archives | das archiv | archívum


Author(s):
Verfasser:
Szerző(k):
Hessel J. ZONDAG Contact / Kontakt / Kapcsolat
Marinus H.F. VAN UDEN
Title:
Titel:
Cím:
'My Special Prayer: On Self, God, and Prayer'
Language:
Sprache:
Nyelv:
English
Englisch
Angol
Received:
Erhalten:
Érkezett:
3 October 2012
Accepted:
Angenommen:
Elfogadva:
24 April 2013
Issue:
Heft:
Füzet:
EJMH 9 (2014) 1
Pages:
Seiten:
Oldal:
3-19
Section:
Rubrik:
Rovat:
Research Papers
Wissenschaftliche Arbeiten
Kutatási eredmények
DOI: 10.5708/EJMH.9.2014.1.1
Online date:
Online Datum:
Online dátum:
15 June 2014.
Corresponding
author:
Kontaktautor:
Kapcsolattartó
szerző:
Hessel J. ZONDAG
Faculty of Humanities
Tilburg University
P.O. Box 90153
5000 LE Tilburg
Netherlands
h.j.zondag@uvt.nl
Download full text / Herunterladen (Volltext) / Letöltés (teljes szöveg) Download full text
Herunterladen (Volltext)
Letöltés (teljes szöveg)

ABSTRACTS / ZUSAMMENFASSUNGEN / ÖSSZEFOGLALÓK

  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag
  • Flag

„My Special Prayer“: Self, bog i molitva: Članak prikazuje kako na vjersko ponašanje djeluje samoljublje, jedno važno obilježlje osobnosti u egocentričnim društvima. Zapadnu kulturu naših dana obično smatraju ekspresivno individualističkom, koja teži ka samoostvarenju. Za nju je najkarakterističnije kako su ljudi skloni da sebi pripišu božje osobine. U psihologiji se to naziva narcizmom. Široki spektar narcizma pokazuje kako pokušaji da se egu pripišu božje osobine nisu uvijek uspješne. Takve osobe sanjare o tome da mogu postati ravni bogovima, ali im je istovremeno slika o samome sebi prekrhka da bi ovi pokušaji postali uspješni. Uspjeh toga narcističkog nastojanja ima učinak na vjersku djelatnost, naprimjer na molitvu. Gradeći na ranija empirijska istraživanja i na jednu studiju prikazat ćemo kako su povezani samoobožavanje, narcizam i molitva. Oni koji se uspješno samoobožavaju, drukčije se mole nego oni koji su u tome neuspješni. Prvi svoje molitve upućuju sebi ili nekoj anonimnoj višoj vlasti, potonji jednom osobnom Bogu.

KLJUČNE RIJEČI
egocentričnost, self, otvoreno ili skriveno samoljublje, molitva, narcizam

„Má speciální modlitba”: Self, Bůh a modlitba: V příspěvku popisujeme dopad narcismu na náboženské chování v individualistických společnostech. Narcismus je důležitá osobnostní charakteristika. Současná západní kultura obecně spočívá na expresivním individualismu. Pro tento vzorek je typické, že lidé mají sklon udělovat si božské vlastnosti. V psychologii se tomu říká narcismus. Různorodé projevy v spektru narcismu prokazují, že tyto pokusy o udělování si božských vlastností nekončí vždy úspěchem. Narcistické osoby sní o tom, že se dostanou na úroveň bohů, jejich vlastní sebaobraz je ale příliš křehký k tomu, aby mohly být tyto pokusy úspěšné. Úspěch tohoto narcistického úsilí ovlivňuje i náboženskou aktivitu, například modlitbu. Opíraje se o předchozí empirické výzkumy a jednu případovou studii představujeme souvislosti zbožštění sebe samého, narcismu a modlitby. Ti, kteří jsou úspěšní v zbožštění sebe samého, se modlí jinak, než ti, jímž se to nepodaří. Modlitby první skupiny jsou adresovány samy sobě či nejmenované vyšší moci, modlitby druhé skupiny zase k osobitému Bohu.

KLÍČOVÉ VÝRAZY
individualismus, self, zjevný nebo skrytý narcismus, modlitba, narcizmus

‘My Special Prayer’: On Self, God and Prayer: In this contribution we will demonstrate the impact of narcissism – an important personality trait in individualistic societies – on religious behaviour. Present-day Western culture is generally characterised as being expressive individualistic. A dominant trait in this pattern is the tendency of people to ascribe divine (godlike) characteristics to themselves. Psychologically speaking, we are dealing with narcissism. The various varieties in the spectrum of narcissism show that these attempts to attribute divine characteristics to the self do not always succeed. These individuals fantasise about becoming godlike, but their self-image is too fragile to enable these attempts to be successful. The success of this narcissistic aspiration has effects on religious activities, like praying. Based on earlier empirical research and a case study we show how self-deification, narcissism and prayer are related. Those who succeed in becoming godlike pray in a different manner than those who fail in this effort. The former address their prayers to themselves or an anonymous higher power, the latter address their prayers to a personal God.

KEYWORDS
individualisation, self, overt and covert narcissism, prayer, narcissism Ferenc

„My Special Prayer“: Über das Selbst, Gott und das Gebet: In der Studie wird dargelegt, wie sich Narzissmus, eines der wichtigen Persönlichkeitsmerkmale in individualistischen Gesellschaften, auf das religiöse Verhalten auswirkt. Die heutige westliche Kultur gilt gemeinhin als von expressivem Individualismus geprägt. Dieser zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Menschen dazu neigen, sich selbst göttliche Charaktereigenschaften zuzuschreiben. In der Psychologie wird dies als Narzissmus bezeichnet. Die Vielfalt von Varianten innerhalb des Spektrums des Narzissmus zeigt, dass die Versuche, dem Ich göttliche Charaktereigenschaften zuzuschreiben, nicht immer erfolgreich sind. Die Betroffenen träumen davon, Gott gleich zu werden, ihr Selbstbild ist aber viel zu fragil, als dass diese Versuche auch zum Erfolg führen könnten. Der Erfolg oder Misserfolg der narzisstischen Bestrebungen hat auch Auswirkungen auf religiöse Aktivitäten wie z.B. das Beten. Auf der Grundlage früherer empirischer Forschungsarbeiten und einer Fallstudie zeigen wir, welche Zusammenhänge zwischen Selbstvergötterung, Narzissmus und Beten bestehen. Diejenigen, die sich erfolgreich selbst vergöttlichen, beten anders als die, die daran scheitern. Erstere richten ihr Gebet an sich selbst oder an eine namenlose höhere Macht, Letztere richten ihr Gebet an einen persönlichen Gott.

SCHLÜSSELBEGRIFFE
Individualisierung, Selbst, offener oder verschleierter Narzissmus, Beten, Narzissmus Ferenc

„My Special Prayer”: A self, az isten és az imádság: A cikk bemutatja, milyen hatást gyakorol a vallásos viselkedésre az önimádat, az énközpontú társadalmak egyik fontos személyiségjegye. Napjaink nyugati kultúráját általában önmegvalósításra törekvő, expresszív individualistának tartják. Erre a mintára az a legjellemzőbb, hogy az emberek hajlamosak arra, hogy önmagukat isteni jellemzőkkel ruházzák fel. A pszichológiában ezt nárcizmusnak hívják. A nárcizmus széles spektruma azt mutatja, hogy az én isteni jellemzőkkel való felruházására törekvő próbálkozások nem mindig járnak sikerrel. Az ilyen személyek arról álmodoznak, hogy az istenekkel egy szintre kerülhetnek, énképük ugyanakkor túl törékeny ahhoz, hogy ezek a próbálkozások sikerrel járjanak. Ennek a nárcisztikus törekvésnek a sikeressége kihat a vallásos tevékenységekre, például imádkozásra is. Korábbi empirikus kutatásokra és egy esettanulmányra építve bemutatjuk, hogyan függ össze egymással az önbálványozás, a nárcizmus és az imádkozás. Azok, akik sikerrel istenítik magukat, másként imádkoznak, mint azok, akik ebben sikertelenek. Előbbiek imáikat önmagukhoz vagy egy névtelen felsőbb hatalomhoz intézik, utóbbiak egy személyes Istenhez.

KULCSSZAVAK
énközpontúság, self, nyílt vagy burkolt önimádat, imádkozás, nárcizmus

„My Special Prayer”: Self, Bóg i modlitwa: Artykuł opisuje wpływ samouwielbienia, jednej z cech osobowości typowej dla społeczeństw egocentrycznych, na formę religijnych zachowań. Dzisiejsza kultura zachodnia uznawana jest na ogół za mobilizującą do samorealizacji i ekspresywnie indywidualistyczną. Najbardziej charakterystyczną normą zachowania w tym wzorcu jest skłonność ludzi do przypisywania sobie cech boskich. W psychologii nazywa się to narcyzmem. Szerokie spektrum narcyzmu ukazuje, że próby przypisywania sobie cech boskich nie zawsze zwieńczone są sukcesem. Osoby narcystyczne wybrażają sobie, że mogłyby się znaleźć na jednej płaszczyźnie z bogami, jedocześnie ich samoocena jest zbyt labilna, by te starania mogły dać efekt. Sukces dążeń narcystycznych ma wpływ na praktyki religijne, na przykład na modlitwę. Na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań empirycznych oraz studium przypadku przedstawiamy współzależność między samouwielbieniem, narcyzmem i modlitwą. Ci, którzy doszli do stanu samouwielbienia, modlą się inaczej od tych, którzy go nie osiągnęli. Pierwsza grupa kieruje swoje modlitwy do samych siebie lub do bezimiennej siły wyższej, druga grupa do Boga osobowego.

SŁOWA-KLUCZE
egocentryzm, self, jawne lub skrywane samouwielbienie, modlitwa, narcyzm

„My Special Prayer”: Self-ul, Dumnezeul și rugăciunea: Articolul prezintă ce efect produce narcisismul – una dintre importantele trăsături personale ale societății egocentrice – asupra comportamentului religios. În prezent, cultura occidentală în general este considerată expresiv individualistă, care tinde spre autorealizare. Acest model se caracterizează prin tendința omului de a se crede cu puteri divine. În psihologie acest fenomen se numește narcisism. Spectrul larg al narcisismului arată că, încercările înzestrării eului cu trăsături divine nu sunt întotdeauna benefice. Aceste persoane visează că, pot fi la același nivel cu zeii, însă conceptul de sine este totodată atât de fragil, încât aceste încercări sunt sortite eșecului. Succesul acestei tendinţe narcisiste are efect și asupra activității religioase, ca de exemplu, asupra rugăciunii. Bazându-ne pe cercetările empirice și pe un studiu de caz anterior, prezentăm legătura dintre idolizarea eului, narcisism și rugăciune. Cei care se idolizează cu succes, se roagă în mod diferit față de cei care suferă eșecuri în idolizarea eului. Primii își adresează rugăciunea propriei lor persoane sau unei puteri superioare, iar cei din urmă unui Dumnezeu personal.

CUVINTE CHEIE
egocentrism, self, idolizarea eului exteriorizat sau interiorizat, rugăciune, narcisism

«My Special Prayer»: Селф, бог и молитва: В статье рассматривается, какое влияние оказывает самовлюблённость, являющаяся одной из важных черт личности в эгоцентричных обществах, на религиозное поведение. Западная культура в наши дни считается стремящейся к самоосуществлению, экспрессивной индивидуалистической. Самым характерным для этого паттерна является то, что люди склонны приписывать себе божественные качества. В психологии это называется нарциссизмом. Широкий спектр нарциссизма доказывает, что попытки приписывания себе божественных качеств не всегда оказываются успешными. Личности такого типа мечтают о том, что они могут подняться на уровень богов, однако их Я-концепция чересчур хрупка для того, чтобы эти попытки закончились успехом. Успешность этого нарциссического стремления отзывается и на религиозной деятельности, например на молитве. Основываясь на прежних эмпирических исследованиях и на ситуативном анализе, нами демонстрируется, каким образом взаимосвязаны самообожание, нарциссизм и молитва. Те, кто успешно обожают самого себя, молятся иначе, чем те, кто в этом безуспешны. Первые обращают свою молитву к самому себе, или же к одной безымянной верховной власти, последние – к одному личному богу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
эгоцентричность, селф, открытая или скрытая самовлюблённость, молитва, нарциссизм

„Moja zvláštna modlitba“: Self, Boh a modlitba: V príspevku popisujeme vplyv narcizmu na náboženské správanie v individualistických spoločnostiach. Narcizmus je významná osobnostná charakteristika. Súčasná západná kultúra je vo všeobecnosti expresívne individualistická. Pre túto vzorku je typické, že ľudia majú sklon si udeľovať božské vlastnosti. V psychológii sa tomu hovorí narcizmus. Rôznorodé prejavy spektra narcizmu ukazujú, že tieto pokusy o udeľovanie si božských vlastností neskončia vždy úspechom. Narcistické osoby snívajú o tom, že sa dostanú na úroveň bohov, ich vlastný sebaobraz je však príliš krehký na to, aby mohli byť tieto pokusy úspešné. Úspech tohto narcistického úsilia ovplyvňuje aj náboženskú aktivitu, napríklad aj modlitbu. Opierajúc sa o predchádzajúce empirické výskumy a jednu prípadovú štúdiu predstavíme súvislosti zbožšťovania seba samého, narcizmu a modlitby. Tí, ktorí sú úspešní pri zbožšťovaní seba samého, sa modlia inak, ako tí, ktorým sa to nepodarí. Modlitby prvej skupiny sú adresované samy sebe či nemenovanej vyššej moci, modlitby druhej skupiny zase k osobitému Bohu.

KĽÚČOVÉ POJMY
individualizmus, self, zjavný alebo skrytý narcizmus, modlitba, narcizmus