archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Margreet R. DE VRIES-SCHOT Contact / Kontakt / Kapcsolat
Joseph Z.T. PIEPER
Marinus H.F. VAN UDEN
Title:
Titel:
Cím:
'Mature Religiosity Scale: Validity of a New Questionnaire'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
30 December 2010
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
8 June 2011
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 7 (2012) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
57–71
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.5708/EJMH.7.2012.1.3
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
6 June 2012
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Margreet R. de Vries-Schot
GGz Centraal Mental Healthcare Organisation
PO Box 1000
3850 BA Ermelo
Netherlands
vriesschot@kpnmail.nl
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

Skala zrele religioznosti: Valjanost jednog novog upitnika: To je jedan novi upitnik, u interesu validnosti Skale zrele religioznosti (Mature Religiosity Scale, MRS), mjerilo je uzeto na jednom uzorku od 336 osoba (171 vjernik, odnosno 165 ambulantnih bolesnika na kršćanskoj klinici za mentalnu higijenu). Prvu varijantu upitnika sastavili su nakon proučavanja psihijatrijske/ psihološke, odnosno teološke literature. Kontrola valjanosti i pouzdanosti sprovedena je uporabom drugih upitnika, između ostalih uporabom (Spiritual Well-Being Scale, SWBS, Duke Religion Index, DUREL, Religious/Spiritual Coping, RCOPE, State-Trait Anxiety Inventory, STAI). Rezultati pokazuju da od 19 pitanja upitnika 16 čini jedini faktor, čija je i unutarnja konzistencija Cronbach-alf mjerenjem odgovarajuća. Taj faktor ispitivanje je primjenjivalo kao skalu zrele religioznosti. Korelacija s drugim validiranim skalama, odnosno prema korelaciji s obilježjima poznatih skupina valjanost Skale pokazala se dobrom. Skala zrele religioznosti sposobna je i za uporabu mentalno-higijenske i za duhovnu njegu. Primjena se predlaže u ove dvije grupe, u ovom krugu je došlo i do njezine validizacije, jer može ponuditi putokaz stručnjacima u komunikaciji u vezi s vjerom i smislom života.

KLJUČNE RIJEČI
Skala Zrele Religioznosti (Mature Religiosity Scale, MRS), zrela vjera, spiritulno dobar osjećaj, stvaranje upitnika, valjanost, pouzdanost, zdravstvo, duhovna njega

Skála náboženské zralosti: Platnost nového dotazníku: V zájmu validace nového dotazníku – Skály náboženské zralosti (Mature Religiosity Scale, MRS) bylo vybrané měřidlo ze vzorky 336 lidí (171 věřících a 165 ambulantních pacientů křesťanských klinik mentální hygieny). První varianta dotazníku byla sestavena po přezkoumání psychiatrické/psychologické a teologické odborné literatury. Analýza platnosti a spolehlivosti proběhla použitím jiných dotazníků, mezi jinými například Skála spirituální pohody (Spiritual Well-Being Scale, SWBS), Náboženský index Univerzity Duke (Duke Religion Index, DUREL), Dotazník náboženských copingových strategií (Religious/Spiritual coping, RCOPE) a Dotazník pro měření úzkosti a úzkostlivosti (State-Trait Anxiety Inventory, STAI). Výsledky poukazují na to, že z 19 otázek dotazníku 16 vytváří jediný faktor, jehož vnitřní konzistence měřená Cronbachovou alfou je adekvátní. Tento faktor byl použit v průzkumu jako Skála náboženské zralosti. Díky korelaci s jinými validovanými skálami a korelace vykázané s vlastnostmi již poznaných skupin platnost Skály ukázala správnou. Skála náboženské zralosti je vhodná k použití při mentální hygieně i při péči o duševní zdraví. Její použití doporučujeme v těchto dvou skupinách, a její validace se uskutečnila také v tomto okruhu, proto může sloužit jako poučení pro odborníky v komunikaci o víře a smyslu života.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
Skála náboženské zralosti (Mature Religiosity Scale, MRS), náboženská zralost, spirituální pohoda, vytvoření dotazníků, platnost, spolehlivost, zdravotnictví, péče o duševní zdraví

Mature Religiosity Scale: Validity of a New Questionnaire: In order to validate a new questionnaire, the Mature Religiosity Scale (MRS), it was presented to a sample of 336 persons, of which 171 were parishioners and 165 outpatients of Christian mental health clinics. A first version of this questionnaire was designed by studying both psychiatric/psychological and theological literature. Validity and reliability were studied by including other questionnaires, among them the Spiritual Well-Being Scale (SWBS), the Duke Religion Index, the Religious/Spiritual Coping (RCOPE) and the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). The results indicate that 16 items of the 19-item questionnaire make up one factor with good internal consistency, which is measured by Cronbach’s alpha. This factor was used as the Mature Religiosity Scale in this study. Out of correlations with other validated scales and correlations with characteristics of known groups this scale proved to have good validity. The Mature Religiosity Scale is suitable for use in both mental healthcare and pastoral care. It is designed and validated for these two groups, giving direction to professional communication about faith and meaning of life.

KEYWORDS
Mature Religiosity Scale, mature religiosity, spiritual well-being, construction of a questionnaire, validity, reliability, healthcare, pastoral care

Der Mature Religiosity Scale: Die Validität eines neuen Fragebogens: Zur Validierung des Mature Religiosity Scale (MRS) wurde das Messinstrument an einer Stichprobe von 336 Personen erprobt (171 Gläubige und 165 ambulante Patienten in christlichen Kliniken für Mentalhygiene). Die erste Fassung des Fragebogens wurde nach Durchsicht der psychiatrischen/psychologischen und theologischen Fachliteratur erstellt. Die Überprüfung der Validität und der Reliabilität erfolgte mittels weiterer Fragebögen wie dem Spiritual Well-Being Scale (SWBS), dem Duke Religion Index (DUREL), dem Religious/Spiritual Coping (RCOPE) und dem State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Die Ergebnisse zeigen, dass 16 der 19 Items des Fragebogens – gemessen mit Crombachs Alpha – einen Faktor mit einer guten internen Konsistenz ergeben. In der Untersuchung wurde dieser Faktor als Mature Religiosity Scale verwendet. Durch Korrelierung mit anderen, validierten Skalen sowie mit den Merkmalen der bekannten Gruppen konnte eine hohe Validität der Fragebogens gezeigt werden. Der Mature Religiosity Scale ist für den Einsatz sowohl in der mentalhygienischen Versorgung als auch in der Seelsorge geeignet. Er wurde für diese beiden Bereiche erstellt und validiert und stellt einen Wegweiser für professionelle Gespräche über den Glauben und den Sinn des Lebens dar.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Mature Religiosity Scale (MRS), reife Religiosität, spirituelles Wohlbefinden, Erstellung von Fragebögen, Validität, Reliabilität, Gesundheitswesen, Seelsorge

Érett vallásossági skála: Egy új kérdőív érvényessége: Egy új kérdőív, az Érett vallásossági skála (Mature Religiosity Scale, MRS) validálása érdekében a mérőeszközt felvették egy 336 főből álló mintán (171 hívő, illetve keresztény mentálhigiénés klinikák 165 járóbetege). A kérdőív első változatát a pszichiátriai/pszichológiai, valamint a teológiai szakirodalom tanulmányozását követően állították össze. Az érvényesség és a megbízhatóság ellenőrzése más kérdőívek, többek között a Spirituális jóllét skála (Spiritual Well-Being Scale, SWBS), a Duke Egyetem vallásossági mutatója (Duke Religion Index, DUREL), a Vallásos megküzdés kérdőíve (Religious/Spiritual Coping, RCOPE) és az Állapot-vonás szorongás kérdőív (State-Trait Anxiety Inventory, STAI) alkalmazásával történt. Az eredmények azt mutatják, hogy a kérdőív 19 kérdéséből 16 egyetlen faktort alkot, amelynek Cronbach-alfával mért belső konzisztenciája is megfelelő. Ezt a faktort alkalmazta a vizsgálat Érett vallásossági skálaként. A más, validált skálákkal való korreláció, illetve az ismert csoportok jellemzőivel mutatott korreláció alapján a skála érvényessége jónak bizonyult. Az Érett vallásossági skála alkalmas mind a mentálhigiénés, mind a lelkigondozásban történő használatra. Alkalmazása ebben a két csoportban javasolt, és validálására is ebben a körben került sor, mivel útmutatást kínálhat a szakembereknek a hittel és az élet értelmével kapcsolatos kommunikációban.

KULCSSZAVAK
Érett vallásossági skála (Mature Religiosity Scale, MRS), érett vallásosság, spirituális jóllét, kérdőívalkotás, érvényesség, megbízhatóság, egészségügy, lelkigondozás

Skala Dojrzałej Religijności: Wiarygodność nowej ankiety: Dla uzyskania walidacji nowej ankiety o nazwie Skala Dojrzałej Religijności (Mature Religiosity Scale, MRS) wykonano pomiary na grupie 336 respondentów (171 osób religijnych i 165 niestacjonarnych pacjentów klinik zdrowia psychicznego). Po przestudiowaniu literatury fachowej z dziedziny psychiatrii, psychologii oraz teologii zestawiono pierwszą wersję ankiety. Kontrola wiarygodności i rzetelności odbywała się przez zastosowanie innych ankiet, między innymi: Spiritual Well-Being Scale (SWBS), Duke Religion Index (DUREL), Religious/Spiritual Coping (RCOPE) i State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Wyniki wykazują, że 16 z 19 pytań kwestionariusza tworzy jeden faktor, którego wewnętrzna spójność mierzona alfą Cronbacha jest również odpowiednia. Ten faktor użyto w badaniu jako wskaźnik Skali Dojrzałej Religijności. Na podstawie korelacji z innymi, kontrolowanymi skalami oraz korelacji z cechami znanych grup wiarygodność Skali okazała się odpowiednia. Skala Dojrzałej Religijności nadaje się do wykorzystania zarówno w działaniach związanych ze zdrowiem psychicznym, jak i w opiece duchowej. Zaleca się stosowanie jej w tych dwóch grupach – właśnie w tych grupach została sprawdzona jej przydatność – ponieważ może dać wskazówki specjalistom w komunikacji dotyczącej wiary i sensu życia.

SŁOWA-KLUCZE
Skala Dojrzałości Religijnej (Mature Religiosity Scale, MRS), dojrzała religijność, dobrostan duchowy, przygotowanie ankiety, wiarygodność, rzetelność, ochrona zdrowia, opieka duchowa

Scală de Religiozitate Matură: Valabilitatea unui nou chestionar: În interesul validării valabilităţii noului chestionar Scala de Religiozitate Matură (Mature Religiosity Scale, MRS), instrumentul de măsură a fost testat la un model din 336 de persoane (171 persoane credincioase, respectiv 165 de pacienţi creştini din clinici mental-igienici, neinternaţi). Prima versiune a chestionarului a fost întocmită după studierea literaturii de specialitate de psihiatrie / psihologie şi de teologie de specialitate. Verificarea valabilităţii şi a credibilităţii s-a realizat utilizând alte chestionare, între altele Scala de Bunăstare Spirituală (Spiritual Well-Being Scale, SWBS), Indicatorul de Religiozitate al Universităţii Duke (Duke Religion Index, DUREL), Chestionarul luptei pentru religiozitate/spiritualitate (Religious/Spiritual Coping, RCOPE) şi Chestionarul Statutul- Trăsatura Anxietatea (State-Trait Anxiety Inventory, STAI). Rezultatele arată că din cele 19 întrebări ale chestionarului 16 constituie un singur factor, a cărui consistenţă internă măsurată cu alfa-Cronbach este de asemenea corespunzătoare. În cercetare s-a utilizat acest factor ca şi Scală de Religiozitate Matură. În baza corelaţiei cu alte scale valabile, respectiv a corelaţiei cu caracteristicile grupelor cunoscute, valabilitatea Scalei s-a dovedit a fi bună. Scala de Religiozitate Matură corespunde atât pentru folosirea în igiena mentală cât şi în îngrijirea spirituală. Utilizarea ei este recomandată în aceste două grupe, validarea a avut loc tot în acest domeniu, fiindcă poate oferi orientare pentru profesionişti în comunicaţia în legătură cu credinţa şi cu sensul vieţii.

CUVINTE CHEIE
Scală de Religiozitate Matură (Mature Religiosity Scale, MRS), religiozitate matură, bunăstare spirituală, întocmirea chestionarului, valabilitate, credibilitate, sănătate publică, îngrijire spiritual

Шкала зрелой религиозности: Валидность нового теста: Для валидизации нового те- ста – Шкалы зрелой религиозности (Mature Religiosity Scale, MRS) – был применён тестовый измеритель на выборке 336 человек (в том числе 171 верующего и 165 амбулаторных больных христианских клиник ментальной гигиены). Первый вариант теста был составлен после изучения специальной литературы по психиатрии/психологии и теологии. Валидность и надёжность теста проверялась посредством применения других тестов, в том числе: Шкала духовного здоровья (Spiritual Well-Being Scale, SWBS), Показатель религиозности Университета Дьюка (Duke Religion Index, DUREL), Опросник религиозного преодоления стресса (Religious/Spiritual Coping, RCOPE) и Опросник тревожности как состояния и черты личности (State-Trait Anxiety Inventory, STAI). Результаты показали, что из 19 вопросов теста 16 образуют единый фактор, которому соответствует и его внутренняя консистенция, измеренная Альфой Кронбаха. Этот фактор был использован в исследовании в качестве Шкалы зрелой религиозности. На основе корреляций с другими валидационными шкалами, а также корреляций, показанных свойствами известных групп, валидность Шкалы оказалась высокой. Шкала зрелой религиозности пригодна для использования как в сфере ментальной гигиены, так и в сфере духовной опеки. Её применение рекомендуется в этих двух группах, и её валидацию провели тоже в этом кругу, так как она может предложить специалистам путь к коммуникации, связанной с верой и смыслом жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Шкала зрелой религиозности (Mature Religiosity Scale, MRS), зрелая религиозность, духовное здоровье, составление опросника, валидность, надёжность, здравоохранение, духовная опека

Škála náboženskej zrelosti: Platnosť nového dotazníka: V záujme validácie nového dotazníka – Škály náboženskej zrelosti (Mature Religiosity Scale, MRS) bolo vybrané meradlo zo vzorky 336 ľudí (171 veriacich a 165 ambulantných pacientov kresťanských kliník mentálnej hygieny). Prvý variant dotazníka bol zostavený po preskúmaní psychiatrickej/psychologickej a teologickej odbornej literatúry. Analýza platnosti a spoľahlivosti prebehla použitím iných dotazníkov, medzi inými bola použitá napríklad Škála spirituálnej pohody (Spiritual Well-Being Scale, SWBS), Náboženský index Univerzity Duke (Duke Religion Index, DUREL), Dotazník náboženských copingových stratégií (Religious/Spiritual Coping, RCOPE) a Dotazník na meranie úzkosti a úzkostlivosti (State-Trait Anxiety Inventory, STAI). Výsledky poukazujú na to, že z 19 otázok dotazníku 16 vytvára jediný faktor, ktorého vnútorná konzistencia meraná Cronbachovou alfou je adekvátna. Tento faktor bol použitý v prieskume ako Škála náboženskej zrelosti. Vďaka korelácii s inými validovanými škálami a korelácii vykázanej s vlastnosťami už poznaných skupín sa platnosť Škály ukázala správnou. Škála náboženskej zrelosti je vhodná na použitie pri mentálnej hygiene aj pri starostlivosti o duševné zdravie. Jej použitie odporúčame v týchto dvoch skupinách, a jej validácia sa uskutočnila tiež v tomto okruhu, preto môže slúžiť ako poučenie pre odborníkov v komunikácii o viere a zmysle života.

KĽÚČOVÉ POJMY
Škála náboženskej zrelosti (Mature Religiosity Scale, MRS), náboženská zrelosť, spirituálna pohoda, vytvorenie dotazníkov, platnosť, spoľahlivosť, zdravotníctvo, starostlivosť o duševné zdravie