archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Teodóra TOMCSÁNYI Contact / Kontakt / Kapcsolat
Title:
Titel:
Cím:
'Antoine Vergote, Founder of the Empirical and Psychoanalytical Approach in the Psychology of Religion'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
20 October 2008
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
27 May 2009
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 5 (2010) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
45–58
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.1556/EJMH.5.2010.1.3
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
16 June 2010
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Teodóra TOMCSÁNYI
Institute of Mental Health
Semmelweis University
Nagyvárad tér 4., 19.em.
H-1089 Budapest
Hungary
tomcsanyi.teodora@mental.usn.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Antoine Vergote, Founder of the Empirical and Psychoanalytical Approach in the Psychology of Religion: The monograph introduces the reader to the psychology of religion through the work of Antoine Vergote, a theoretician who has influenced the development of this discipline in Europe in fundamental ways for several decades. Behind the iron curtain, the importance of a psychology of religion was suppressed and its cultivation banished from the scope of research. On the solid basis of his life’s work and of his psychoanalytically oriented pioneering research, Vergote now presents the Hungarian reader with empirical methods of studying various cases, his preliminary considerations, and the results of his investigations supported by his insight into several disciplines. Vergote approaches definitions, symbols, and rituals from a wide theoretical foundation making use of different fields such as psychology, theology, and a religiously based and practically oriented pedagogy. While the author has developed a system of criteria to distinguish between healthy and pathological forms of religious practices, he points out that the adequate training of the practitioner is key to a successful treatment. Vergote’s works are now an indispensable resource for any research in the field connecting psychology and theology.

KEYWORDS
psychology, theology, psychology of religion, clinical psychology of religion, teamwork, limits of competence, psychoanalysis, empirical research, representations of god, sociocultural determination

Antoine Vergote, der Begründer des empirischen und psychoanalytischen Ansatzes der Religionspsychologie: Die Abhandlung gibt anhand der jahrzehntelangen Arbeit von Antoine Vergote, die einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Religionspsychologie in Europa hatte, einen Einblick in dieses Wissenschaftsgebiet, das bislang infolge der langen Isolation nur wenig Bedeutung im ungarischen Wissenschaftsbetrieb erlangt hat. Mit Hilfe des auf einer breiten theoretischen Basis ruhenden Lebenswerkes von Vergote und seiner psychoanalytisch ausgerichteten Arbeit, die eine neue Schulrichtung begründete, stellt sie die vielfältigen, auf empirischen Untersuchungen basierenden wissenschaftlichen Methoden, die im Vorfeld angestellten Überlegungen und die die Ansätze mehrerer Disziplinen integrierenden wissenschaftlichen Ergebnisse des Pioniers der Religionspsychologie dar. Vergotes Betrachtung der Definitionen, Symbole und Rituale basiert auf einer Verbindung der Praxisfelder von Psychologie, Theologie und religiös motivierter Pädagogik. Er hat ein Kriteriensystem für die Unterscheidung zwischen gesunder und pathologischer Religiosität erarbeitet, wobei er aber betont, dass eine erfolgreiche Intervention eine entsprechende Kompetenz der Fachkraft voraussetzt. Das Werk von Vergote zählt zu den unverzichtbaren Quellen einer Tätigkeit im Grenzbereich von Psychologie und Theologie.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Psychologie, Theologie, Religionspsychologie, klinische Religionspsychologie, Teamarbeit, Kompetenzgrenzen, Psychoanalyse, empirische Forschung, Repräsentation Gottes, soziokulturelle Determination

Antoine Vergote, je osnivač empirijskog i psihoanalitičkog pristupa vjerske psihologije: Studija, na osnovu izučavanja višedesetljećne djelatnosti Antoine Vergote, koja je imala veliki utjecaj na razvoj europske vjerske psihologije, daje uvid u ovu oblast znanosti, koja zbog duge izolacije nije mogla u većoj mjeri biti zastupljena u mađarskoj znanstvenoj svijesti. Preko životnog djela Vergote, oslonjenog na široku teorijsku pozadinu, te njegove psihoanalitičko usmjerene djelatnosti, koja je rezultirala formiranju nove škole, studija nas upoznaje s svestranim znanstvenim metodama ovog pionira vjerske psihologije, dobijenim empirijskim istraživanjima, njegovim pretpostavkama, te znanstvenim rezultatima, do kojih se došlo integriranjem pristupa više disciplina. Vergote je pristupao definicijama, simbolima, ritualima s takvog polja koje se formiralo spajanjem psihologije, teologije te vjerski opredijeljene pedagogije. Radi razdvajanja zdravih i bolesnih formi religije sastavio je sistem kriterija, naglašavajući pri tome da je preduvjet uspješnog zahvata odgovarajuća sprema stručnjaka. Spisi Vergote su neophodan izvor za bavljenje graničnim pojavama psihologije i teologije.

KLJUČNE RIJEČI
psihologija, teologija, vjerska psihologija, klinička psihologija religije, timski rad, granice kompetencija, psihoanaliza, empirijska istraživanja, reprezentacija Boga, sociokulturološka određenost

Antoine Vergote, zakládající osobnost empirického a psychoanalytického přístupu psychologie náboženství: Studie umožňuje nahlédnout pomocí sledování činnosti Antoine Vergoteho, trvající několik desetiletí a mající zásadní vliv na vývoj evropské psychologie náboženství, do této vědecké sféry, která dostala prozatím v důsledku dlouholeté izolace v maďarském vědeckém povědomí jen minimální prostor. Skrze životní dílo Vergoteho, opírající se o široké teoretické zázemí, a skrze jeho „školotvornou“ činnost s psychoanalytickým zaměřením, se seznámíme s pestrými vědeckými metodami tohoto pionýra psychologie náboženství, vychá- zejícími z empirických výzkumů, s jeho predikcemi a s vědeckými výsledky, které dokázaly integrovat přístupy několika disciplín. Vergote přistupoval k definicím, symbolům a rituálům ze sféry, která vznikla sloučením praktických oblastí psychologie, teologie a nábožensky orientované pedagogiky. Pro rozlišení zdravých a chorobných forem náboženství vypracoval systém kritérií, zdůrazňoval však, že podmínkou úspěšného zásahu je odpovídající připravenost odborníků. Vergoteho texty se považují za neopomenutelné pramenné práce pro odbornou činnost na pomezí psychologie a teologie.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
psychologie, teologie, psychologie náboženství, klinická psychologie náboženství, týmová práce, hranice kompetencí, psychoanalýza, empirické bádání, prezentace Boha, sociokulturní vymezení

Antoine Vergote, a vallás pszichológiája empirikus és pszichoanalitikus megközelítésének iskolateremtő alakja: A tanulmány Antoine Vergote több évtizedes, a vallás pszichológiájának európai fejlődésére nagy hatást gyakorló munkássága mentén ad betekintést ezen tudományterületbe, amely a hosszú elzártság következtében a magyar tudományos köztudatban csekély helyet kaphatott. Vergote széles elméleti háttérre támaszkodó életművén és pszichoanalitikus irányultságú iskolaalapító munkásságán keresztül ismertet meg a valláspszichológia úttörőjének sokszínű, empirikus kutatásokon alapuló tudományos módszereivel, előzetes megfontolásaival és több diszciplína megközelítését is integrálni tudó tudományos eredményeivel. Vergote a definíciókat, szimbólumokat, rituálékat olyan területről kiindulva közelítette meg, amely a pszichológia, a teológia és a vallásos elköteleződésű pedagógia gyakorlati terület egymáshoz kapcsolásából született. A vallás egészséges és beteges formáinak elkülönítéséhez kritériumrendszert dolgozott ki, hangsúlyozza azonban, hogy az eredményes beavatkozás feltétele a szakember megfelelő felkészültsége. Vergote írásai a pszichológia és teológia határterületi műveléséhez elengedhetetlen forrásmunkának számítanak.

KULCSSZAVAK
pszichológia, teológia, valláslélektan, a vallás klinikai pszichológiája, teammunka, kompetenciahatárok, pszichoanalízis, empirikus kutatás, istenreprezentáció, szociokulturális meghatározottság

Antoine Vergote, twórca empirycznego i psychoanalitycznego zbliżenia w psychologii religii: Studium na bazie kilkudziesięcioletniego dorobku naukowego Antoine Vergote, mającego ogromny wpływ na rozwój psychologii religii w Europie, daje wgląd do tej dziedziny wiedzy, która w wyniku długiego okresu izolacji posiadała jedynie marginalne znaczenie w węgierskiej świadomości naukowej. Vergote w swoim dziele opartym o bogate zaplecze teoretyczne oraz w opracowaniach w kierunku psychoanalitycznym, określanym mianem szkoły, przedstawia pionierom psychologii religii różnorodne metody naukowe przeprowadzone na bazie badań empirycznych, wstępne rozważania, oraz wyniki naukowe integrujące poglądy wielu dziedzin. Vergote prezentował definicje, symbole i rytuały z uwzględnieniem dziedziny, która powstała z połączenia praktyk trzech kierunków: psychologii, teologii oraz pedagogiki z nastawieniem religijnym. Opracował system kryteriów rozróżnienia zdrowej religii od religii noszącej znamię patologii, podkreślając jednak, że warunkiem skutecznej ingerencji jest odpowiednie przygotowanie specjalisty. Dzieła Vergote uznawane są za nieodzowne materiały źródłowe do kształcenia dziedzin z pogranicza psychologii i teologii.

SŁOWA-KLUCZE
psychologia, teologia, psychologia religii, kliniczna psychologia wiary, praca team, granice kompetencji, psychoanaliza, badania empiryczne, prezentacja boga, określenia socjologiczno-kulturowe

Antoine Vergote, fondatorul abordării empirice şi psihanalitice psihologiei religiei: Acest studiu prezintă activitatea de peste un deceniu al lui Antoine Vergote, care a avut o influenţă remarcabilă asupra dezvoltării psihologiei religiei europene, dar care datorită închiderii îndelungate a ocupat un loc neîsemnat în opinia publică ştiinţifică maghiară. Autorul ne prezintă, prin opera cu caracter psihanalitic şi bazat pe un fundal teoretic larg al lui Vergote metodele variate, bazate pe cercetări empirice ale pionierului psihologiei religiei, cât şi rezultatele ştiinţifice care integrează abordările mai multor discipline. Vergote se apropie de definiţii, simboluri şi ritualuri pornind de la o perspectivă care s-a născut din îmbinarea domeniilor practice ale psihologiei, teologiei şi pedagogia religiei. El a dezvoltat un sistem de criterii pentru delimitarea formelor sănătoase şi bolnave ale religiei. Totodată a subliniat faptul că, condiţia unei intervenţii reuşite este pregătirea specialistului. Munca lui Vergote este considerată indispensabilă pentru a practica rea psihologiei religiei.

CUVINTE CHEIE
psihologie, teologie, psihologia religiei, psihologia clinică a religiei, munca team, limitele compenţei, psihanaliza, cercetare empirică, reprezentarea Dumnezeului, determinare socioculturală.

Aнтуан Вергот, значительная фигура в создании школы эмпирического и психоаналитического подхода психологии религии: исследование позволяет на примере многолетних трудов Антуана Вергота, имевшего большое влияние на развитие в Европе психологии религии, проникнуть в суть этой области науки, которая вследствие долгой несвободы смогла занять очень скромное место в венгерском научном общественном сознании. Знакомит посредством опирающегося на всестороннюю теоретическую основу творчества Вергота и на примере его трудов, как основателя школы психоаналитического направления, с основанными на разнообразных эмпирических исследованиях научными средствами пионера психологии религии, с его предварительными соображениями и научными результатами, объединяющими подход нескольких дисциплин. Вергот рассматривал определения, символы, ритуалы исходя из такой области, которая появилась в результате соединения практической области психологии, теологии и религиозной педагогики. Он разработал систему критериев для разграничения здоровых и патологических форм религии, однако подчёркивает, что условие результативного вмешательства – соответствующая подготовка специалиста. Учёные труды Вергота считаются необходимым источником для разработки пограничной области психологии и теологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
психология, теология, психология религии, клиническая психология религии, командная работа, границы компетенции, психоанализ, эмпирическое исследо- вание, репрезентация Бога, социально-культурная определённость

Antoine Vergote, zakladateľ školy empirického a psychoanalytického prístupu náboženskej psychológie: Prostredníctvom predstavenia pôsobenia Antoina Vergota počas viacerých desaťročí, ktoré významne ovplyvňovalo európsky vývin psychológie náboženstva, poskytne táto štúdia nahliadnutie do tejto oblasti vedy, ktorá následkom dlhodobej uzavretosti nemala významné miesto v spoločnom vedomí vedeckého života. Vergote svojim celoživotným dielom založeným na rozsiahlom teoretickom pozadí a činnosťami súvisiacimi s psychoanalýzou ako zakladateľ školy nám predstaví rôznorodé vedecké metodiky založené na empirických výskumoch, predbežné rozvahy a vedecké výsledky priekopníka náboženskej psychológie, ktoré sú schopné integrovať rôzne vedecké prístupy. Vergote sa priblížil k definíciám, symbolom a ritu- álom vychádzaním z takej oblasti, ktorá sa zrodila spojením pragmatických oblastí psychológie, teológie a nábožensky angažovanej pedagogiky. Vypracoval systém kritérií na rozdeľovanie zdravých a nezdravých foriem náboženstva, ale zdôrazňoval, že podmienkou účinného zásahu je vyhovujúca pripravenosť odborníka. Diela Vergota patria k nevyhnutným zdrojovým prá- cam k praxi v hraničnej oblasti psychológie a teológie.

KĽÚČOVÉ POJMY
psychológia, teológia, náboženská psychológia, klinická psychológia náboženstva, tímová práca, hranice kompetencie, psychoanalýza, empirický výskum, reprezentácia Boha, sociokultúrna determinácia