OR psych*). The eleven studies included in the review used studies used different measures of urbanicity. The types of mental disorders most often examined, on which we focus in the review, were mood and anxiety disorders, psychosis, and substance use disorders. Urbanicity was associated with mental health. Seven out of nine studies reported more mood and anxiety disorders in some of the urban areas compared to rural areas. Two out of three studies indicated higher rates of psychosis in some more urbanised areas. Four out of six studies found more substance abuse with increased urbanicity. The same studies neither found any evidence for a relationship between urbanicity and mental disorders in several instances. Living in an urban environment in Europe can be a risk factor for mood and anxiety disorders, psychotic disorders, and substance abuse. More research is needed to understand which urban environment characteristics cause mental disorders.

KEYWORDS

anxiety disorder, Europe, mental disorder, mental health, mood disorder, psychosis, substance abuse, systematic review, urbanicity, urbanisation

Urbanisierung und psychische Gesundheit in Europa: Eine systematische Übersichtsarbeit: Urbanisierung ist als Risikofaktor für psychische Störungen beschrieben worden. Die Forschungsergebnisse sind je nach Land und psychiatrischen Folgen unterschiedlich. Unsere Zielsetzung war, einen systematischen Überblick über quantitative Studien zum Zusammenhang zwischen Verstädterung und häufigen psychischen Störungen in Europa zu geben. Die Datenbanken EBSCOhost und PubMed wurden nach epidemiologischen Studien in der europäischen Bevölkerung durchsucht, welche zwischen Januar 2002 und Oktober 2012 in englischer Sprache veröffentlicht worden sind. Es wurde die Verknüpfung der Schlüsselwörter (urban* OR environment*) AND (mental health OR mental disorder OR psych*) benutzt. Die elf in die Übersichtsarbeit einbezogenen Studien wandten unterschiedliche Messgrößen für Urbanisierung an. Die am häufigsten untersuchten Arten von psychischen Störungen, auf die wir uns in der Übersichtsarbeit konzentrieren, waren affektive Störungen und Angststörungen, Psychosen und Suchterkrankungen. Urbanisierung wurde mit psychischer Gesundheit in Zusammenhang gebracht. Sieben von neun Studien berichteten ein höheres Ausmaß an affektiven Störungen und Angststörungen in einigen stärker verstädterten Gebieten, welche mit ländlichen Gebieten verglichen wurden. Zwei von drei Studien zeigten höhere Raten von Psychosen in manchen städtischen Gebieten. Vier von sechs Studien fanden mit zunehmender Verstädterung mehr Substanzmissbrauch. Dieselben Studien fanden auch mehrfach keine Anhaltspunkte für eine Beziehung zwischen Urbanisierung und psychischen Störungen. In einem städtischen Umfeld in Europa zu leben kann ein Risikofaktor für affektive Störungen und Angststörungen, psychotische Störungen und Substanzmissbrauch sein. Weitere Forschung ist notwendig, um zu verstehen, welche Eigenschaften eines städtischen Umfeldes psychische Störungen verursachen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE

Angststörung, Europa, psychische Störung, psychische Gesundheit, affektive Störung, Psychose, Substanzmissbrauch, systematische Übersichtsarbeit, Urbanisierung, Verstädterung

Urbanizáció és lelki egészség Európában: Szisztematikus áttekintés: Urbanizáció és lelki egészség Európában: Szisztematikus áttekintés: Az urbanizációt a pszichés zavarok egyik rizikótényezőjeként szokták leírni. A kutatási eredmények országonként és pszichiátriai következményenként különbözőek. Célunk az volt, hogy szisztematikusan bemutassuk az európai városiasodás és a gyakori pszichés zavarok közötti összefüggésről szóló kvantitatív tanulmányokat. Az EBSCOhost és a PubMed adatbankjában azokat az európai lakosság körében végzett epidemiológiai vizsgálatokat néztük át, melyek 2002. január és 2012. október között angol nyelven jelentek meg. Az alábbi összetett kulcsszavas keresést végeztük el: (urban* OR environment*) AND (mental health OR mental disorder OR psych*). A tanulmányok eltérő módon mérték az urbanizációt. A pszichés zavarok leggyakrabban vizsgált fajtái, amelyekre az áttekintés során koncentráltunk, a hangulati és szorongásos zavarok, a pszichózisok és a szenvedélybetegségek voltak. Az urbanizációt összefüggésbe hozták a lelki egészséggel. Kilenc tanulmány közül hét számolt be vidéki területekhez képest nagyobb mértékű affektív és szorongásos EJMH 9:2, December 2014 zavarokról néhány városiasodott területen. Három tanulmány közül kettő a pszichózis magasabb arányát mutatta ki néhány erősebben városias területen. Hat tanulmány közül négy szerint ha nagyobb mértékű a városiasodás, gyakoribb a kábítószerrel való visszaélés. Ugyanezek a tanulmányok nem találtak támpontot arra nézve, hogy az urbanizáció és a pszichés zavarok között kapcsolat állna fenn. Tehát ha Európa egyik városias környezetében élünk, az kockázati tényezőt jelenthet az affektív és szorongásos zavarok, a pszichotikus zavarok és a kábítószer-használat tekintetében. További kutatások szükségesek annak megértéséhez, hogy a városi környezet mely tulajdonságai okoznak pszichés zavarokat.

KULCSSZAVAK

szorongásos zavar, Európa, pszichés zavar, lelki egészség, affektív zavar, pszichózis, szerhasználat, szisztematikus áttekintés, urbanizáció, városiasodás

Urbanizacja, a zdrowie psychiczne w Europie: Przegląd systematyczny: Urbanizację uznaje się za jeden z czynników ryzyka zaburzeń psychicznych. Wyniki badań zmieniają się w zależności od badanego kraju i typu skutków psychiatrycznych. Naszym celem była systematyczna prezentacja wykonanej przez nas pracy kwantytatywnej, dotyczącej związków pomiędzy urbanizacją europejską a zaburzeniami psychicznymi. Z banku danych EBSCOhost oraz PubMed przeglądaliśmy dostępne w języku angielskim wyniki badań epidemiologicznych przeprowadzonych wśród mieszkańców Europy w okresie między styczniem 2002 a październikiem 2012 roku. Poszukiwania prowadziliśmy w oparciu o kompleksowe słowa kluczowe: (urban* OR environment*) AND (mental health OR mental disorder OR psych*). Dostępne studia w różny sposób opisywały urbanizację. Najczęściej badanymi przez nas rodzajami zaburzeń psychicznych były zaburzenia nastroju i stany lękowe oraz psychozy i uzależnienia. Wykazano związek pomiędzy urbanizacją a zdrowiem psychicznym. Spośród dziewięciu prac sześć wykazała związek pomiędzy większą ilością zaburzeń afektywnych i nerwicowych na terenach podległych procesowi urbanizacji w porównaniu z terenami prowincji. Spośród trzech prac dwie wykazały większą proporcję psychoz na kilku bardziej zurbanizowanych obszarach. Według autorów czterech prac spośród sześciu można wykazać współzależność pomiędzy większą urbanizacją, a częstszym używaniem narkotyków. Te same prace nie znalazły danych potwierdzających tezę, że istnieje powiązanie pomiedzy stopniem urbanizacji a zaburzeniami psychicznymi. A więc jeśli mieszkamy w stosunkowo silnie zurbanizowanym zakątku Europy, ten fakt stanowi czynnik ryzyka w odniesieniu do zaburzeń afektywnych i nerwicowych, zaburzeń psychotycznych i używania narkotyków. Potrzebne są dalsze badania w celu zrozumienia, które czynniki środowiska miejskiego wywołują zaburzenia psychiczne.

SŁOWA-KLUCZE

zaburzenie nerwicowe, Europa, zaburzenia psychiczne, zdrowie psychiczne, zaburzenia afektywne, psychoza, używanie narkotyków, systematyczny przegląd, urbanizacja, powstawanie środowiska miejskiego

Urbanizarea și sănătatea mintală în Europa: Revizuire sistematica: Urbanizarea este adesea descrisă ca fiind unul dintre factorii de risc pentru tulburări mintale. Rezultatele cercetării diferă de la ţară la ţară, şi în privinţa consecințelor psihiatrice. Scopul nostru a fost prezentarea sistematică a unor studii calitative privind corelaţiile dintre urbanizare europeană și tulburările psihice frecvente. În baza de date EBSCOhost și PubMed am revizuit studiile epidemiologice efectuate în cadrul populației europene, care au fost publicate în limba engleză în perioada ianuarie 2002 - octombrie 2012. Am folosit următoarea metodă de căutare complexă prin cuvinte-cheie: (urban* OR environment*) AND (mental health OR mental disorder OR psych*). Studiile au evaluat urbanizarea în mod diferit. Felurile tulburărilor psihice cel mai frecvent examinate, asupra cărora ne-am concentrat pe parcursul revizuirii, au fost schimbările stării de spirit și tulburările anxioase, psihozele și dependențele. Urbanizarea a fost asociată cu sănătatea mintală. Șapte din cele nouă studii prezintă un grad mai înalt de tulburări afective şi anxioase în unele zone urbanizate comparativ cu mediul rural. Două din trei studii au arătat o rată mai mare de psihoză în unele zone urbanizate mai puternic. Patru din șase studii arată că, un grad mai ridicat de urbanizare poate duce la abuz de droguri mai frecvent. Tot aceste studii nu au găsit nici un indiciu cu privire la existența unei legături între urbanizare și tulburări psihice. Deci, dacă trăim într-unul dintre zonele urbane europene, aceasta poate fi un factor de risc în privinţa tulburărilor afective şi anxioase, tulburărilor psihice și consumului de droguri. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege caracteristicile mediului urban care provoacă tulburări psihice.

CUVINTE CHEIE

tulburări de anxietate, Europa, tulburări psihice, sănătate mintală, tulburări afective, psihoză, consum de substanțe, revizuire sistematică, urbanizare

Урбанизация и психическое здоровье в Европе: систематический обзор: Урбанизацию принято описывать в качестве одного из факторов риска психологических расстройств. Результаты исследований расходятся в зависимости от страны и психиатрических последствий. Нашей целью было составить систематический обзор квантитативных статей о взаимосвязи европейской урбанизации и часто встречающихся психологических расстройств. В базах данных EBSCOhost и PubMed нами были пересмотрены исследования эпидемологического характера, проведённые в кругу европейского населения и опубликованные на английском языке с января 2002 г. по октябрь 2012 г. Нами был осуществлён нижеследующий запрос с составными ключевыми словами: (urban* OR environment*) AND (mental health OR mental disorder OR psych*). Статьи оценивали урбанизацию по-разному. Чаще всего изучаемыми видами психологических расстройств, на которых мы сосредоточились в ходе просмотра, были расстройства настроения, тревожные расстройства, психозы и наркомания. Урбанизация была связана со психическим здоровьем. Из девяти статей семь сообщали об увеличенном проявлении аффективных и тревожных расстройств в некоторых урбанизированных областях по сравнению с провинциальными регионами. Из трёх статей две установили более высокую долю психоза в нескольких сильно урбанизированных областях. Из шести статей четыре утверждают, что, чем выше уровень урбанизации, тем чаще население злоупотребляет наркотиками. В тех же статьях, однако, не втречается доводов к тому, что между урбанизацией и психологическими расстройствами обнаруживается взаимосвязь. Следовательно, если мы проживаем в одном из урбанизованных регионов Европы, это может оказаться фактором риска в отношении аффективных и тревожных расстройств, психотических расстройств и употребления наркотиков. Нужны дальнейшие исследования для понимания того, собственно какие факторы городской среды вызывают психологические расстройства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

тревожное расстройство, Европа, психологическое расстройство, психическое здоровье, аффективное расстройство, психоз, употребление наркотиков, систематический обзор, урбанизация

Urbanizácia a duševné zdravie v Európe: Systematický prehľad: Urbanizácia je často popisovaná ako rizikový faktor mentálnych porúch. Výsledky výskumov sa líšia v každej krajine aj podľa psychiatrických dôsledkov. Naším cieľom bolo vytvoriť systematický prehľad kvantitatívnych štúdií vzťahu psychických porúch a európskej urbanizácie. V databázach EBSCOhost a PubMed sme preskúmali epidemiologické prieskumy uskutočnené na európskej populácii, ktoré boli zverejnené v angličtine medzi januárom 2002 a októbrom 2012. Vyhľadávanie bolo prevedené s nasledujúcimi komplexnými kľúčovými slovami: (urban* OR environment*) AND (mental health OR mental disorder OR psych*). Štúdie označovali stupeň urbanizácie rôznymi spôsobmi. Najčastejšie skúmané typy mentálnych porúch, na ktoré sme sa v priebehu výskumu zamerali, sú náladové a úzkostné poruchy, psychózy a závislosti. Urbanizácia ukazuje spojitosti s duševným zdravím. Sedem z deviatich štúdií informuje o zvýšenom počte afektívnych a úzkostných porúch v niektorých urbanizovaných oblastiach v porovnaní s vidieckymi oblasťami. Dve z troch štúdií ukázali vyššiu mieru psychózy v niektorých silnejšie urbanizovaných oblastiach. Štyri zo šiestich štúdií hovoria, že v prípade vyššieho stupňa urbanizácie sa častejšie vyskytuje užívanie drog. Tieto štúdie neprinášajú vysvetlenia ohľadne vzťahu medzi urbanizáciou a psychickými poruchami. Život v niektorom urbanizovanom prostredí Európy môže teda znamenať rizikový faktor vo výskyte afektívnych a úzkostných porúch, psychotických porúch a užívaní drog. K pochopeniu toho, ktoré vlastnosti mestského prostredia spôsobujú psychické problémy, je však potrebný ďalší výskum.

KĽÚČOVÉ POJMY

úzkostné poruchy, Európa, mentálna porucha, duševné zdravie, afektívna porucha, psychóza, užívanie návykových látok, systematický prehľad, urbanizácia