archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Krisztina S. PETIK Contact / Kontakt / Kapcsolat
Anikó KÉZDY
Fruzsina KOCSIS
Title:
Titel:
Cím:
'Learning Projects and Their Background Motivations: Relationships with Mental Health in Midlife and Later Life'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
16 April 2012
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
13 June 2012
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 8 (2013) 2
Pages:
Seiten:
Oldal:
187-211
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.5708/EJMH.8.2013.2.2
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
15 December 2013
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Krisztina S. PETIK
Sapientia College of Theology
Piarista köz 1.
H-1052 Budapest, Hungary
somogyine.krisztina@sapientia.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Motivacijska pozadina ciljeva učenja i povezanost iste s mentalnim zdravljem kod osoba srednje i starije dobi: Razvoj čovjeka je jedan kompleksni proces, praćen dobitcima i gubitcima, koji traje cijeli život. Među poteškoćama razvoja u odrasloj dobi vrijedno je posebnu pažnju posvetiti problemima srednje životne dobi, pošto se tijekom dugog prijelaza iz mladosti u stariju dob osoba mora boriti s brojnim gubitcima, i s time suočiti s osebujnim psihološkim zadaćama prilagođavanja novim situacijama. Cilj našega istraživanja je da otkrijemo ciljeve – u prvom redu ciljeve učenja – i povezanost između psiholoških i fi zioloških pokazatelja u srednjoj i starijoj životnoj dobi. Prema našim hipotezama one osobe, koje u drugom dijelu života prožive krizu, postaju otvoreniji za izobražavanje u svezi s fi zičkim i mentalnim zdravljem. Pretpostavili smo i to da su osobe s intrinzičnom (unutarnjom) motivacijom motiviraniji za samouko učenje, kao i to da se pojavljivanje intrapersonalnih ciljeva može povezati s većim stupnjem otvorenosti prema trening-programima koji se odnose na mentalno zdravlje. Uzorak koji smo ispitivali sastoji se od 585 osoba (životne dobi u prosjeku 50,6 godina, raspršenošću 8,5). Uzorak smo prema Levinsonu razdijelili na šest dobnih skupina. Naši rezultati su potvrdili da su osobe srednje i starije dobi otvorene za programe izobrazbe koji razvijaju funkcije samoupravljanja. Nasuprot našoj hipotezi, ne čine nas otvorenijima za takve programe kriza koja se veže za samnjeno fi zičko i mentalno zdravlje, nego nove životne situacije izazvane dobrim fi zičkim zdravljem i opterećenjem životnih događaja. Pored toga potreba za programima samousavršavanja jača je u onih kod kojih su u motivacijskom sustavu u većini intrinzični ciljevi (povezani s osnovnim psihološkim potrebama).

KLJUČNE RIJEČI
starenje, srednja životna dob, osobni ciljevi, ciljevi učenja, psihološko blagostanje, andragogija

Motivační zázemí vzdělávacích cílů a jejich souvislosti s duševním zdravím středně starých a starých lidí: Vývoj lidské bytosti je komplexní, celoživotní proces doprovázen přínosy i ztrátami. Mezi obtížemi vývojového období v dospělosti bychom měli vyzvednout a věnovat zvláštní pozornost problémům středního věku, protože během zdlouhavého procesu stárnutí musí člověk čelit různým ztrátám a zvládnout tak specifi cké psychologické úkoly spojené s přizpůsobováním se novým situacím. Cílem našeho výzkumu je, abychom prozkoumali souvislosti mezi cíli – a to zejména vzdělávacími cíli – a ukazateli duševního a fyzického zdraví u středně starých a starých lidí. Naší hypotézou bylo, že jedinci, kteří přežijí krizi v druhé polovině svého života, budou otevřenější školením souvisejících s fyzickým a mentálním zdravím. Také jsme předpokládali, že jednotlivci s vnitřní cílovou motivací mají větší motivaci k seberozvoju, a že výskyt interpersonálních cílů souvisí s větší otevřeností k tréninkům, které souvisejí s mentálním zdravím. Náš vzorek tvoří 585 osob (průměrný věk 50.6 let, standardní odchýlka 8.5). Vzorek jsme podle klasifi kace Levinsona rozdělili do šesti věkových skupin. Naše výsledky potvrdily, že lidé ve středním a starším věku jsou otevření k programům rozvíjejícím sebeovládací funkce. Na rozdíl od naší hypotézy jejich otevřenost však není způsobena krizí spojenou s klesajícím fyzickým a mentálním zdravím, ale novými životními situacemi provokovanými dobrou fyzickou kondicí a stresujícími životními událostmi. Přitom zájem o vzdělávací programy osobního rozvoje je větší u těch, kteří mají ve svém motivačním systému převahu vnitřních cílů (spojených se základními psychickými potřebami).

KLÍČOVÉ VÝRAZY
stárnutí, střední věk, osobní cíle, vzdělávací cíle, psychická pohoda, andragogika

Learning Projects and Their Background Motivations: Relationships with Mental Health in Midlife and Later Life: Human development is a life-long, complex process accompanied by gains and losses. Among the diffi culties of adult development, midlife calls for special attention, for, during the long transition from youth to old-age, one has to face several losses, and, as a result of that, the special psychological tasks of accommodating to new circumstances. The purpose of the study was to explore the relationship between projects – especially projects concerning learning – and indicators of psychological and physical health in midlife and later life. We hypothesised that individuals who are experiencing crises in the second half of their lives would be more open towards educational programmes on physical and mental health. We also expected that individuals with intrinsic goal motivation would be more motivated for self-developing learning, and that intrapersonal goals would be connected with a greater openness to training programmes on mental health. The sample consisted of 585 people (M = 50.6, SD = 8.5). For further analysis the sample was divided into six age groups on the basis of Levinson’s classifi cation. The results confi rmed that the middle- and the old-age generations are open to educational programs that develop self-directing functions. Contrarily to our hypothesis, it is not a crisis linked with decreased physical and mental health that makes one open to such programmes, but good physical health and new life situations presented by stressful life events. Besides, the need to participate in educational programmes aimed at self-development is stronger in the case of individuals whose motivational system is dominated by intrinsic goals (goals related to basic psychological needs).

KEYWORDS
aging, midlife, personal projects, learning projects, psychological well-being, andragogy

Der motivationale Hintergrund von Lernzielen und sein Zusammenhang mit der mentalen Gesundheit bei Personen im mittleren und hohen Alter: Die Entwicklung des Menschen ist ein mit Gewinnen und Verlusten verbundener, komplexer, lebenslanger Prozess. Von den unterschiedlichen Schwierigkeiten der Entwicklung im Erwachsenenalter verdienen die Probleme der mittleren Lebensphase besondere Aufmerksamkeit, weil Menschen während des langen Übergangs von der Jugend in ein höheres Alter mit zahlreichen Verlusten zu kämpfen haben und dabei mit besonderen psychischen Aufgaben der Anpassung an neue Situationen konfrontiert sind. Die Zielsetzung unserer Forschungsarbeit ist, den Zusammenhang zwischen Zielen – insbesondere Lernzielen – und den Parametern der psychischen und physiologischen Gesundheit in den mittleren und höheren Lebensjahren zu erschließen. Unserer Hypothese nach stehen Personen, die in der zweiten Lebenshälfte eine Krise durchgemacht haben, Schulungen im Bereich der körperlichen und mentalen Gesundheit offener gegenüber. Ebenso gingen wir davon aus, dass Personen mit einer intrinsischen Zielmotivation eher zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung dienendem Lernen motiviert sind. Des Weiteren nahmen wir an, dass ein Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein intrapersonaler Ziele und einer Offenheit gegenüber Trainings zur mentalen Gesundheit besteht. Die von uns untersuchte Stichprobe bestand aus 585 Personen (Durchschnittsalter 50.6 Jahre, Streuung 8.5). Auf der Grundlage der Klassifi zierung nach Levinson haben wir die Probanden in sechs Altersgruppen eingeteilt. Unsere Ergebnisse bestätigen, dass Personen im mittleren und höheren Alter gegenüber Ausbildungsprogrammen im Bereich der Entwicklung der Selbststeuerungsfunktionen offen sind. Im Widerspruch zu unserer Hypothese entsteht diese Offenheit nicht als Konsequenz einer Krise durch nachlassende körperliche und mentale Gesundheit, sondern infolge durch belastende Lebensereignisse bei guter körperlicher Gesundheit ausgelöste neue Lebenssituationen. Darüber hinaus war das Bedürfnis nach Schulungen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ausgeprägter bei Personen, in deren Motivationssystem intrinsische (im Zusammenhang mit grundlegenden psychologischen Bedürfnissen stehende) Ziele überwiegen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Altern, mittlere Lebensphase, persönliche Ziele, Lernziele, psychologisches Wohlbefi nden, Andragogie

A tanulási célok motivációs háttere és ennek összefüggése a mentális egészséggel közép- és időskorúaknál: Az ember fejlődése egy nyereségekkel és veszteségekkel kísért, élethosszig tartó, komplex folyamat. A felnőttkori fejlődés nehézségei között érdemes kiemelt fi gyelmet szentelnünk a középső életkor problémáinak, mivel a fi atalságból az időskorba való hosszú átmenet során a személynek számos veszteséggel kell megküzdenie, és ezáltal szembesülnie kell az új helyzetekhez való alkalmazkodás sajátos pszichológiai feladataival. Kutatásunk célja, hogy feltárjuk a célok – elsősorban a tanulási célok – és a pszichológiai és fi ziológiai egészség mutatói közötti összefüggést a középső és idős életkorban. Hipotézisünk szerint azok a személyek, akik az élet második felében krízist élnek át, nyitottabbak lesznek a fi zikai és mentális egészséggel kapcsolatos képzésekre. Azt is feltételeztük, hogy az intrinzik célmotivációval rendelkező egyének motiváltabbak az önfejlesztő tanulásra, valamint hogy az intraperszonális célok megjelenése összefüggésbe hozható a mentális egészségre vonatkozó tréningprogramokkal szembeni nagyobb fokú nyitottsággal. Az általunk vizsgált minta 585 főből áll (átlagos életkoruk 50,6 év, a szórás 8,5). A mintát Levinson osztályozásából kiindulva hat korcsoportra bontottuk. Eredményeink igazolták, hogy a közép- és időskorúak nyitottak az önirányítási funkcióikat fejlesztő képzési programokra. Hipotézisünkkel ellentétben nem a csökkenő fi zikai és mentális egészséghez köthető krízis tesz nyitottá az ilyen programokra, hanem a jó fi zikai egészség és a megterhelő életesemények provokálta új élethelyzetek. Emellett az önfejlesztő képzési programok iránti igény erősebb azoknál, akik motivációs rendszerében többségben vannak az intrinzik (az alapvető pszichológiai szükségletekkel kapcsolatos) célok.

KULCSSZAVAK
öregedés, középső életkor, személyes célok, tanulási célok, pszichológiai jóllét, andragógia

Kontekst motywacyjny celów podejmowania nauki i jego związek ze zdrowiem psychicznym u osób wieku średnim i starszym: Rozwój osoby ludzkiej jest nieustannym, towarzyszącym przez całe życie, złożonym procesem, w którym zyski przeplatają się ze stratami. Spośród trudności rozwoju osób dorosłych szczególną uwagę należy poświęcić problemom wieku średniego, ponieważ w ciągu długiego okresu przejściowego pomiędzy młodością a wiekiem starszym człowiek musi się pogodzić z licznymi stratami i rozwiązać specyfi czne zadania psychiczne wynikające z potrzeby przystosowania się do nowych sytuacji życiowych. Celem naszych badań było rozpoznanie związku pomiędzy celami – związanymi przede wszystkim z podjęciem nauki – a wskaźnikami dotyczącymi zdrowia fi zycznego i psychicznego u osób w wieku średnim i starszym. Zgodnie z naszą hipotezą osoby, które w drugiej połowie życia przechodzą kryzys, są bardziej otwarte na podjęcie kształcenia dotyczącego zdrowia fi zycznego i mentalnego. Wychodziliśmy z założenia, że jednostki posiadające wewnętrzną motywację do osiągnięcia celu chętniej podejmą naukę związaną z samorozwojem oraz że pojawienie się celów intrapersonalnych może być związane z większą otwartością na programy treningowe z dziedziny zdrowia mentalnego. Grupa badana przez nas składała się z 585 osób (średnia wieku 50.6 lat, rozrzut 8.5 roku). Na podstawie klasyfi kacji Levisona, podzieliliśmy grupę na sześć podgrup wiekowych. Wyniki badania potwierdziły, że osoby w wieku średnim i starszym chętnie uczestniczą w programach rozwojowych dotyczących funkcji samosterowania. Stwierdziliśmy natomiast wbrew naszej hipotezie, że zwiększenie zainteresowania takimi programami wywołuje nie kryzys związany z osłabieniem stanu zdrowia fi zycznego i psychicznego, lecz nowe sytuacje życiowe, podejmowane z związku z dobrym zdrowiem fi zycznym lub sprowokowane trudnymi przeżyciami. Ponadto zainteresowanie programami dotyczącymi samorozwoju jest silniejsze u osób o systemie motywacyjnym z priorytetem potrzeb psychologicznych.

SŁOWA-KLUCZE
starzenie się, wiek średni, cele osobiste, cele dydaktyczne, dobrobyt psychiczny, andragogia

Fundalul motivaţiei scopurilor de învăţare şi corelaţia acesteia cu sănătatea mentală în cazul persoanelor de vârstă mijlocie şi de vârstă înaintată: Evoluţia omului este un proces complex, plin de reuşite şi eşecuri, care ţine până la sfârşitul vieţii. Dintre greutăţile evoluţiei în perioada vârstei adulte, merită să acordăm o atenţie deosebită problemelor vârstei mijlocii, deaorece pe parcursul perioadei de trecere din tinereţe în bătrâneţe persoana trebuie să se lupte cu multe eşecuri, şi prin aceasta să se confrunte cu sarcinile psihologice specifi ce ale adaptării la situaţiile noi. Scopul cercetării este să dezvăluim corelaţia dintre obiective – în primul rând obiective de învăţare – şi indicatorii sănătăţii psihologice şi fi ziologice, în cazul persoanelor de vârstă mijlocie şi de vârstă înaintată. În ipoteza noastră, persoanele care în a doua parte din viaţa lor trec printr-o criză, vor fi mai deschişi faţă de instruirile în legătură cu sănătatea fi zică şi mentală. Am presupus de asemenea că, persoanele care deţin o motivaţie-obiectiv intrinsecă sunt mai motivaţi pentru autoînvăţare, respectiv că, apariţia obiectivelor interpersonale se poate pune în raport cu un comportament mai deschis faţă de programele de training referitoare la sănătatea mentală. Grupul studiat conţine 585 de persoane (vârsta medie fi ind 50.6 de ani, dispersare 8.5). Conform categorizării lui Levinson, grupul a fost împărţit în şase categorii de vârstă. Rezultatele au demonstrat că persoanele de vârstă mijlocie şi cele de vârstă înaintată sunt deschise la programele de instruire de dezvoltarea funcţiilor de autoconducere. În antiteză cu ipoteza noastră, nu criza provocată de scăderea sănătăţii fi zice şi mentale duce la acceptarea acestor programe, ci condiţiile fi zice favorabile şi noile situaţii de viaţă provocate de evenimente împovărătoare. Pe lângă aceasta, exigenţa faţă de programele de instruire de autodezvoltare este mai puternică în cazul persoanelor, în a căror sistem de motivaţii sunt majoritare obiectivele intrinsece (legate de nevoile psihologice de bază).

CUVINTE CHEIE
îmbătrânire, vârstă mijlocie, obiective personale, obiective de învăţare, bunăstare psihologică, andragogie

Мотивационный фон целей обучения и его взаимосвязь с психическим здоровьем у людей среднего и пожилого возраста: Развитие человека является комплексным пожиз- ненным процессом, сопровождаемым выигрышами и потерями. Среди трудностей развития в период взрослости следует уделять особенное внимание проблемам среднего возраста, поскольку во время длительного перехода из молодости в старость личности приходится претерпевать много потерь, при этом ей предстоит сталкиваться с особыми психологиче- скими задачами приспособления к новым ситуациям. Цель нашего исследования – обнару- жить взаимосвязь между цельями – в первую очередь цельями обучения – и показателями психического и физиологического здоровья в среднем и пожилом возрасте. Согласно на- шей гипотезе люди, пережившие кризис во второй половине их жизни, становятся более открытыми для курсов, связанных с укреплением физического и психического здоровья. Мы предполагали и то, что люди с интринсивной мотивацией достижения являются более мотивированными для саморазвивающего обучения, а также что появление межперсональ- ных целей можно связывать с более высоким уровнем открытости для программ-тренингов психического здоровья. Проанализированная нами выборка состоит из 585 человек (сред- ний возраст 50.6 лет, дисперсия 8.5). Исходя из классификации Левинсона (Levinson), мы разбили выборку на шесть возрастных групп. Наши результаты подтверждают, что люди среднего и пожилого возраста открыты для программ, развивающих функции самоконтро- ля. Вопреки нашим предположениям не кризис, связанный со снижающимя уровнем физи- ческого и психического здоровья делает человека открытым для таких программ, а хорошее физическое здоровье и новые жизненные ситуации, вызванные трудностями жизни. При этом, спрос на программы саморазвития больше у тех, в мотивационной системе которых преобладают интринсивные (связанные с основными психологическими необходимостья- ми) цели.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
старение, средний возраст, личные цели, цели обучения, психологиче- ское благосостояние, андрагогия

Motivačné zázemie vzdelávacích cieľov a ich vzťah k duševnému zdraviu v strednom veku a starobe: Vývin človeka je celoživotný komplexný proces sprevádzaný ziskami i stratami. Spomedzi ťažkostí vývinu v dospelosti si zvláštnu pozornosť zaslúži obdobie stredného veku, pokrývajúce dlhé obdobie od mladosti až po starobu, v ktorom človek čelí viacerým stratám a v ich dôsledku aj špecifi ckým psychologickým úlohám prispôsobovania sa novým okolnostiam. Cieľom výskumu bolo preskúmať vzťah medzi cieľmi – a to najmä vzdelávacími cieľmi – a indikátormi psychického a fyzického zdravia v strednom veku a starobe. Predpokladali sme, že jednotlivci, ktorí zažívajú krízu v druhej polovici svojho života, budú viac otvorení pre vzdelávacie programy zamerané na psychické a telesné zdravie. Tiež sme očakávali, že jednotlivci so zvnútornenou motiváciou zameranou na cieľ budú viac motivovaní k vzdelávaniu zameranému na sebarozvoj a ich intrapersonálne ciele budú spojené s väčšou otvorenosťou voči tréningovým programom zameraným na duševné zdravie. Výskumnú vzorku tvorilo 585 ľudí (priemerný vek = 50.6 rokov, štandardná odchýlka = 8.5). V ďalšej analýze bola vzorka rozdelená na šesť vekových skupín na základe Levinsonovej klasifi kácie. Výsledky potvrdili, že ľudia v strednom veku a starobe sú otvorení pre vzdelávacie programy, ktoré rozvíjajú sebaovládacie funkcie. Na rozdiel od našej hypotézy, ich otvorenosť nebola spôsobená krízou spojenou s klesajúcim fyzickým a duševným zdravím, ale dobrým fyzickým zdravie a novými životnými situáciami prezentovanými stresujúcimi životnými udalosťami. Okrem toho potreba zúčastniť sa na vzdelávacích programoch zameraných na sebarozvoj je silnejšia v prípade jednotlivcov, u ktorých v motivácii dominujú zvnútornené ciele (spojené so základnými psychologickými potrebami)

KĽÚČOVÉ POJMY
starnutie, stredný vek, osobné ciele, vzdelávacie ciele, duševná pohoda, andragogika