archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Gábor TÖRÖK Contact / Kontakt / Kapcsolat
Teodóra TOMCSÁNYI
András ITTZÉS
Tamás MARTOS
Gábor SEMSEY
Tünde SZABÓ
Tímea TÉSENYI
Title:
Titel:
Cím:
'Ein ökumenisches Modell der Weiterbildung in Seelsorge: Geschichte und Ergebnisse der Evaluationsforschung der Weiterbildung'
Language:
Sprache:
Nyelv:
German
Deutsch
Német
Received:
Erhalten:
Érkezett:
6. April 2011
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
8. Juni 2011
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 7 (2012) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
24–56
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.5708/EJMH.7.2012.1.2
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
6. Juni 2012
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Gábor TÖRÖK
Institut für Mentalhygiene
Semmelweis-Universität
Nagyvárad tér 4. 19. em.
H-1089 Budapest
Ungarn
email:torokg@mental.usn.hu
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Prikaz jednog ekumenskog modela za usavršavanje duhovne skrbi i rezultata njegovih evaluacijskih istraživanja: Studija prikazuje red stručnog studija za usavršavanje na smjeru za duhovnu skrb Zavoda za mentalnu higijenu budimpeštanskog Fakulteta Semmelweis. Analizira one povijesne čimbenike i razna druga motrišta važna za organiziranje izobrazbe, koja su odigrala ulogu u osnivanju i usavršavanju smjera za duhovnu skrb, i ističe svojstva stručnog obrazovanja kao modela. Smjer usavršavanja ostvaruje se u suradnji jednog državnog i dviju visokih učilišta u održavanju crkve. U curriculumu ustanove razne grane znanosti, kao što su teorijska i praktična znanja psihologije, pedagogije, sociologije i znanosti o zdravstvu, uzevši u obzir osnovnu spremu i na danom polju već stečena iskustva,predaju se integrirano u osnovnu teološku spremu. Obrazovanje posebnu pozornost skreće na razvijanje osobnosti, u tome na obradu pojedinačne povijesti života i vjere, dva su stupa toga procesa prerada rada na boljem upoznavanju sebe i spiritualnog vođenja života. Drugi dio studije prikazuje rezultate onih ispitivanja, koja su pomagala pokretanje i daljnje razvijane smjera za stručno usavršavanje. U longitudinalnom ispitivanju (n = 55; 2005–2008) prikazani su rezultati varijante od 300 stavaka u Mađarskoj prema Kalifornijskom psihološkom upitnom listu (CPI-S = California Psychological Inventory Scales) i jednom upitnom listu vlastite izrade koji služi za mjerenje govorne kompetencije njegovatelja za duhovnu skrb. Normalni CPI profil koji je karakterističan za potpuni uzorak i stabilnost pojedinih skala pokazuje kako se karakteristike osobnosti studenata bitno ne mijenjaju na utjecaj usavršavanja, ali time pokazuje i to da je procedura prijema uspješna, što je s gledišta učinkovitosti usavršavanja u osnovi određujuće. Mjerenje komponenata govorne kompetencije koja integrira sva područja obrazovanja pokazuje da se priželjkivana promjena kompetencije dogodila na više bitnih područja tijekom izobrazbe kod značajnog dijela studenata s različitim iskustvenim zaleđem. Dogodila se signifikantna promjena u prepoznavanju granica kompetencije, u mjeri nedirektivnosti i za proces preuzete odgovornosti, u kvaliteti spiritualne pratnje. U svim slučajevima porasla je čestotnost pojavljivanja kategorija koje karakteriziraju višu pomoćnu kompetenciju.

KLJUČNE RIJEČI
njegovanje duše, kompetencije njegovatelja duše, organiziranje izobrazbe, evaluacijsko istraživanje, povijest njegovanja duše, stručno usavršavanje u Mađarskoj

Prezentace ekumenického vzdělávacího modelu pro starostlivost o duševní zdraví a výsledků evaluačního výzkumu: Studie uvádí vzdělávací plán kvalifikačního oboru pro péči o duševní zdraví založeného a vedeného Ústavem mentální hygieny budapešťské Semmelweisovy univerzity. Analyzuje historické faktory a další hlediska definující organizaci školství, které sehrály roli ve vytvoření a rozvoji oboru a vyzdvihuje svéráznost výuky, která se stala modelem hodným následování. Výuka kvalifikačního oboru probíhá ve spolupráci jedné státní a dvou církevních institucí vyššího vzdělávání. V jeho rozvrhu se teoretické a praktické znalosti různých disciplín, jakými jsou psychologie, pedagogika, sociologie a zdravověda, vyučují s přihlédnutím na základní vzdělání a dosavadní zkušenosti integrované v základní teologické kvalifikaci. Kurz věnuje zvláštní pozornost rozvoji osobnosti, v rámci něho zpracování individuální historie osobnosti a vlastní víry, přičemž dvěma pilíři tohoto procesu jsou práce na sebepoznání a na spirituálním vedení života. Druhá část článku představuje výsledky výzkumů, které napomáhali zakládání a rozvoji kvalifikačního oboru. Longitudiálny výzkum (n = 55; 2005–2008) obsahuje maďarskou verzi Kalifornského psychologického dotazníku (CPI-S = California Psychological Inventory Scales) složeného z 300 položek a také výsledky vlastně vypracovaného dotazníku sloužícího na mapování komunikační kompetence v oblasti péče o duševní zdraví. Běžný CPI profil typický pro celý vzorek a stabilita jednotlivých stupnic ukazuje, že charakteristika osobnosti studentů se výrazně nemění pod vlivem kurzu, ale ukazuje také, že přijímací řízení je úspěšné, což je nezbytné z hlediska efektivity odborné kvalifikace. Mapování složek kompetence rozhovorů integrujících všechny oblasti výuky poukazuje na to, že během výuky se požadovaná změna kompetence uskutečnila v řadě významných oblastí u značné části studentů s různými zkušenostmi. Významné změny nastaly v poznaní hranic kompetencí, v míře nondirektivity a odpovědnosti za proces, v kvalitě spirituálního provázení. Ve všech případech se zvýšil výskyt kategorií naznačujících vyšší kompetenci pomoci.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
péče o duševní zdraví, kompetence odborníka v oblasti péče o duševního zdraví, vytvoření vzdělávacího programu, evaluační průzkum, dějiny péče o duševní zdraví, odborná kvalifikace v Maďarsku

Presenting a Model of Ecumenical Spiritual Counselling Studies and the Results of an Evaluation Research: The study gives an overview of the specialised postgraduate program in Spiritual Counselling founded and started by the Institute of Mental Health at the Semmelweis University in Budapest. It analyses the historical factors and other aspects that played a role in launching and developing the program and influenced educational management. The groundbreaking nature of the program is emphasised as well. The specialised program is run in cooperation by a state university and two Christian institutes of higher education. Its curriculum comprises theoretical and practical knowledge from different academic fields such as psychology, educational studies, social studies and health studies, taking into consideration the graduate studies and previous experience of students and integrating all this knowledge into the theological qualification already acquired. The course pays special attention to the development of personality including the understanding of one’s own life history and spiritual history which is a process based on gaining self-awareness and transforming spiritual lifestyle. The second half of the article presents the results of the studies supporting the launch and development of the postgraduate course. The longitudinal study (n = 55; 2005–2008) contains a 300-item version of the California Psychological Inventory Scales (CPI-S) as well as the results of a questionnaire designed by our own institute and measuring the conversation competence of counsellors. The normal CPI profile of the whole sample and the stability of the various scales show that the course does not significantly change the main personality traits of students. This, however, also means that the application procedure is effective enough, which is an important factor regarding the efficiency of the whole program. The survey on the components of conversational competence, which integrates all fields of the program, indicates that a good percentage of the students, having a variety of experiential background, went through the required competential change in several significant areas. The change was significant in the recognition of competence barriers, non-directivity, responsibility taken for the process and the quality of spiritual counselling. The frequency of occurrence of categories characterising higher helping competence increased in all cases.

KEYWORDS
spiritual counselling, spiritual counselling competences, course management, evaluational research, history of spiritual counselling, specialised postgraduate studies in Hungary

Ein ökumenisches Modell der Weiterbildung in Seelsorge: Geschichte und Ergebnisse der Evaluationsforschung der Weiterbildung: Der Artikel stellt das Fach und das Studiensystem der vom Institut für Mentalhygiene der Budapester Semmelweis Universität gegründeten und gestarteten Weiterbildung für die Seelsorge vor. Er analysiert die geschichtlichen Faktoren und die sonstigen, die Organisation der Ausbildung bestimmenden Gesichtspunkte, die beim Entstehen und der Weiterentwicklung des Faches eine Rolle gespielt haben. Des Weiteren hebt er die modellhaften Besonderheiten der Ausbildung hervor. Das Weiterbildungsfach realisiert sich in der Zusammenarbeit einer staatlichen und zweier in kirchlicher Trägerschaft befindlichen Hochschulinstitutionen. Im Curriculum werden die theoretischen und praktischen Kenntnisse verschiedener Wissenschaftszweige wie Psychologie, Pädagogik, Soziologie und Medizin – unter Berücksichtigung der Grundqualifikation und der im gegebenen Bereich bereits erworbenen Erfahrungen – durch Integration in die theologische Grundqualifikation vermittelt. Besondere Aufmerksamkeit widmet die Ausbildung der Persönlichkeitsentwicklung und innerhalb derer der Aufarbeitung der persönlichen Lebens- und Glaubensgeschichte. Die beiden Pfeiler dieses Prozesses werden von der Arbeit der Selbsterkenntnis und der Umarbeitung der spirituellen Lebensführung gebildet. Die zweite Hälfte des Artikels stellt die Ergebnisse jener Untersuchungen vor, die die Gründung und Weiterentwicklung des Weiterbildungsfaches unterstützten. In der Longitudinaluntersuchung (n = 55; 2005–2008) befinden sich die Ergebnisse des ungarischen, aus 300 Items bestehenden Version des Kalifornischen Psychologischen Fragebogens (CPI-S = California Psychological Inventory Scales) und eines eigens für die Messung der seelsorgerlichen Gesprächskompetenz erarbeiteten Fragebogens. Das für die gesamte Erhebung charakteristische CPI Normalprofil und die Stabilität der einzelnen Skalen zeigt, dass sich die Persönlichkeitscharakteristika der Teilnehmer infolge der Ausbildung nicht wesentlich geändert haben. Damit erweist sich aber auch, dass das Aufnahmeverfahren effektiv ist, was hinsichtlich der Wirksamkeit der Ausbildung grundlegend determinierend ist. Die Messung der Komponenten der sämtlichen Bereiche der Ausbildung integrierenden Gesprächskompetenz zeigt, dass sich die zu erreichen gewünschte Kompetenzveränderung im Verlauf der Ausbildung bei einem wesentlichen Prozentsatz der über einen unterschiedlichen Erfahrungshintergrund verfügenden Hörer in mehreren wesentlichen Bereichen vollzogen hat. Eine signifikante Veränderung ist beim Erkennen der Kompetenzgrenzen, beim Maß der Nondirektivität und der für den Prozess übernommenen Verantwortung sowie bei der Qualität der spirituellen Begleitung eingetreten. In allen Fällen hat die Vorkommenshäufigkeit der für eine höhere Helferkompetenz charakteristischen Kategorien zugenommen.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Seelsorge, seelsorgerliche Kompetenzen, Ausbildungsorganisation, Evaluationsforschung, Geschichte der Seelsorge, Weiterbildung in Ungarn

Egy ökumenikus lelkigondozói továbbképzési modell és evaluációs kutatási eredményeinek bemutatása: A tanulmány bemutatja a budapesti Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete által alapított és indított lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak képzési rendjét. Elemzi azokat a történelmi tényezőket és az oktatásszervezést meghatározó egyéb szempontokat, amelyek a szak létrejöttében és továbbfejlesztésében szerepet játszottak, és kiemeli a képzés modellértékű sajátosságait. A továbbképzési szak egy állami és két egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény együttműködésében valósul meg. Curriculumában a különböző tudományágak, mint a pszichológia, pedagógia, szociológia és egészségtudomány elméleti és gyakorlati ismeretei, az alapvégzettséget és az adott területen már megszerzett tapasztalatokat figyelembe véve, a teológiai alapvégzettségbe integráltan kerülnek átadásra. A képzés különös figyelmet fordít a személyiségfejlesztésre, ebben az egyéni élet- és hittörténet feldolgozására, ennek a folyamatnak a két pillére az önismereti munka és a spirituális életvezetés átdolgozása. A cikk második fele bemutatja azoknak a vizsgálatoknak az eredményeit, amelyek a továbbképző szak elindítását és továbbfejlesztését segítették. A longitudinális vizsgálatban (n = 55; 2005–2008) a Kaliforniai pszichológiai kérdőív (CPI-S = California Psychological Inventory Scales) magyarországi, 300 tételből álló változata és egy, a lelkigondozói beszélgetéskompetencia felmérésére szolgáló, saját kidolgozású kérdőív eredményei szerepelnek. A teljes mintára jellemző normál CPIprofilkép és az egyes skálák stabilitása azt mutatja, hogy a hallgatók személyiségjellemzői nem változnak jelentősen a képzés hatására, de ezzel azt is megmutatja, hogy a felvételi eljárás eredményes, ami a továbbképzés hatékonysága szempontjából alapvetően meghatározó. A képzés valamennyi területét integráló beszélgetéskompetencia összetevőinek felmérése azt mutatja, hogy az elérni kívánt kompetenciaváltozás több lényeges területen megtörtént a képzés során az eltérő tapasztalati háttérrel rendelkező hallgatók jelentős hányadánál. Szignifikáns változás történt a kompetenciahatárok felismerésében, a nondirektivitás és a folyamatért vállalt felelősség mértékében, a spirituális kísérés minőségében. Valamennyi esetben növekedett a magasabb segítői kompetenciát jellemző kategóriák előfordulási gyakorisága.

KULCSSZAVAK
lelkigondozás, lelkigondozói kompetenciák, képzésszervezés, evaluációs kutatás, a lelkigondozás története, szakirányú továbbképzés Magyarországon

Ekumeniczny model szkoleń w zakresie zdrowia psychicznego; prezentacja wyników badań ewaluacyjnych: Praca przedstawia program nauczania fakultetu specjalistycznych szkoleń w zakresie zdrowia psychicznego, który został zainicjowany i powołany przez Instytut Higieny Psychicznej przy Uniwersytecie im. Ignacego Semmelweisa w Budapeszcie. Analizuje czynniki historyczne i względy psychoedukacyjne, które odegrały rolę w powołaniu i rozwinięciu fakultetu, podkreśla też modelową specyfikę profilu kształcenia. Fakultet został stworzony w ramach współpracy jednej państwowej i dwóch kościelnych placówek szkolnictwa wyższego. W jego curriculum różne dziedziny nauki jak psychologia, pedagogika, socjologia i nauka o zdrowiu są zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym przekazywane w sposób zintegrowany z podstawową wiedzą teologiczną i opierają się o wykształcenie stopnia podstawowego oraz o doświadczenia już zdobyte w danej dziedzinie. W procesie kształcenia w centrum uwagi znajduje się rozwój osobowości, szczególnie indywidualne opracowanie własnej drogi życiowej i historii własnej wiary; dwa filary tego procesu to praca samopoznawcza i przemiany spirytualnego stylu życia. Druga część artykułu prezentuje wyniki badań, które wspierały opracowanie i ukształtowanie programu zajęć fakultetu. W badaniu longitudinalnym (n = 55; 2005–2008) występują wyniki liczącej 300 pozycji węgierskiej wersji ankiety psychologicznej California Psychological Inventory Scale (CPI-S) i wyniki własnej ankiety, służącej do pomiaru kompetencji rozmowy prowadzonej przez osobę wspierającą. Charakterystyczny dla grupy respondentów normalny obraz profilu CPI i stabilność poszczególnych skal wskazuje na to, że charakterystyka osobowościowa słuchaczy nie zmienia się istotnie pod wpływem szkolenia, a jednocześnie dowodzi, że proces selekcji podczas egzaminów wstępnych jest skuteczny, co wpływa zasadniczo na efektywność szkolenia. Pomiar czynników składających się na kompetencję prowadzenia rozmowy, która integruje wszystkie dziedziny kształcenia, wykazuje, że u znacznej grupy słuchaczy ze zróżnicowanym bagażem doświadczeń w trakcie szkolenia nastąpił oczekiwany rozwój kompetencji w wielu istotnych dziedzinach. Sygnifikacyjna zmiana nastąpiła w postrzeganiu granic kompetencji, w stopniu niedyrektywności i odpowiedzialności przyjmowanej za cały proces oraz w jakości duchowego wsparcia. We wszystkich przypadkach wzrosła częstotliwość występowania kategorii charakterystycznych dla wyższej kompetencji wsparcia.

SŁOWA-KLUCZE
opieka psychiczna, kompetencje osób wspierających, organizacja szkoleń, badanie ewaluacyjne, historia opieki psychologicznej, specjalistyczne kształcenie na Węgrzech

Modelul cursului de perfecţionare a îngrijitorilor spirituali ecumenici şi prezentarea rezultatelor cercetării de evaluare: Studiul prezintă ordinea de calificare a cursului de perfecţionare cu specialitatea îngrijitor spiritual, înfiinţată şi iniţiată de Institutul de Sănătate Mentală al Universităţii Semmelweis din Budapest. Analizează factorii istorici şi alte puncte de vedere determinante cu privire la organizarea educaţiei, care au avut rol în înfiinţarea şi dezvoltarea specialităţii, şi subliniază caracteristicile instruirii care servesc drept model. Perfecţionarea de specialitate este realizată prin cooperarea unei instituţii de stat cu două instituţii de învăţământ superior bisericeşti. În curriculumul său sunt predate diferite discipline, ca cunoştinţele teoretice şi practicede psihologie, pedagogie, sociologie şi ştiinţele sănătăţii, luând în considerare calificarea de bază şi experienţele dobândite deja în acest domeniu, integrate în specializarea de bază de teologie. Instruirea acordă o atenţie deosebită dezvoltării personalităţii, în cadrul acesteia prelucrării vieţii individuale şi religiei, acest proces având doi piloni, revizuirea muncii autocunoaşterii şi a stilului de viaţă spiritual. A doua jumătate a articolului prezintă rezultatele cercetărilor care au ajutat iniţierea şi dezvoltarea în continuare a secţiei de perfecţionare. În cercetarea longitudinală (n = 55; 2005–2008) au figurat rezultatele variantei maghiare cu 300 de poziţii a Chestionarului Psihologic din California (CPI-S = California Psychological Inventory Scales) şi un chestionar elaborat pe cont propriu care serveşte la evaluarea competenţei de conversaţie a îngrijitorilor spirituali. Imaginea de profil normală CPI caracteristic modelului complet şi stabilitatea unor scale arată că caracteristicile personalităţii studenţilor nu se schimbă în mod semnificativ drept consecinţă a instruirii, dar prin acest lucru arată de asemenea că procedura de admitere este cu rezultat, ceea ce din punctul de vedere al eficienţei cursului de perfecţionare este determinant în mod decisiv. Evaluarea componentelor competenţei de conversaţie care integrează toate domeniile instruirii, arată că schimbarea competenţei dorite s-a realizat în mai multe domenii pe parcursul instruirii, la o parte însemnată a studenţilor cu experienţe diferite. Schimbări semnificative au avut loc în identificarea limitelor de competenţă, în măsura nondirectivităţii şi a responsabilităţii asumate pentru proces, în calitatea asistenţei spirituale. În toate cazurile, a crescut frecvenţa incidenţei categoriilor specifice competenţei de asistenţă superioară.

CUVINTE CHEIE
îngrijire spirituală, competenţe ale îngrijitorilor spirituali, organizarea instruirii, cercetare de evaluare, istoria îngrijirii spirituale, curs de perfecţionare de specialitate în Ungaria

Одна из моделей повышения квалификации в сфере экуменической духовной опеки и представление результатов эвалюационных исследований: Данная работа представляет процесс обучения на курсах повышения квалификации в сфере духовной опеки, созданных и проводимых будапештским институтом Ментального Здоровья Университета им. Семмельвейса. Анализируются исторические факторы и прочие аспекты, определяющие организацию обучения, которые играли роль в создании и дальнейшей совершенствовании курса, а также выделяются образцовые качества обучения. Курсы повышения квалификации проводятся в сотрудничестве трёх вузов, один из которых финансируется государством, а два – церковью. В программе передаются теоретические и практические знания различных научных дисциплин, например психологии, педагогики, социологии и науки здоровья, учитывая базовое высшее образование и приобретённый опыт в данной области, в интеграции с образованием по теологии. Курсы уделяют особое внимание развитию личности, в рамках которого – обработке жизни и личного пути к вере; две основ- ные опоры этого процесса – работа самопознания и переработка духовного образа жизни. Вторая половина статьи демонстрирует результаты тех исследований, которые помогли при открытии и дальнейшем совершенствовании курса. В лонгитудинальном исследовании (n = 55; 2005–2008) фигурируют результаты венгерского варианта Калифорнийского Психологического опросника (CPI-S = California Psychological Inventory Scales), состоящего из 300 пунктов, и опросника собственной разработки, служащего для оценки разговорной компетенции работников духовной опеки. Характерный для образца в целом нормальный профиль CPI и стабильность отдельных шкал показывают, что личностные характеристики обучающихся не изменяются в значительной степени под воздействием обучения, и этим же демонстрируется и результативность порядка приёма на курсы, а это, в свою очередь, решающий фактор с точки зрения эффективности обучения. Обзор компонентов разговорной компетенции, включающей в себя все области обучения, показывает, что в ходе обучения, по многим существенным вопросам произошли желаемые изменения в компетенции у значительной доли студентов, располагающих различным опытом. Сигнификантные изменения произошли в признании границ своей компетенции, в размерах недирективности и взятой на себя ответственности за ход дела, в качестве духовного сопровождения. Во всех случаях выросла повторяемость категорий, характеризующих повышенную компетенцию по оказанию помощи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
духовная опека, компетенции духовных опекунов, организация обуче- ния, эвалюационное исследование, история духовного опекунства, специализированное повышение квалификации в Венгрии

Prezentácia ekumenického vzdelávacieho modelu starostlivosti o duševné zdravie a výsledkov evaulačného výskumu: Štúdia predstavuje vzdelávací plán kvalifikačného odboru starostlivosi o duševné zdravie založeného a vedeného Ústavom mentálnej hygieny budapeštianskej Semmelweisovej univerzity. Analyzuje historické faktory a ďalšie hľadiská definujúce organizáciu školstva, ktoré zohrali úlohu vo vytvorení a rozvoji odboru a vyzdvihuje svojráznosť výuky, ktorá sa stala modelom hodným nasledovania. Výuka kvalifikačného odboru prebieha v spolupráci jednej štátnej a dvoch cirkevných inštitúcií vyššieho vzdelávania. V jeho rozvrhu sa teoretické a praktické znalosti rôznych disciplín, akými sú psychológia, pedagogika, sociológia a zdravoveda, vyučujú s prihliadnutím na základné vzdelanie a doterajšie skúsenosti integrované v základnej teologickej kvalifikácii. Kurz venuje osobitnú pozornosť rozvoju osobnosti a v rámci neho spracovaniu individuálnej histórie osobnosti a vlastnej viery, pričom dvomi piliermi tohto procesu sú práca na sebapoznaní a na duchovnom živote. Druhá časť článku predstavuje výsledky výskumov, ktoré napomáhali založeniu a rozvoju kvalifikačného odboru. Longitudiálny výskum (n = 55; 2005–2008) obsahuje maďarskú verziu Kalifornského psychologického dotazníka (CPI-S = California Psychological Inventory Scales) pozostávajúceho z 300 položiek a tiež výsledky vlastne vypracovaného dotazníka slúžiaceho na mapovanie komunikačnej kompetencie v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Bežný CPI profil typický pre celú vzorku a stabilita jednotlivých stupníc ukazuje, že charakteristika osobnosti študentov sa výrazne nemení pod vplyvom kurzu, ale ukazuje tiež, že prijímací proces je úspešný, čo je nevyhnutné z hľadiska efektivity odbornej kvalifikácie. Mapovanie zložiek kompetencie rozhovorov integrujúcej všetky oblasti výuky poukazuje na to, že počas výuky sa požadovaná zmena kompetencie uskutočnila vo viacerých dôležitých oblastiach u značnej časti študentov s rôznymi skúsenosťami. Významné zmeny nastali v poznaní hraníc kompetencií, v miere nondirektivity a zodpovednosti za proces, v kvalite duchovného sprevádzania. Vo všetkých prípadoch sa zvýšil výskyt kategórií naznačujúcich vyššiu kompetenciu pomoci.

KĽÚČOVÉ POJMY
starostlivosť o duševné zdravie, kompetencie odborníka v oblasti starostlivosti o duševné zdravie,vytvorenie vzdelávacieho programu, evaluačný prieskum, dejiny starostlivosti o duševné zdravie, odborná kvalifikácia v Maďarsku